Tuin-en land­schaps­ar­chi­tec­ten in spe aan het werk in Her­ken­ro­de en De Wij­ers

Het Belang van Limburg - - De Buurtkrant -

In­ge­stuurd door Chre­tien Pae­sen

Op de si­te van de Her­ken­ro­de wa­ren on­langs een 12-tal stu­den­ten Tuin-en Land­schaps­ar­chi­tec­tuur van de Eras­mus Ho­ge­school in Jet­te aan het werk. Zij wer­ken af­stu­deer­op­drach­ten uit. Een groep schaart zich over een mas­ter­plan van de ab­dij­si­te. Het an­de­re team buigt zich over het land­schaps­plan rond het ge­bied De Wij­ers. Het tuin­pro­ject rond Her­ken­ro­de om­vat een mas­ter­plan van de ab­dij­si­te met al­le ge­bou­wen en gron­den. In een la­te­re fa­se ma­ken de stu­den­ten een de­tail­ont­werp voor de om­ge­ving van de in­fir­me­rie of de om­ge­ving van het be­zin­nings­cen­trum tel­kens met in­be­grip van een tuin­ont­werp voor de con­ci­ër­ge­wo­ning. Zij wer­ken ook de toe­komst­vi­sie uit waar­in de in­fir­me­rie een kan­toor­func­tie kan krij­gen en het be­zin­nings­cen­trum in­ge­richt kan wor­den als ver­blijf voor echt­pa­ren waar­van een van de part­ners een niet­aan­ge­bo­ren let­sel heeft op­ge­lo­pen. Hier­voor zul­len op de 1ste en 2de ver­die­ping 11 ap­par­te­men­ten wor­den in­ge­richt. Be­treft de res­te­ren­de ge­bou­wen: het koets­huis, de ou­de in­fir­me­rie en het vak­werk­ge­bouw krij­gen een nieu­we in­vul­ling door de stu­den­ten aan­ge­ge­ven in hun toe­komst­vi­sie voor de he­le si­te.

De Wij­ers

Het team dat zich buigt over De Wij­ers zal de ont­slui­ting van het ge­bied als poort van De Wij­ers be­stu­de­ren. Glo­ba­le doel­stel­ling van het land­schaps­pro­ject is om van het ge­bied een sa­men­han­gend eco­lo­gisch land­schaps­park te ma­ken met ruim­te voor o.a. land­bouw, na­tuur, be­wo­ning, re­cre­a­tie, cul­tuur,… en met een ster­ke iden­ti­teit die zo­wel bin­nen als bui­ten de re­gio aan­trek­king biedt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.