Kring­win­kel Genk schenkt scoot­mo­biel aan Has­selt­se

Het Belang van Limburg - - De Buurtkrant - Chris NELIS

Ca­ta­ri­na Coo­nen uit Has­selt kreeg van Kring­win­kel Genk een zo goed als nieu­we scoot­mo­biel gra­tis mee naar huis. Haar vrien­den van de dans­club schre­ven, in het ka­der van een wed­strijd met de scoot­mo­biel als prijs, een ont­roe­ren­de en over­tui­gen­de brief voor de ju­ry. En of Ca­ta­ri­na blij is. “Nu kan ik weer bui­ten­ko­men met klein­kin­de­ren”, klinkt het. Niet ver­ko­pen, maar gra­tis weg­schen­ken. Het is de twee­de maal dat de Kring­win­kel van Genk een scoot­mo­biel af­staat aan ie­mand die er ge­bruik van kan ma­ken. “Aan men­sen die er een nieu­we toe­komst in za­gen vroe­gen we een ge­mo­ti­veerd schrij­ven”, ver­telt Nat­ha­lie Put, di­rec­teur van de Kring­win­kel. “En het is de brief van Mar­leen en Lin­da die ons over­tuig­de de scoot­mo­biel aan Ca­ta­ri­na te schen­ken.”

Ge­kluis­terd aan rol­stoel

Ca­ta­ri­na is al­vast in de wol­ken. “Acht maan­den ge­le­den is een tu­mor in mijn knie vast­ge­steld waar­door mijn rech­ter­been ge­am­pu­teerd moest wor­den”, zegt Ca­ta­ri­na. “Dat be­te­kent dat heel mijn le­ven plots op zijn kop stond. Ik was bij een dans­club en dans­te ont­zet­tend graag. Dat kan al­le­maal niet meer om­dat ik aan een rol­stoel ge­kluis­terd ben. En daar­mee dan­sen zie ik niet echt zit­ten. De scoot­mo­biel geeft me ex­tra per­spec­tie­ven. Zo kan ik weer bui­ten­ko­men en met de klein­kin­de­ren er­gens naar toe gaan. Die ge­dach­ten ma­ken mij dol­ge­luk­kig.”

FOTO CN

De Has­selt­se Ca­ta­ri­na Coo­nen aan de scoot­mo­biel die ze kreeg van de Kring­win­kel in Genk.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.