Ne­os op uit­stap naar Lier­neux

Het Belang van Limburg - - De Buurtkrant -

In­ge­stuurd door Eve­li­ne Kar­pez

Zo­pas brach­ten de le­den van Ne­os een be­zoek­je aan de steen­groe­ve en het slijp­ste­ne­nate­lier van Ar­den­nes Co­ti­cu­le. Voor de uit­stap wer­den de Ne­o­sle­den in twee groe­pen ver­deeld. Ter­wijl de ene groep de werk­plaats be­zocht met een uit­leg van Mauri­ce Ce­lis, ging de an­de­re groep naar de steen­groe­ve on­der be­ge­lei­ding van zoon Rob. Daar­na wer­den de rol­len om­ge­keerd. De wet- en slijp­ste­nen wor­den met de hand be­werkt, wat er­voor zorgt dat el­ke steen uniek is. Ze wor­den lo­kaal ge­pro­du­ceerd en vol­gens een tra­di­tie die al da­teert van in 1865, wan­neer De­ni­se Bur­tonWal­rant de fir­ma op­richt­te. In 1998 werd dan Ar­den­nes Co­ti­cu­le ge­sticht, dat nu ook het Hand­ma­de in Bel­gi­um-la­bel draagt. Voor het mid­dag­maal gin­gen de Ne­os-le­den naar res­tau­rant Le Val d’Hé­bron, een fa­mi­lie­her­berg met sei­zoen­ge­bon­den me­nu’s uit de tra­di­ti­o­ne­le en Fran­se klas­sie­ke keu­ken. Daar­na ging de tocht ver­der naar La Ro­che en Ar­den­ne waar de le­den de cho­co­la­te­rie Cy­ril be­zoch­ten. Daar kre­gen ze een goe­de en voor­al ple­zan­te uit­leg en de­mon­stra­tie van Cy­ril zelf. En proe­ven hoor­de daar na­tuur­lijk ook bij. Daar­na werd het tijd om te­rug naar huis te gaan. “We mo­gen op­recht be­slui­ten dat dit een aan­ge­na­me, leer­rij­ke en blije dag was, want de glim­lach stond nog op ie­ders ge­zicht”, klinkt het bij de Ne­os-le­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.