Ban­kiers­eed

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

Don­der­dag de­bat­teert het fe­de­ra­le par­le­ment over de les­sen die ze ge­trok­ken heb­ben uit de Pa­na­ma Pa­pers. 130 aan­be­ve­lin­gen telt het rap­port dat de com­mis­sie heeft op­ge­steld. Die aan­be­ve­lin­gen zijn eerst door pro­fes­sor Mark De­la­no­te (Uni­ver­si­teit Gent) ge­schre­ven en ver­vol­gens door po­li­ti­ci her­schre­ven. Met als re­sul­taat dat de prof ui­ter­aard niet he­le­maal te­vre­den is. De op­po­si­tie trou­wens ook niet. Voor dit soort van bij­zon­de­re com­mis­sies is het de be­doe­ling dat meer­der­heid en op­po­si­tie sa­men een rap­port schrij­ven. Maar dat is uit­ein­de­lijk niet ge­lukt, wat zeer jam­mer is, want het had een ster­ker rap­port op­ge­le­verd. Dat po­li­tie­ke ide­o­lo­gie nu ook een eer­lij­ke­re fis­ca­li­teit in de weg staat, is een re­gel­rech­te schan­de. De aan­be­ve­lin­gen zijn in elk ge­val ver­war­der en va­ger dan wat de ex­per­ten had­den neer­ge­pend. Zo zijn er bij­voor­beeld geen dui­de­lij­ke cri­te­ria voor wat nu het ver­schil is tus­sen ge­wo­ne en ern­sti­ge frau­de.

Noch­tans lag hier­over al uit­leg van het Grond­wet­te­lijk Hof klaar. Dat hof wil dat er een be­drag wordt op­ge­plakt. Een per­cen­ta­ge van de om­zet was ook al goed ge­weest. Ze had­den er ook kun­nen bij­schrij­ven dat wie meer dan eens frau­deert recht­streeks op­schuift naar de groep van ‘ern­sti­ge frau­deurs’. Maar dat heb­ben de po­li­ti­ci er­uit ge­knik­kerd. Ze ge­raak­ten het niet eens over be­drag of om­vang. Dus is er niets.

Te­ge­lij­ker­tijd heb­ben ze tijd ge­sto­ken in dis­cus­sies die geen zin heb­ben. Over ge­van­ge­nis­straf­fen voor gro­te frau­deurs bij­voor­beeld. Want de wet die dit re­gelt be­staat al. Gro­te vis­sen kun­nen tot vijf jaar cel krij­gen. Al­leen be­landt er in de prak­tijk nie­mand in de ge­van­ge­nis. Dus had­den ze be­ter iets aan de ver­vol­ging kun­nen doen, vindt pro­fes­sor Mark De­la­no­te.

Ook over het bank­ge­heim is er flink wat mist ge­spuid. In de prak­tijk is dat al bij­na he­le­maal op­ge­he­ven. Want btw-con­tro­leurs kun­nen al in re­ke­nin­gen kij­ken, hun col­le­ga’s van de in­kom­sten­be­las­tin­gen niet. Ten­zij ze den­ken dat u sjoe­melt, dan mo­gen ze u dat wel vra­gen. De twee sys­te­men ge­lijk­trek­ken was een klei­ne moei­te ge­weest, maar dat is dan niet ge­lukt. Pri­va­cy­be­scher­ming is in dit ge­val on­zin, want dan zou de btw-con­tro­leur ook zijn werk niet kun­nen doen.

Ah ja, in die 130 pun­ten staat ook een mooie aan­be­ve­ling voor een ban­kiers­eed. Ban­kiers zul­len moe­ten zwe­ren dat ze in­te­ger zijn. Want nu zijn ze het in ge­val van schan­da­len toch nooit zelf ge­weest. De ver­ant­woor­de­lijk­heid ligt al­tijd bij an­de­ren. Al­leen vraag ik me af hoe die eed zou klin­ken. Pak me als je kan? En gaan ze trouw zwe­ren aan de klant of aan het land?

Al­leen vraag ik me af hoe die ban­kiers­eed zou klin­ken. Pak me als je kan? En gaan ze trouw zwe­ren aan de klant of aan het land?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.