“Ge­vlucht over dak van de bu­ren”

Brand in ap­par­te­ments­ge­bouw in cen­trum Maas­me­che­len

Het Belang van Limburg - - Uit Uw Gemeente - Mark DREESEN

In een ge­lijk­vloers ap­par­te­ment op de Jo­seph Smeet­slaan in het cen­trum van Maas­me­che­len is dins­dag kort voor 20 uur brand uit­ge­bro­ken. In het ap­par­te­ment was op het ogen­blik van de fei­ten nie­mand aan­we­zig. Maar in de aan­pa­len­de ap­par­te­men­ten wa­ren wel men­sen thuis. “We zijn over het dak van de bu­ren ge­klom­men om vei­lig te zijn”, zeg­gen Lil­lo Ca­ru­a­na (17) en An­ge­lo Mingoia (17) uit Maas­me­che­len. “Even voor 20 uur pas­seer­de ik een pand op de Jo­seph Smeet­slaan”, zegt Che­rif Merou­a­ni (19) uit Maas­me­che­len. “Net op het mo­ment dat ik het raam pas­seer­de dat uit­gaf op de Jo­seph Smeet­slaan, sprong het glas stuk. Ik kreeg zelfs glas­scher­ven te­gen mijn be­nen. Ge­luk­kig ge­raak­te ik niet ge­wond. Ik heb on­mid­del­lijk de brand­weer van Maas­me­che­len ge­beld. Via het stuk ge­spron­gen raam kon ik naar bin­nen kij­ken. Ik zag dat er in het ap­par­te­ment een vuur­haard was. Meer­de­re men­sen kwa­men toe­ge­sneld.” “We wa­ren op be­zoek bij on­ze opa”, zeg­gen Lil­lo Ca­ru­a­na (17) en An­ge­lo Mingoia (17) uit Maas­me­che­len. “Hij woont ach­ter het ap­par­te­ment dat vuur vat­te. We hoor­den de knal van het ven­ster dat stuk sprong. Toen we door­had­den dat er brand was, zijn we on­mid­del­lijk op an­de­re ven­sters gaan klop­pen. We wil­den ie­der­een in het ge­bouw in vei­lig­heid bren­gen. Eén be­jaar­de man trof­fen we sla­pend aan in zijn wo­ning. We heb­ben hem ge­wekt en in vei­lig­heid ge­bracht. Zelf zijn we via een raam naar bui­ten ge­klom­men, over een dak ge­kro­pen en via tui­nen van be­wo­ners naar de Dwar­slaan ge­wan­deld.” De brand­weer van Maas­me­che­len had het vuur snel on­der con­tro­le. Voor de vei­lig­heid werd de Jo­seph Smeet­slaan voor al­le ver­keer in bei­de rich­tin­gen af­ge­slo­ten. Ook wan­de­laars kon­den niet pas­se­ren. Op het ogen­blik dat het vuur in het ap­par­te­ment op het ge­lijk­vloers uit­brak, wa­ren de be­wo­ners niet thuis. De scha­de in de wo­ning is aan­zien­lijk. De oor­zaak van de brand is voor­lo­pig on­be­kend.

FO­TO MMD Fo­to MMD

Door de brand was de Jo­zef Smeet­slaan dins­dag­avond voor al­le ver­keer af­ge­slo­ten. Lil­lo Ca­ru­a­na en An­ge­lo Mingoia waar­schuw­den de an­de­re be­wo­ners van het ge­bouw dat er brand woed­de.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.