OVERNAMEDEAL IS ROND

Het Belang van Limburg - - Sport - Sven CLAES/Bob FAESEN

Gis­te­ren werd op Stay­en nog druk on­der­han­deld tus­sen Ro­land Duchâ­te­let en de ver­te­gen­woor­di­gers van Di­gi­tal Me­dia Mar­ket over een over­na­me van de club. Vol­gens de laat­ste be­rich­ten zou de deal zijn af­ge­rond. STVV geeft van­daag op een pers­con­fe­ren­tie meer uit­leg over de toe­komst­plan­nen. Naar al­le waar­schijn­lijk­heid wordt de over­na­me door DMM.com be­ves­tigd.

STVV geeft van­daag meer uit­leg over de toe­komst­plan­nen van de club. Naar al­le waar­schijn­lijk­heid wordt de over­na­me door het Ja­pan­se be­drijf DMM.com be­ves­tigd. Wij gin­gen al de tem­pe­ra­tuur op­me­ten in de pers­ruim­te van het Jan Brey­del­sta­di­on, waar ruim hon­derd Ja­pan­se jour­na­lis­ten aan het werk wa­ren voor Bel­gië – Ja­pan. Me­dia­druk­te al­om in Brug­ge. Een hon­derd­tal jour­na­lis­ten uit het land van de rij­zen­de zon zorg­de daar wel voor. Niet eens zo gek als je weet dat Ja­pan al­leen al der­tien sport­kran­ten kent. Tel daar 48 ove­ri­ge dag­bla­den, magazines, tv-sta­ti­ons en der­ge­lij­ke bij en je snapt waar­om het vech­ten was voor een Bo­ta­ka her­vat - Na Ba­ba­car Gueye heeft nu ook Jor­dan Bo­ta­ka de groeps­trai­ning her­vat. De Con­go­le­se Ne­der­lan­der train­de gis­te­ren gro­ten­deels mee met de rest. Het is nu wach­ten hoe zijn li­chaam re­a­geert op de ge­le­ver­de in­span­nin­gen. Alexis De Sart, be­lof­ten­in­ter­land, kwam gis­te­ren in Tur­kije niet in ac­tie. Ve­to­ke­le, Ce­bal­los, Ko­tysch en Ma­tar­re­se wer­ken ver­der aan hun re­va­li­da­tie. Van­daag is een re­cu­pe­ra­tie­dag in­ge­last. Van­af mor­gen be­gint de voor­be­rei­ding op de trip naar Kort­rijk. stoel. Maar als u dacht dat al dat Azi­a­ti­sche me­dia­ge­weld het on­op­hou­de­lijk over de over­na­me van STVV had, zit u fout. “Sint-Trui­den? Dat is toch die club met een par­kiet als lo­go?”, vraagt Ta­ke­ru Fu­jik van Asa­hi Shim­bum (vol­gens de jour­na­list in kwes­tie de zes­de groot­ste krant van het land) zich hard­op af. “Ah, het is een ka­na­rie. Nu, in het sport­nieuws is de over­na­me van STVV re­de­lijk groot nieuws ge­weest, maar het heeft de al­ge­me­ne pa­gi­na’s am­per ge­haald. We ken­nen de club STVV wel. Yu­ji Ono speel­de er en met Ma­sahi­ro Shi­mo­da (gis­te­ren aan­we­zig, nvdr.) heb­ben ze een gro­te naam als T2 van de be­lof­ten. Hij heeft een im­mens net­werk en kan daar mis­schien in­te­res­san­te spe­lers als Mo­rio­ka voor jul­lie ha­len.” Ko­su­ke Ina­ga­ki, een col­le­ga van de­zelf­de krant, treedt Fu­ji­ki bij. “Voor mij komt de over­na­me van STVV als een gro­te ver­ras­sing. DMM.com is geen klei­ne web­shop, maar de be­weeg­re­de­nen ach­ter de deal zijn mij op dit mo­ment on­dui­de­lijk. Zul­len zij in de toe­komst spe­lers naar Bel­gië ver­hui­zen? Door­gaans zijn in de Ja­pan­se J-Le­a­gue tra­di­ti­o­ne­le be­drij­ven als Toyo­ta en Pa­naso­nic ei­ge­naar van een club, maar een web­shop is vrij uniek. Ik her­in­ner mij nog dat Genk in 2002 ge­spon­sord werd door Nit­to Den­ko. Het le­ver­de hen toen heel wat aan­dacht op in de Ja­pan­se me­dia met de aan­we­zig­heid van spe­ler Ta­kayu­ki Su­zu­ki.”

Aan­dacht op komst

Isa­mu Oki, ver­slag­ge­ver voor voet­bal­si­te Fan­ga­te INC, ver­wacht dat de over­na­me wel groot nieuws wordt eens ze is af­ge­rond. “De ei­ge­naar van DMM heeft im­mers ook al een honk­bal­team in ons land. Je hebt niet zo­veel rij­ke Ja­pan­se voet­bal­clubs. Daar­voor moet je eer­der in Chi­na zijn. Ze spen­de­ren daar veel geld, maar het ni­veau ligt er een pak la­ger dan bij ons.”

“Is de deal in­tus­sen rond?”, vroeg Hi­ro­s­hi Miy­a­za­wa van pers­agent­schap JIJI Press zich af. “In de zo­mer wa­ren er be­rich­ten over een ge­deel­te­lij­ke in­vloed van DMM in Sint-Trui­den, maar van­af dat mo­ment bleef het wind­stil. DMM.com be­hoort ook niet tot de groot­ste web­shops van Ja­pan, dat ver­klaart mis­schien de ge­rin­ge aan­dacht in on­ze me­dia.”

FO­TO HBVL

Het was drum­men in de pers­zaal voor een plaats­je tus­sen de mas­sa Ja­pan­se jour­na­lis­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.