Helft slacht­of­fers van zwa­re fiets­on­ge­val­len zijn 65-plus­sers

Pro­vin­cie in­ves­teert 13 mil­joen eu­ro in vei­li­ge fietsostra­des

Het Belang van Limburg - - Voorzijde Pagina - Roel DAMIAANS

HAS­SELT - 65-plus­sers zijn de meest kwets­ba­re fiet­sers in on­ze pro­vin­cie. De­ze leef­tijds­ca­te­go­rie vormt bij­na de helft (47%) van al­le do­de­lij­ke en zwaar­ge­won­de slacht­of­fers bij fiets­on­ge­luk­ken in Lim­burg. Ge­de­pu­teer­de van Mo­bi­li­teit Jean-Paul Peus­kens (sp.a) zegt dat fiet­sen­de se­ni­o­ren ex­tra aan­dacht ver­die­nen en wil fiets­vaar­dig­heids­trai­nin­gen on­der­steu­nen. Ver­der gaat het pro­vin­cie­be­stuur de ko­men­de ja­ren 13 mil­joen eu­ro in­ves­te­ren in de uit­brei­ding van vei­li­ge­re fietsostra­des.

De po­pu­la­ri­teit van de elek­tri­sche fiet­sen bij 65-plus­sers wordt als mo­ge­lij­ke re­den naar vo­ren ge­scho­ven. “Een oor­za­ke­lijk ver­band tus­sen het ge­bruik van elek­tri­sche fiet­sen en zwa­re fiets­on­ge­luk­ken bij se­ni­o­ren is ech­ter nog niet be­we­zen, maar de cij­fers zijn wel op­val­lend”, zegt Jean-Paul Peus­kens. “Ik wil be­kij­ken of we van­uit de pro­vin­cie de fiets­vaar­dig­heids­trai­nin­gen, die nu al ge­or­ga­ni­seerd wor­den, moe­ten on­der­steu­nen.”

De pro­vin­cie in­ves­teert al­vast fors in de uit­brei­ding van de fietsostra­des, maar sub­si­di­eert daar­naast ver­schil­len­de lo­ka­le uit­brei­din­gen en ver­be­te­rin­gen van fiets­pa­den. Ge­de­pu­teer­de Peus­kens be­na­drukt ook het be­lang om fiet­sen­de kin­de­ren op jon­ge leef­tijd be­wust te ma­ken van ver­keers­vei­lig­heid. Daar­voor heeft de pro­vin­cie het mo­bie­le ver­keers­park van de fe­de­ra­le po­li­tie over­ge­no­men dat door be­spa­rin­gen an­ders zou ver­dwij­nen. Vo­rig jaar kon­den op die ma­nier 2.800 Limburgse kin­de­ren in ze­ven­tien ge­meen­ten al prak­ti­sche ver­keers­ken­nis op­doen.

Het pro­vin­cie­be­stuur in­ves­teert de ko­men­de ja­ren 13 mil­joen eu­ro in de uit­brei­ding van fietsostra­des in Lim­burg. De in­ves­te­ring moet uit­ein­de­lijk lei­den tot min­der ver­keers­slacht­of­fers on­der fiet­sers. Uit nieu­we cij­fers blijkt dat de helft van al­le zwaar­ge­won­de en do­de­lij­ke slacht­of­fers bij fiets­on­ge­luk­ken in Lim­burg 65-plus­sers zijn. Een mo­ge­lij­ke oor­zaak is de po­pu­la­ri­teit van de elek­tri­sche fiet­sen in de­ze leef­tijds­groep. Ge­de­pu­teer­de voor Mo­bi­li­teit Jean-Paul Peus­kens (sp.a) be­kijkt of de pro­vin­cie een on­der­steu­nen­de rol kan spe­len voor de fiets­vaar­dig­heids­trai­nin­gen die nu al her en der be­staan.

Het to­ta­le Limburgse net­werk van 23 fietsostra­des zal op ter­mijn 463 km aan vei­li­ge fiets­pa­den tel­len, die vol­le­dig af­ge­schei­den zijn van het au­to­ver­keer. Op dit mo­ment is er al 330 km be­fiets­baar, ook al zijn de­ze fietsostra­des nog niet al­le­maal af­ge­werkt met de no­di­ge be­weg­wij­ze­ring en in­for­ma­tie­bor­den.

Een fietsostra­de of fiets­snel­weg is min­stens vier me­ter breed, be­schikt over goed as­falt waar­over het mak­ke­lijk rij­den is, en de wei­ni­ge krui­sin­gen met an­de­re we­gen wor­den maxi­maal be­vei­ligd. “Op die ma­nier kun­nen we het aan­tal ern­sti­ge ver­keers­on­ge­val­len met fiet­sers dras­tisch ver­min­de­ren”, zegt be­voegd ge­de­pu­teer­de Je­anPaul Peus­kens. “In­ves­te­ren in fiets­pa­den is in­ves­te­ren in vei­lig­heid. In ver­ge­lij­king met an­de­re pro­vin­cies scoort Lim­burg het best op het vlak van kwa­li­teit en com­fort van de fiets­pa­den. Maar dat neemt niet weg dat fiet­sers een bij­zon­der kwets­ba­re groep blij­ven in het ver­keer, ook in Lim­burg.” Dat be­wij­zen de cij­fers. Eén op de vier do­de­lij­ke of zwaar­ge­won­de ver­keers­slacht­of­fers in Lim­burg is een fiet­ser. “Door het fiets- en au­to­ver­keer zo veel mo­ge­lijk van el­kaar te schei­den, kun­nen we de vei­lig­heid van de zwak­ke weg­ge­brui­kers nog ver­be­te­ren. Bij drie­kwart van de on­ge­val­len in on­ze pro­vin­cie waar­bij fiet­sers zwaar­ge­wond ra­ken, is im­mers een au­to be­trok­ken.”

De af­ge­lo­pen ja­ren nam het aan­tal fiet­sers die het le­ven lie­ten na een on­ge­luk wel ge­lei­de­lijk aan af. In 2012 en 2013 wa­ren er tel­kens elf do­de­lij­ke slacht­of­fers, in 2014 nog twaalf. Maar van­af dan daal­de het aan­tal: ne­gen do­de­lij­ke slacht­of­fers in 2015, ze­ven in 2016 en drie in de eer­ste helft van 2017.

Eén op vier

Kwets­ba­re se­ni­o­ren

Uit re­cen­te cij­fers van let­se­lon­ge­val­len met fiet­sers in Lim­burg – de pe­ri­o­de van ja­nu­a­ri 2016 tot ju­ni 2017 – blijkt dat fiet­sers ou­der dan 65 jaar ver­uit het kwets­baar­ste zijn in het ver­keer. “Bij­na de helft van de fiet­sers die in de­ze pe­ri­o­de om­kwa­men of ern­stig ge­wond raak­ten, wa­ren se­ni­o­ren. De po­pu­la­ri­teit van de elek­tri­sche fiet­sen in de­ze leef­tijds­groep is een

mo­ge­lij­ke re­den, maar een oor­za­ke­lij­ke ver­band is nog niet be­we­zen. In elk ge­val ver­dient de ver­keers­vei­lig­heid van fiet­sen­de se­ni­o­ren bij­zon­de­re aan­dacht. We be­kij­ken of de pro­vin­cie een on­der­steu­nen­de rol kan spe­len voor de fiets­vaar­dig­heids­trai­nin­gen die nu al ge­or­ga­ni­seerd wor­den door ge­meen­ten of ver­e­ni­gin­gen”, zegt Peus­kens.

Ver­keers­park

Daar­naast vindt de ge­de­pu­teer­de het be­lang­rijk om sa­men met de scho­len en de ge­meen­te­be­stu­ren te in­ves­te­ren in ver­keers­les­sen voor jon­ge fiet­sers. “De Limburgse po­li­tie­school en de pro­vin­ci­a­le mo­bi­li­teits­dienst heb­ben vo­rig jaar het mo­bie­le ver­keers­park van de fe­de­ra­le po­li­tie over­ge­no­men, om te voor­ko­men dat het door be­spa­rin­gen van de fe­de­ra­le re­ge­ring zou ver­dwij­nen. In het eer­ste jaar sinds de over­na­me be­reik­ten we in Lim­burg met het mo­bie­le ver­keers­park maar liefst 2.800 leer­lin­gen in ze­ven­tien ge­meen­ten. De prak­ti­sche ver­keers­op­voe­ding die je on­ze jon­ge­ren zo kan bie­den is on­ver­vang­baar. Het helpt om jon­ge ver­keers­slacht­of­fers te voor­ko­men.”

Bij­na de helft van de fiet­sers die tus­sen ja­nu­a­ri 2016 en ju­ni 2017 om­kwa­men of ern­stig ge­wond raak­ten, wa­ren se­ni­o­ren. De po­pu­la­ri­teit van de elek­tri­sche fiet­sen kan een re­den zijn, maar een oor­za­ke­lij­ke ver­band is nog niet be­we­zen

Jean-Paul PEUS­KENS (sp.a) Ge­de­pu­teer­de voor Mo­bi­li­teit

Jean-Paul Peus­kens.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.