GE­DRAGS­PRO­BLE­MEN OP SCHOOL PIE­KEN

In­stel­lin­gen zijn on­vol­doen­de uit­ge­rust voor toe­ne­men­de agres­sie bij jon­ge­ren

Het Belang van Limburg - - Voorzijde Pagina - Li­li­a­na CASA­GRAN­DE

LUM­MEN - Mul­ti­func­ti­o­ne­le op­vang­cen­tra zo­als Sint-Fer­di­nand in Lum­men wor­den als­maar meer ge­con­fron­teerd met agres­sie bij jon­ge­ren. “We zijn ei­gen­lijk een cen­trum voor jon­ge­ren met een licht ver­stan­de­lij­ke han­di­cap of een leer­stoor­nis. Maar we van­gen te­gen­woor­dig voor­al jon­ge­ren op met ern­sti­ge ka­rak­ter­stoor­nis­sen of psy­chi­a­tri­sche pro­ble­men”, zegt Kris Gilops van de chris­te­lij­ke vak­bond LBC-NVK. “Als we niet meer per­so­neel krij­gen, sta­ken we op 7 mei.”

LBC-NVK voert al lan­ger ac­tie, in fe­bru­a­ri nog in Sint-Fer­di­nand in Lum­men, gis­te­ren in Woluwe. “We heb­ben vo­rig jaar het per­so­neels­te­kort en de pro­ble­men met agres­sie bij jon­ge­ren in kaart ge­bracht”, zegt Kris Gilops, die zelf in Sint-Fer­di­nand werkt. “Met dat rapport zijn we in au­gus­tus naar Vlaams mi­nis­ter van Wel­zijn Jo Van­deur­zen (CD&V) ge­stapt en naar zijn col­le­ga van On­der­wijs Hil­de Cre­vits (CD&V).”

Aan Sint-Fer­di­nand is een se­cun­dai­re school voor bui­ten­ge­woon on­der­wijs ver­bon­den, en daar voe­len ze ook de ge­vol­gen van het M-de­creet dat meer jon­ge­ren met een be­per­king in ge­wo­ne scho­len wil. “We heb­ben ze­ker niets te­gen het M-de­creet, maar het ge­volg is wel dat al­leen nog de zwa­re ge­val­len naar het bui­ten­ge­woon on­der­wijs gaan. De an­de­re jon­ge­ren gaan naar een ge­wo­ne school.”

Op­voe­ders ver­trek­ken

Ook in het cen­trum zelf van­gen ze heel an­de­re jon­ge­ren op dan en­ke­le ja­ren ge­le­den. “De in­stel­lin­gen voor ge­han­di­cap­ten, de psy­chi­a­tri­sche in­stel­lin­gen, de ge­meen­schaps­in­stel­lin­gen,... al­les zit vol. Dus stu­ren ze jon­ge­ren met al­le soor­ten pro­ble­men naar ons”, zegt Gilops. “In een leef­groep van tien à twaalf per­so­nen zit­ten jon­ge­ren met ze­ven of acht ver­schil­len­de pro­ble­men sa­men. Van de tien jon­ge­ren zijn er nog maar twee met een leer­stoor­nis of een lich­te ver­stan­de­lij­ke han­di­cap. Al de rest heeft een zwaar­de­re ach­ter­grond. Veel jon­ge­ren heb­ben psy­chi­a­tri­sche pro­ble­men, maar wij krij­gen veel min­der per­so­neel dan de psy­chi­a­trie. Daar­om zien we ook veel op­voe­ders ver­trek­ken. De stress is hen te veel. In 2011 is be­loofd om in de sec­tor 2.200 men­sen ex­tra aan het werk te zet­ten. De eer­ste 500 per­so­neels­le­den heb­ben we ge­kre­gen, de rest nog al­tijd niet.”

In 2011 zijn aan de sec­tor 2.200 ex­tra men­sen be­loofd. De eer­ste 500 heb­ben we ge­kre­gen, de rest nog al­tijd niet

Kris GILOPS Sint-Fer­di­nand Lum­men

Ver­schil­len

Niet al­leen de vak­bond klaagt over het per­so­neels­te­kort. “Wij kaar­ten als werk­ge­ver de­zelf­de pro­ble­men aan”, zegt Ni­co­las Van­de­weerd, be­stuur­der van de

Broe­ders van Lief­de. “We zou­den ook klei­ne­re leef­groe­pen wil­len.” Een in­stel­ling die on­der de ge­han­di­cap­ten­sec­tor valt, krijgt ook min­der per­so­neel dan een in­stel­ling die uit de bij­zon­de­re jeugd­zorg is ge­groeid. “La­ten we die ver­schil­len weg­wer­ken.” Ook in be­ge­lei­dings­cen­trum SintE­li­sa­beth in Peer her­ken­nen ze de pro­ble­men. “Wij zijn niet meer vrij om zelf te be­kij­ken wie we kun­nen op­ne­men”, zegt di­rec­teur Eric Lin­sen. “We krij­gen jon­ge­ren toe­ge­we­zen. En het zijn de jon­ge­ren met de groot­ste pri­o­ri­teit die ze door­stu­ren – dat zijn ook de moei­lijk­ste jon­ge­ren.”

Zorg­vra­gen

“We stel­len twee pro­ble­men vast”, ver­dui­de­lijkt Hen­drik De­la­ru­el­le, di­rec­teur van het Vlaams wel­zijns­ver­bond dat drie­kwart van de in­stel­lin­gen in Vlaan­de­ren ver­e­nigt. “We be­schik­ken over te wei­nig plaat­sen en over te wei­nig me­de­wer­kers. Bo­ven­dien is de au­to­ma­ti­sche in­dexe­ring van de wer­kings­mid­de­len niet toe­ge­past. An­ders had­den we nu 10 pro­cent meer wer­kings­mid­de­len dan in 2010. Daar­naast is het aan­tal zorg­vra­gen de laat­ste ja­ren erg toe­ge­no­men. We zijn hier­over ook aan het pra­ten met mi­nis­ter Van­deur­zen en de so­ci­a­le part­ners. Maar we moe­ten als bur­gers ook de hand in ei­gen boe­zem ste­ken en aan­vaar­den dat de ont­wik­ke­ling van som­mi­ge jon­ge­ren an-

ders ver­loopt. We moe­ten hel­pen en on­der­steu­nen in plaats van te ver­oor­de­len.”

Van­deur­zen

Mi­nis­ter van Wel­zijn Jo Van­deur­zen (CD&V) zegt in een re­ac­tie dat hij met de sec­tor aan het over­leg­gen is. “We ne­men bij­ko­men­de maat­re­ge­len ter pre­ven­tie van agres­sie in de

jeugd­hulp”, zegt de mi­nis­ter. “We in­ves­te­ren in in­fra­struc­tuur en on­der­zoe­ken ook de mo­ge­lijk­heid om ex­tra per­so­neel in te zet­ten.”

Ook het Vlaams Agent­schap voor Per­so­nen met een Han­di­cap zegt dat een werk­groep met ver­te­gen­woor­di­gers van de he­le jeugd­hulp­sec­tor de pro­ble­men aan het in­ven­ta­ri­se­ren is.

Fo­to KA­REL HEMERIJCKX

Sint-Fer­di­nand is een cen­trum voor jon­ge­ren met een licht ver­stan­de­lij­ke han­di­cap of een leer­stoor­nis. “Maar we van­gen voor­al jon­ge­ren op met se­ri­eu­ze ka­rak­ter­stoor­nis­sen of psy­chi­a­tri­sche pro­ble­men.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.