Los­se flod­ders ble­ken ech­te ko­gels

Po­li­tie­agent voor het le­ven ver­lamd tij­dens schiet­oe­fe­ning Spe­ci­a­le Een­he­den

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

TIE­NEN - Een schiet­oe­fe­ning bij de Spe­ci­a­le Een­he­den van de po­li­tie is dra­ma­tisch fout ge­lo­pen voor een jon­ge sta­gi­air. Hij raak­te vrij­dag­avond zwaar­ge­wond na­dat bij de oe­fe­ning ech­te ko­gels wer­den ge­bruikt in plaats van de voor­zie­ne los­se flod­ders. De jon­ge­man is wel­licht ver­lamd voor het le­ven.

De oe­fe­ning op het po­li­tie­do­mein in Goet­sen­ho­ven bij Tie­nen ka­der­de in de op­lei­ding van sta­gi­airs bij de Spe­ci­a­le Een­he­den. Een aan­tal sta­gi­airs speel­de de rol van slech­te­rik: ze kwa­men in een au­to aan­ge­re­den en zou­den in­rij­den op een groep po­li­tie­agen­ten. Die laat­sten moesten dan vu­ren om de zo­ge­zeg­de boe­ven uit te scha­ke­len. Bij de oe­fe­ning zou ui­ter­aard geen ech­te mu­ni­tie ge­bruikt wor­den. Al­le la­ders, met ech­te ko­gels, wer­den in een zak ge­daan. In de plaats kre­gen de po­li­tie­men­sen blan­co mu­ni­tie: la­ders met los­se flod­ders. Bij die pro­ce­du­re is er wel­licht iets fout ge­lo­pen, zo­dat min­stens één van de agen­ten nog een la­der met ech­te mu­ni­tie in zijn pi­stool had. Na­dien liep het dan ook gru­we­lijk mis. De au­to kwam aan­ge­re­den en met­een open­den de po­li­tie­men­sen het vuur op hun als slech­te­ri­ken ver­mom­de col­le­ga’s. Eén ko­gel raak­te een sta­gi­air in de buik en door­boor­de zijn rug­gen­wer­vel. De man, die af­kom­stig is uit Brussel, werd in le­vens­ge­vaar af­ge­voerd. In­tus­sen is het le­vens­ge­vaar ge­we­ken en zou hij bij be­wust­zijn zijn. Maar hij zal wel­licht voor de rest van zijn le­ven ver­lamd blij­ven aan de be­nen. “De col­le­ga’s van de Spe­ci­al Units zijn zwaar on­der de in­druk van het ge­beu­ren en wor­den psy­cho­lo­gisch on­der­steund”, klinkt het in een pers­be­richt van de fe­de­ra­le po­li­tie. “We doen al het mo­ge­lij­ke om de fa­mi­lie ac­tief te steu­nen. Al­le col­le­ga’s en in het bij­zon­der de le­den van de SU zijn in ge­dach­ten bij de zwaar ge­kwet­ste col­le­ga en zijn fa­mi­lie.”

De fe­de­ra­le po­li­tie meldt nog dat “het nooit de be­doe­ling was om met scherp te schie­ten tij­dens die be­wus­te oe­fe­ning”.

Niets wijst op kwaad op­zet

Het par­ket in Leuven is een on­der­zoek ge­start en heeft het Co­mi­té P op­dracht ge­ge­ven de juis­te toe­dracht te ach­ter­ha­len. “Op dit mo­ment lijkt het een spij­tig on­ge­luk en wijst niets in de rich­ting van een moed­wil­li­ge daad. Er wor­den ge­tui­gen on­der­vraagd en er zijn een wa­pen­ex­pert en wets­dok­ter aan­ge­steld. Pas als al die on­der­zoeks­da­den ge­steld zijn, gaan we we­ten hoe dit voor­val kun­nen ge­beu­ren is.”

Mor­gen komt er een over­leg met de lei­ding van de Spe­ci­a­le Een­he­den, om te zien of er niet moet wor­den ge­sleu­teld aan de pro­ce­du­res. Dat zegt Ma­rio Thys van po­li­tie­vak­bond NSPV. “Dit is een heel droe­ve zaak. Voor het slacht­of­fer maar ook voor de col­le­ga die ge­scho­ten heeft. Dit heeft nie­mand ge­wild.”

Fo­to BEL­GA

Een oe­fe­ning van de Spe­ci­a­le Een­he­den zo­als die in Tie­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.