“Do­tan doet niets an­ders dan N-VA”

Ne­der­land­se zan­ger scha­kel­de val­se ac­counts in om po­pu­la­ri­teit te ver­ho­gen

Het Belang van Limburg - - Nieuws - Tho­mas JAN­SEN/Melissa AWOUTERS

HAS­SELT - De Ne­der­land­se zan­ger Do­tan (31) cre­ëer­de 140 nep­pro­fie­len op so­ci­a­le me­dia om zich­zelf te be­ju­be­len en an­de­ren af te kra­ken. Zo ver­zon hij zelf ont­moe­tin­gen met een leu­ke­mie­pa­ti­ën­tje en een su­per­fan op het vlieg­tuig. Dat ont­hul­de de Ne­der­land­se Volks­krant dit week­end. Het brein ach­ter de hit ‘Ho­me’ is ech­ter geen uit­zon­de­ring, zeg­gen ex­perts. “Do­tan doet niets an­ders dan N-VA of Ame­ri­kaan­se po­li­ti­ci.”

Op 29 de­cem­ber 2015 schrijft ene Ka­rel Leeg­wa­ter hoe hij met zijn broer­tje Aron, die leu­ke­mie had, een ont­moe­ting had met Do­tan. Voor Aron ging zo een laat­ste wens in ver­vul­ling. In fei­te kreeg hij niets. Om­dat hij niet be­staat, net als zijn broer. Ka­rel Leeg­wa­ter is slechts een van de ve­le val­se pro­fie­len, waar­voor Do­tan de op­dracht gaf om ze te cre­ë­ren. Op die ma­nier be­ju­bel­de hij zich­zelf, vroeg hij zijn ei­gen pla­ten aan bij ra­dio­sta­ti­ons en gaf hij kri­tiek op con­cur­ren­ten.

Geen Ara­bie­ren

Het ver­haal van Do­tan gaat erg ver. Al is het geen ge­heim dat po­pu­la­ri­teit op so­ci­a­le me­dia te koop is. Li­kes ko­pen is bo­ven­dien erg sim­pel. In een hand­om­draai vindt u een hand­vol Ne­der­land­se be­drijf­jes die li­kes aan­bie­den. Zij ko­pen die in het ver­re bui­ten­land, vaak Afri­ka of Azië, waar le­ve­ran­ciers over 100.000 val­se ac­counts be­schik­ken die ze au­to­ma­tisch kun­nen be­stu­ren.

Voor 12,95 eu­ro hebt u al dui­zend fic­tie­ve fans op Fa­cebook. Ten­zij u geen Ara­bi­sche ac­counts wil. Dan be­taalt u meer, om­dat een over­vloed aan vol­gers in Egyp­te of Ma­rok­ko kan wij­zen op frau­de. Het­zelf­de geldt ove­ri­gens voor In­st­agram, Twit­ter en YouTu­be. Meer nog, voor 20 eu­ro kan u zelfs dui­zend dislikes ko­pen om uit te de­len op YouTu­be, om con­cur­ren­ten in een slecht dag­licht te plaat­sen.

Vol­gens

1.000 wil­le­keu­ri­ge li­kes

1.000 li­kes, zon­der Ara­bi­sche

1.000 Eu­ro­pe­se li­kes

1.000 Bel­gi­sche li­kes di­gi­ta­le stra­teeg Pie­ter Baert is die tech­niek nog zeld­zaam in de mu­ziek­we­reld, maar wel fre­quent in het be­drijfs­le­ven. “Klei­ne be­drijf­jes ko­pen soms een le­ger van 20.000 ac­counts om ge­lan­ceerd te ra­ken. Te­gen­woor­dig kan u ook re­ac­ties ko­pen. Die zijn meest­al vrij ba­naal, zo­als een emo­ti­con of “gre­at post”. Net daar­om komt dit soort prak­tij­ken na een tijd­je wel aan het

licht.”

N-VA

Ook tech­no­lo­giesoci­o­loog Ben Caud­ron (Era­mus­ho­ge­school Brussel) valt niet van zijn stoel door het Do­tan-ver­haal. “Dit is een prak­tijk die heel vaak voor­komt”, zegt Caud­ron. “Het groot­ste deel van de vol­gers van Ame­ri­kaan­se po­li­ti­ci zijn vals of zo­ge­noem­de ‘bots’. Ook N-VA maakt daar ge­bruik van. Die bots ret­wee­ten dan de posts van N-VA, waar­door die po­pu­lair­der wor­den. Dat valt op, om­dat zo’n bot veel ret­weet op één mo­ment en om­dat nie­mand hen volgt.” Groen-voor­zit­ster Mey­rem Al­ma­ci deed eer­der al een ge­lijk­aar­di­ge be­schul­di­ging aan het adres van N-VA. Net als toen ont­kent de par­tij staal­hard. “Oor­zaak en ge­volg wor­den hier om­ge­draaid”, zegt N-VA-woord­voer­der Bram Bom­beek. “Het is net om­dat wij po­pu­lai­re tweets ver­stu­ren, dat twit­ter­bots ons beginnen vol­gen. Ik zie ook niet in waar­om wij bots zou­den in­scha­ke­len, want nie­mand volgt die.”

En Do­tan zelf? Die ont­ken­de eerst nog, maar gaf gis­te­ren toch deels toe. “Ik was in het be­gin van mijn car­ri­è­re heel na­ïef en veel te on­ze­ker”, klonk het.

1.000 sub­scri­bers

1.000 views

1.000 li­kes

1.000 dislikes (voor con­cur­ren­tie)

1.000 res­ha­res

1.000 fa­vo­ri­tes

FO­TO IN­GE KINNET

De Ne­der­land­se zan­ger Do­tan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.