Ne­der­land­se po­li­tie stoot op meer­de­re drugslabs

On­der­zoek naar link met drugs­af­val in op­leg­gers in Noord-Lim­burg

Het Belang van Limburg - - Nieuws - Nan­cy VAN­DE­BROEK

ECHT - Een gro­te drugs­ac­tie in het zui­den van Ne­der­land heeft gis­te­ren ge­leid tot ze­ven ar­res­ta­ties en de ont­man­te­ling van meer­de­re drugslabs en op­slag­plaat­sen van che­mi­ca­li­ën. Vlak over de grens was dat het ge­val in Eind­ho­ven, Weert en Echt. Of er een ver­band is tus­sen de­ze ac­tie en de vond­sten van drugs­af­val in Lommel, Neer­pelt en Over­pelt, is nog niet dui­de­lijk. De Ne­der­land­se jus­ti­tie heeft al­vast het par­ket van Lim­burg van de re­sul­ta­ten op de hoog­te ge­bracht.

Het ver­de­re on­der­zoek moet het nog uit­wij­zen, maar de kans is groot dat het drugs­af­val dat vo­ri­ge week drie da­gen op rij in het noor­den van on­ze pro­vin­cie in op­leg­gers was ach­ter­ge­la­ten, gel­inkt is aan het Ne­der­land­se on­der­zoek, dat al een tijd­je be­zig is. Mo­ge­lijk voel­de de ben­de ach­ter de pro­duc­tie van de syn­the­ti­sche drugs nat­tig­heid en heb­ben ze de va­ten in ge­sto­len op­leg­gers – sa­men goed voor 45.000 li­ter che­misch af­val ach­ter­ge­la­ten in Bel­gisch-Lim­burg om de Ne­der­land­se speur­ders op een dwaal­spoor te zet­ten. De Ne­der­land­se po­li­tie viel gis­ter­och­tend al­vast mas­saal bin­nen in een 15-tal wo­nin­gen en be­drijfs­pan­den in Zuid-Ne­der­land. In Eind­ho­ven, Ven­lo, Zalt­bom­mel en Weert wer­den ze­ven ver­dach­ten op­ge­pakt. In hun wo­nin­gen werd be­slag ge­legd op on­der an­de­re vuur­wa­pens en te­le­foons. Daar­naast viel de po­li­tie bin­nen in pan­den in on­der meer Uden en Schijn­del. In Echt, net over de grens met Maas­eik, werd een ‘groot­han­del’ voor grond­stof­fen aan­ge­trof­fen. Er lag meer dan 30 ton aan che­mi­ca­li­ën op­ge­sla­gen. In Ven­lo, Zalt­bom­mel en Weert trof de po­li­tie dan weer drugslabs aan. In Waal­re zijn di­ver­se aan­hang­wa­gens met daar­in ma­te­ri­aal om drugslabs op te bou­wen aan­ge­trof­fen.

“Er is nog geen ver­band vast­ge­steld, maar ui­ter­aard zul­len ver­ge­lij­kin­gen en mo­ge­lij­ke lin­ken wor­den na­ge­gaan”, al­dus Ce­d­ric Stuy­ck, hoofd van de af­de­ling ge­or­ga­ni­seer­de mis­daad bij het Limburgse par­ket.

FO­TO TWIT­TER PO­LI­TIE

Bij de in­val in Echt werd een ‘groot­han­del’ voor grond­stof­fen aan­ge­trof­fen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.