Geen gul­le Bel­gen

Het Belang van Limburg - - Nieuws - HAL­LO VLAAN­DE­REN

Eer­gis­te­ren ben ik in Char­le­roi gaan lo­pen. Niet al­leen voor het land­schap, voor­al voor het goe­de doel. Télé­vie heet de lief­da­dig­heids­ac­tie, niet toe­val­lig een let­ter­woord dat sterk lijkt op de naam van de or­ga­ni­se­ren­de tv-zen­der en te­vens mijn werk­ge­ver: RTL-TVI.

Télé­vie kent u al­licht niet. Le­vens­lijn van VTM wel. Van 1990 tot 2012 gin­gen de twee ac­ties hand in hand. Maar de Vlaam­se poot stop­te. Télé­vie ging al­leen ver­der, en was vo­rig jaar goed voor 11 mil­joen eu­ro ten voor­de­le van kan­ker­on­der­zoek. Oké, al­leen in Wal­lo­nië en Brussel, want in Bel­gië zijn der­ge­lij­ke ac­ties zijn al der­tig jaar ge­fe­de­ra­li­seerd. Trou­wens, be­staat Bel­gië nog, qua gul­heid? Voor een deel wel: in­ter­na­ti­o­na­le ngo’s als Art­sen Zon­der Gren­zen wer­ken van­uit Brussel over het he­le land. Dat de­ze or­ga­ni­sa­ties meest­al door een Vla­ming wor­den ge­leid, stuit in Wal­lo­nië niet op pro­test. Maar wat de meest zicht­ba­re kant van de Bel­gi­sche ge­ne­ro­si­teit be­treft – groot­scheep­se ra­dio- en tv-shows – is de split­sing com­pleet. Dat viel be­gin 2005 al op, na de tsuna­mi in het Ver­re Oos­ten. VRT en VTM kwa­men in ac­tie in Knokke, RTBF en RTL in Brussel.

Ei­gen­lijk is de eni­ge ge­za­men­lij­ke tv-uit­zen­ding in heel het ko­nink­rijk de ver­kie­zing van Miss Bel­gië... die nie­mand ziet: ze wordt op de piep­klei­ne AB3 en Fox uit­ge­zon­den, welk num­mer al­weer op uw af­stands­be­die­ning?

Vol­gens een re­cen­te uni­ver­si­tai­re the­sis zijn Bel­gen uit noord en zuid ge­lijk voor het goe­de doel. Het per­cen­ta­ge do­ne­ren­de huis­hou­dens ligt iets ho­ger in Vlaan­de­ren, maar het ver­schil is ni­hil: 20 pro­cent in Vlaan­de­ren, 17 pro­cent in Wal­lo­nië en 16 pro­cent in Brussel. Per jaar ge­ven die huis­hou­dens ge­mid­deld een 30-tal eu­ro aan het goe­de doel, pre­cies het­zelf­de aan bei­de kan­ten van de taal­grens. En toch is de krach­ten bun­de­len via de me­dia blijk­baar een on­o­ver­brug­ba­re op­ga­ve.

Nog een frap­pan­te il­lu­stra­tie: Vi­vaCi­té, de groot­ste ra­dio­zen­der van de RTBF heeft het con­cept Mu­sic for Li­fe van Stu­dio Brussel over­ge­no­men, on­der de naam Vi­va for Li­fe. Sinds 2014 kent Wal­lo­nië dus ook het Gla­zen Huis. Maar con­nec­ties met Vlaan­de­ren? Nul. Er wordt geld in­ge­za­meld voor de ar­me Frans­ta­li­ge kin­de­ren: in Wal­lo­nië groeit 25 pro­cent van de jon­ge­ren op in een arm ge­zin, in Vlaan­de­ren is dat ‘slechts’ 10 pro­cent. Al­weer: jam­mer dat er voor zo’n the­ma geen na­ti­o­naal ini­ti­a­tief be­staat.

Sor­ry, ik ben grof ge­weest door het woord ‘na­ti­o­naal’ in de mond te ne­men, de be­voegd­he­den zijn nu al zo ge­splitst dat het niet meer kan. Als boe­te­doe­ning zal ik 40 fis­caal af­trek­ba­re eu­ro’s stor­ten voor Kom Op Te­gen Kan­ker, een or­ga­ni­sa­tie met het­zelf­de stu­die­ob­ject als Télé­vie maar die zich uit­slui­tend toe­spitst op Vlaan­de­ren. Kan­ker en gul­heid heb­ben geen gren­zen. Be­hal­ve in Bel­gië.

El­ke dins­dag ver­telt Be­ken­de Waal en jour­na­list Chris­top­he De­bor­su over de gro­te en klei­ne po­li­tie­ke din­gen bij on­ze zui­der­bu­ren

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.