Geen nieu­we EU-sanc­ties te­gen Rus­land en Iran

EU-lan­den heb­ben en­kel “be­grip” voor lucht­aan­val­len

Het Belang van Limburg - - Nieuws - Marc VAN DE WEYER

LUXEM­BURG - De Eu­ro­pe­se Unie komt niet met nieu­we eco­no­mi­sche sanc­ties te­gen Rus­land en Iran, de twee bond­ge­no­ten/brood­he­ren van de Sy­ri­sche pre­si­dent As­sad. Dat heb­ben de mi­nis­ters van Bui­ten­land­se Za­ken van de EU gis­te­ren in Luxem­burg be­slist. De mi­nis­ters kon­den ook niet meer dan “be­grip” op­bren­gen voor de mi­li­tai­re ac­tie van de VS, Frank­rijk en het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk van za­ter­dag­nacht – een op­val­lend lau­we vorm van steun.

De Ame­ri­kaan­se VN-am­bas­sa­deur Nik­ki Ha­ley zei za­ter­dag dat Washington nieu­we sanc­ties plant te­gen Rus­si­sche be­drij­ven die ma­te­ri­eel ge­le­verd heb­ben waar­door het Sy­ri­sche re­gime che­mi­sche wa­pens kon pro­du­ce­ren en te­gen Rus­si­sche mi­li­tai­ren die daar­bij een rol ge­speeld heb­ben. Gis­te­ren stel­de het Wit­te Huis in een ver­kla­ring dat er nog geen kno­pen door­ge­hakt zijn. De EU-bui­ten­land­mi­nis­ters lie­ten we­ten dat er geen nieu­we straf­maat­re­ge­len te­gen Rus­land ko­men, boven­op de sanc­ties die vier jaar ge­le­den na de an­nexa­tie van de Krim uit­ge­vaar­digd wer­den. En ook te­gen Iran ko­men er geen nieu­we maat­re­ge­len.

Nut

De Bel­gi­sche mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken Di­dier Reyn­ders had al dui­de­lijk ge­maakt niet te ge­lo­ven in het nut van nieu­we sanc­ties te­gen Rus­land om een op­los­sing te zoe­ken voor het Sy­ri­sche dra­ma. Reyn­ders wil een “ech­te dia­loog” met Sy­ri­ës bond- ge­no­ten, Rus­land en Iran.

Hij volgt in de voet­spo­ren van pre­mier Char­les Mi­chel die in ja­nu­a­ri nog op be­zoek was bij pre­si­dent Poe­tin met als doel de dia­loog in stand te hou­den en brug­gen te re­pa­re­ren. Hij stel­de toen al het ef­fect van de sanc­ties aan de or­de. Dui­de­lijk is dat ze de Rus­si­sche pre­si­dent niet merk­baar tot an­de­re in­zich­ten ge­bracht heb­ben. Al zijn er ook waar­ne­mers die me­nen dat ze mo­ge­lijk er­ger voor­kwa­men – nog agres­sie­ve­re steun aan de se­pa­ra­tis­ten in de Don­bass (Oost-Oe­kra­ï­ne) of nog of­fen­sie­ve­re cy­ber­aan­val­len op Wes­ter­se doe­len.

Swift

Van­uit zijn om­ge­ving krijgt Poe­tin zon­der twij­fel te ho­ren dat sanc­ties zo­als de re­cent uit­ge­brei­de Ame­ri­kaan­se straf­maat­re­ge­len te­gen Rus­si­sche oli­gar­chen en on­der­ne­min­gen wel de­ge­lijk pijn doen. En er wordt er­ger ge­vreesd. Zo be­rei­den Rus­si­sche ban­ken zich voor op een mo­ge­lij­ke uit­slui­ting uit het in­ter­na­ti­o­na­le be­taal­sys­teem Swift. Die uit­slui­ting, die eer­der al Iran te beurt viel, zou het Rus­si­sche bank­sys­teem iso­le­ren, met zul­ke in­grij­pen­de ge­vol­gen dat die maat­re­gel nog niet van stal is ge­haald.

Bo­ven­dien is en blijft Eu­ro­pa voor zijn ener­gie­toe­voer sterk af­han­ke­lijk van Rus­land – dat zelf dank­zij re­cen­te ener­gie­prijs­stij­gin­gen juist wat meer fi­nan­ci­ë­le arm­slag heeft. En dus zet­ten de EU-mi­nis­ters van Bui­ten­land­se Za­ken gis­te­ren hun hoop op over­leg (zo­als de do­nor­con­fe­ren­tie voor Sy­rië die de EU vol­gen­de week houdt). Ze heb­ben “be­grip” – maar meer ook niet – voor de lucht­aan­val­len van de VS, het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk en Frank­rijk als ver­gel­ding voor de aan­val met che­mi­sche wa­pens van 7 ja­nu­a­ri op Dou­ma bij Da­mas­cus.

Te­ge­lijk roe­pen de EU-lan­den Rus­land en Iran op om hun in­vloed aan te wen­den “om her­ha­ling te voor­ko­men”. De Rus­si­sche bui­ten­land­mi­nis­ter La­vrov ont­ken­de gis­te­ren voor de BBC dat zijn land de af­ge­lo­pen da­gen had “ge­knoeid” met de si­tes die doel­wit van de za­ter­dag­se aan­val­len wa­ren. In­ter­na­ti­o­na­le waar­ne­mers van de Or­ga­ni­sa­tie voor het Ver­bod van Che­mi­sche Wa­pens wacht­ten toen nog op toe­gang tot het ge­bied in Dou­ma waar de aan­val met che­mi­sche wa­pens plaats­vond.

FO­TO AP

De EU-bui­ten­landm­in­sters (waar­on­der Bo­ris Jo­hn­son, twee­de van rechts) kwa­men gis­te­ren sa­men op een top in Luxem­burg.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.