Co­mey acht Do­nald Trump “mo­reel on­ge­schikt” om pre­si­dent te zijn

Het Belang van Limburg - - Nieuws - Luc STAN­DAERT

WASHINGTON - In een eer­ste tv-in­ter­view naar aan­lei­ding van het ver­schij­nen van zijn boek heeft ex-FBI-di­rec­teur Ja­mes Co­mey (fo­to) ge­zegd dat Do­nald Trump niet in staat is om de mo­re­le waar­den van Ame­ri­ka – “met als be­lang­rijk­ste de waar­heid” – te be­li­cha­men.

Van­daag ver­schijnt Co­mey’s lang­ver­wach­te boek ‘A Hig­her Loy­al­ty’. Het in­ter­view met tvzen­der ABC zon­dag­avond vorm­de de start van een tour­nee van Co­mey door de Ver­e­nig­de Sta­ten om zijn boek te pro­mo­ten.

In en­ke­le in­ter­views pro­fi­leert Co­mey zich als een mo­re­le gids voor de Ame­ri­ka­nen, die waar­schuwt voor een im­mo­reel en kwaad­aar­dig pre­si­dent­schap dat de kern­waar­den van Ame­ri­ka on­der­mijnt. “Ik ge­loof die ver­ha­len over men­ta­le be­perkt­heid en ver­vroeg­de de­men­tie niet. De man heeft een bo­ven­ge­mid­del­de in­tel­li­gen­tie… Maar ie­mand die over zo vrou­wen praat en ze be­han­delt als­of ze stuk­ken vlees zijn, die con­stant liegt over be­lang­rij­ke en on­be­lang­rij­ke za­ken en eist dat de Ame­ri­ka­nen dat ge­lo­ven, zo ie­mand is op mo­re­le gron­den on­ge­schikt om pre­si­dent te zijn.” “On­ze pre­si­dent moet res­pect be­li­cha­men en de waar­den aan­han­gen die de kern van dit land vor­men. De be­lang­rijk­ste daar­van is de waar­heid. De­ze pre­si­dent is daar niet toe in staat.”

Chan­ta­ge

Een an­de­re vraag ging er­over of Rus­land be­zwa­ren­de in­for­ma­tie zou heb­ben waar­mee Trump ge­chan­teerd kan wor­den. “Het is mo­ge­lijk. Ik weet het niet. Ik had nooit ge­dacht dat ik dit zou zeg­gen over een pre­si­dent van de Ver­e­nig­de Sta­ten, maar het is mo­ge­lijk.”

De pre­si­dent zelf wacht­te zelfs niet op het in­ter­view om te­rug te slaan. Hij noem­de in een reeks tweets Co­mey een “lie­gen­de slijm­bal” die ver­trou­we­lij­ke in­for­ma­tie liet uit­lek­ken en ge­lo­gen heeft te­gen­over het Con­gres. “Daar­voor zou hij moe­ten op­ge­slo­ten wor­den.” Trump is nog niet van Co­mey af. De pro­mo­tie­tour­nee van de ont­sla­gen FBI-baas duurt tien da­gen, met vrij­wel da­ge­lijks te­le­vi­sie-in­ter­views.

FO­TO EPA-EFE

Ja­mes Co­mey.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.