“480.000 eu­ro scha­de per jaar”

5.410 klach­ten op jaar­ba­sis over mis­lei­den­de ver­koop via te­le­foon

Het Belang van Limburg - - Nieuws - Gun­ter WIL­LE­KENS → In­fo: op­lich­ters­aan­de­lijn.be; dncm.be

HAS­SELT - El­ke dag lo­pen bij de FOD Eco­no­mie vijf­tien mel­din­gen bin­nen over mis­lei­den­de te­le­foon­tjes. De kwaal is goed voor twin­tig pro­cent van al­le klach­ten bij het Eu­ro­pees Cen­trum voor de Con­su­ment (ECC). Om het de te­le­fo­ni­sche op­lich­ters moei­lij­ker te ma­ken, gaat de pre­ven­tie­cam­pag­ne ‘Op­lich­ters aan de lijn’ van start.

De web­si­te op­lich­ters­aan­de­lijn.be legt uit hoe u fou­te te­le­foon­tjes her­kent en af­wim­pelt. Daar­naast be­vat de si­te ook een grij­ze lijst van be­drij­ven die ge­kend zijn om de mis­lei­den­de te­le­foon­tjes van hun ver­ko­pers. Vaak ko­men de te­le­foon­tjes van ver­ko­pers die in op­dracht van Ne­der­land­se be­drij­ven wer­ken. Hun woor­den­vloed is een stroom van mooie aan­bie­din­gen, zo mooi dat al­leen een gek er neen te­gen kan zeg­gen.

“De con­su­ment stemt vaak in met het aan­bod om er­van af te zijn. Maar een keer ja ge­zegd, dan volgt al snel een ge­pe­per­de re­ke­ning”, zegt Ka­ren Ghy­sels van het ECC. “Be­taal je niet met­een, dan volgt een ‘uit­no­di­ging tot min­ne­lij­ke vor­de­ring’ van een agres­sief in­cas­so­bu­reau. Soms is het be­drag al van de bank­re­ke­ning ge­haald met een do­mi­ci­li­ë­ring waar­voor de con­su­ment nooit toe­stem­ming gaf.”

Bel-me-niet-meer-lijst

Veel con­su­men­ten zwich­ten on­der de Ne­der­land­se druk. “De men­sen die de FOD Eco­no­mie con­tac­te­ren wor­den ge­mid­deld voor 90 à

100 eu­ro op­ge­licht, maar soms ook voor een pak meer”, zegt mi­nis­ter Kris Peeters.

“In to­taal wa­ren de mel­din­gen goed voor een fi­nan­ci­eel ver­lies van 480.000 eu­ro. Naast die be­ken­de ge­val­len, is er bo­ven­dien een ‘dark num­ber’ van men­sen die geen mel­ding doen. De to­ta­le scha­de is dus nog ve­le ke­ren ho­ger.”

Wie he­le­maal geen aan­bie­din­gen wenst te ont­van­gen via te­le­foon, kan zich in­schrij­ven op de Bel­me-niet-meer-lijst. Krijgt u toch te­le­foon, en stemt u in met het ver­krij­gen van het een of het an­der, dan heeft u her­roe­pings­recht van veer­tien da­gen. Als u van de ver­koop wilt af­zien, dan moet u dit de ver­ko­per schrif­te­lijk (via mail of brief) la­ten we­ten en het pro­duct bin­nen de veer­tien da­gen na le­ve­ring te­rug­stu­ren.

FO­TO HBVL

De web­si­te op­lich­ters­aan­de­lijn.be legt uit hoe u fou­te te­le­foon­tjes her­kent en af­wim­pelt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.