“Ben ver­plicht heel jaar on­der­broe­ken te ko­pen”

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

DIE­PEN­BEEK - En­ke­le maan­den ge­le­den kreeg Da­vid een te­le­foon­tje van een ver­ko­per. Nu moet hij een heel jaar lang voor 200 eu­ro on­der­broe­ken ko­pen.

“De ver­ko­per bel­de op een on­ge­le­gen mo­ment, en ik wil­de snel van het ge­sprek af zijn. Hij stel­de zich voor als een ver­te­gen­woor­di­ger van Jo­hn Mark/Mo­ël­le”, zegt Da­vid, een 44-ja­ri­ge ver­pleeg­kun­di­ge uit Die­pen­beek. “Hij vroeg of ik het goed vond om een pak­ket­je te stu­ren, met on­der­goed en kou­sen. Als we te­vre­den wa­ren, dan werd er per kwar­taal zo een pak­ket af­ge­le­verd.” Toen Da­vid dat pak­ket­je aan­kreeg, ging het om kou­sen en een string. “Ik was niet ge­ïn­te­res­seerd en dat heb­ben we de fir­ma on­mid­del­lijk via de si­te la­ten we­ten. Toch kre­gen we weer een pak­ket thuis ge­stuurd. Ik heb on­mid­del­lijk ge­beld. On­ze be­denk­tijd was ver­stre­ken, was het ant­woord.”

“We moe­ten dus blij­ven be­ta­len, ook al moet ik hun pak­jes niet. Ze ver­wij­zen naar het eer­ste te­le­foon­ge­sprek, en hun al­ge­me­ne voor­waar­den. Mijn ver­zoek tot an­nu­le­ring kwam pas na de veer­tien da­gen be­denk­tijd. Dus ben ik vol­gens hen ak­koord ge­gaan met een jaar­abon­ne­ment. Nog een ge­luk dat ik aan de te­le­foon niet heb in­ge­stemd met een le­vens­lang abon­ne­ment.” Jo­hn Mark/Mo­ël­le is een nieu­we spe­ler op de markt, zegt het Eu­ro­pees Cen­trum voor de Con­su­ment. Maar de werk­wij­ze lijkt sterk op die van iPuz­zel, dat in de voor­bije ja­ren aan dui­zen­den Vla­min­gen on­ge­vraagd puz­zel­boek­jes ver­pats­te. “De mails zijn iden­tiek op­ge­steld. Zelfs de prij­zen ko­men over­een”, zegt het ECC. “Het lijkt er­op dat de cor­res­pon­den­tie ge­woon ge­ko­pi­eerd is. Het zwak­ke punt van iPuz­zel was dat de con­su­ment nooit ver­teld werd wat de to­taal­prijs was van een abon­ne­ment. Als dat niet ge­beurt, dan is de ver­koop niet rechts­gel­dig.”

Fo­to SERGE MINTEN

Da­vid Ma­ris:“Blijk­baar we­ten die ver­ko­pers wan­neer ze best bel­len.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.