“Naast de De Ni­ro van Tur­kije”

Heus­den­se ex-mijn­wer­ker en bo­dy­buil­der speelt mee in Turk­se ac­tie­film

Het Belang van Limburg - - Nieuws - An­ne PEETERS

HEUS­DEN-ZOL­DER - In Ki­ne­po­lis Has­selt gaat mor­gen ‘The Last Ga­me’ in avant-pre­mi­è­re, een Turk­se ac­tie­film ge­draaid door een ploeg jon­ge Lim­bur­gers. In de film, die han­delt over de Turk­se ex­treem­recht­se Grij­ze Wol­ven, speelt Ali Sür­me­li een rol, een be­ken­de ac­teur in Tur­kije. Maar in Has­selt zal voor­al Re­cep Ya­gi­zog­lu (62) de ster van de avond zijn, een ge­pen­si­o­neer­de ex-bo­dy­buil­der uit Heus­den-Zol­der. “Ik ben blij dat ik de droom van de­ze jon­ge­ren mocht hel­pen ver­we­zen­lij­ken.”

‘The Last Ga­me’ gaat over een ter­reur­cel van de Grij­ze Wol­ven, een ex­treem­recht­se groep uit Tur­kije die in de ja­ren ‘70 en ‘80 aan­sla­gen pleeg­de in heel Eu­ro­pa. Re­cep Ya­gi­zog­lu speelt de lei­der van de ter­ro­ris­ten die spijt krijgt van zijn gru­wel­da­den. Qua ui­ter­lijk lijkt hij in elk ge­val ge­knipt voor de rol: met zijn lan­ge baard, wil­de ha­ren en ro­buus­te li­chaams­bouw ziet de Heus­de­naar er ruig ge­noeg uit. Ge­luk­kig is hij in wer­ke­lijk­heid de vrien­de­lijk­ste man van de buurt.

“Ac­te­ren is ei­gen­lijk een uit de hand ge­lo­pen pas­sie van me”, ver­telt Re­cep. “Als kind al werd ik ge­be­ten de the­a­ter­mi­cro­be. Als ik op een po­di­um sta, voel ik mij thuis.” Dat zorg­de al voor mooie rol­len in het ama­teur­the­a­ter en zelfs een bij­rol in de Bel­gi­sche film ‘Mixed Ke­bab’. Maar ac­te­ren in een ac­tie­film naast de be­roem­de Turk­se ac­teur Ali Sür­me­li, dat leek wat hoog ge­gre­pen. Tot ‘The Last Ga­me’ op zijn pad kwam.

Ener­gie

“On­ze film is ei­gen­lijk als een grap be­gon­nen”, ver­telt Mu­ham­med Kurt, de jon­ge Limburger die de film re­gis­seer­de. “In 2012 wil­den we een leu­ke kort­film ma­ken. Niet voor het gro­te pu­bliek, ei­gen­lijk was het de be­doe­ling om de film al­leen aan fa­mi­lie en vrien­den te la­ten zien. Maar al snel groei­de dat idee uit tot een lang­speel­film. En nu, zes jaar la­ter, kun­nen we ‘The Last Ga­me’ bij Ki­ne­po­lis op het wit­te doek to­nen.” Mu­ham­med Kurt is erg trots dat hij Ali Sür­me­li kon strik­ken voor een hoofd­rol. “Hij is ra­zend po­pu­lair, zo­wat de Ro­bert De Ni­ro van Tur­kije.”

Maar op de avant-pre­mi­è­re mor­gen is het Re­cep die de show zal ste­len. Hij blikt nu al te­vre­den te­rug op de­ze nieu­we er­va­ring. “Ik heb in mijn le­ven bij­na al­les uit­ge­pro­beerd: naast mijn werk bij Ford en in de mijn heb ik aan bo­dy­buil­ding ge­daan, dia­man­ten ge­sle­pen...”, zegt de kra­ni­ge zes­ti­ger. “Ik heb nog ener­gie te over. Ik wil le­ven, din­gen doen, een ver­schil ma­ken in de we­reld. Daar­om wil­de ik graag mee­wer­ken aan ‘The Last Ga­me’. Het en­thou­si­as­me van de jon­ge ploeg stak mij aan. Zij had­den een droom en ik kon die hel­pen ver­we­zen­lij­ken. Be­staat er iets mooi­ers dan dat?’

Va­der­fi­guur

Toch wil Re­cep zich­zelf geen ac­teur noe­men. “Ik doe dit niet voor het geld, ik doe het puur voor de vol­doe­ning, en om men­sen blij te ma­ken. Op het po­di­um speel ik vaak een va­der­fi­guur. Zo ben ik in het ech­te le­ven ook: ik wil jon­ge­ren bo­ven zich­zelf la­ten uit­stij­gen. Met mijn the­a­ter­groep pro­beer ik jon­ge­ren kan­sen te ge­ven die ik zelf niet ge­had heb.”

Nu ‘The Last Ga­me’ in­ge­blikt is, is Re­cep op zoek naar een nieu­we uit­da­ging. “Er zijn zo­veel din­gen die ik nog wil doen. Le­zin­gen ge­ven bij­voor­beeld, dat lijkt mij ge­wel­dig. Mijn ul­tie­me am­bi­tie is om mijn le­vens­ver­haal uit te bren­gen, zo­dat men­sen we­ten wat ik al­le­maal heb mee­ge­maakt. Wie weet ligt mijn bi­o­gra­fie bin­nen­kort wel in de rek­ken.”

Fo­to KA­REL HEMERIJCKX

Re­cep Ya­gi­zog­lu uit Heus­den-Zol­der speelt mee in de Turk­se film ‘The Last Ga­me’, mor­gen te zien in Ki­ne­po­lis.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.