“Bes­te Stu­dio 100: mot­ten zijn níét mot­tig”

Het Belang van Limburg - - Nieuws - Chris SNICK

HAS­SELT - “Mep de mot maar dood, want die is toch slecht. Die les geeft K3 aan kin­de­ren. Dood­jam­mer.” Nacht­vlin­der­lief­heb­ber Bart Van Camp schreef Stu­dio 100 een mail over de nieuw­ste show van K3, waar­in de meis­jes de strijd aan­gaan met ‘de mot­ti­ge mot’ die al­le vlin­ders wil be­vrie­zen. Dat zint hem niet: “Jul­lie za­de­len een he­le ge­ne­ra­tie kin­de­ren op met een com­pleet fout beeld.”

Af­ge­lo­pen week­end kwam de ‘mot­ti­ge mot’ al in het nieuws toen bleek dat som­mi­ge kin­de­ren bang zijn van het ha­ri­ge stou­te per­so­na­ge in de zaal­show. Nu komt er ook kri­tiek van na­tuur­vrien­den. Bart Van Camp van het Agent­schap voor Na­tuur en Bos trekt al ja­ren door Vlaan­de­ren om over mot­ten te spre­ken, in de hoop de in­sec­ten een be­ter ima­go te ge­ven. “Die soort is on­be­kend en on­be­mind, ter­wijl het prach­ti­ge in­sec­ten zijn, vaak met zeer mooie kleu­ren. Wat dacht je van het prach­ti­ge Blo­zend meis­je of Ro­zen­blaad­je? Maar om­dat ze ’s avonds bij de bar­be­cue rond je hoofd flad­de­ren en twee van de 2.500 ver­schil­len­de soor­ten gaat­jes ma­ken in kle­dij, heb­ben mot­ten een slech­te re­pu­ta­tie. Noch­tans zijn ze ook nut­tig, als voed­sel voor vleer­mui­zen en zang­vo­gels. Roei je ze uit, zou dat zwa­re ge­vol­gen heb­ben.” Van Camp tilt zwaar aan de show van K3. “Dat je een he­le ge­ne­ra­tie het sig­naal geeft dat som­mi­ge die­ren slech­te­ri­ken zijn, maakt me kwaad. Ze zou­den kin­de­ren moe­ten le­ren hoe mooi de na­tuur is.” In de hoop Gert Ver­hulst en Hans Bour­lon, de ba­zen van Stu­dio 100, op an­de­re idee­ën te bren­gen, wil hij in hun tuin nacht­vlin­ders gaan van­gen. “Dan kan ik ze de schoon­heid er­van to­nen en ho­pe­lijk ook over­tui­gen om de dom­me voor­oor­de­len uit de we­reld te hel­pen.” Bij Stu­dio 100 lij­ken ze niet di­rect in te gaan op het voor­stel. “Wel wil­len we dui­de­lijk ma­ken dat het niet on­ze be­doe­ling is de mot te stig­ma­ti­se­ren. We zoch­ten ge­woon naar een fi­guur­tje met een leu­ke al­li­te­ra­tie. Meer hoef je er niet ach­ter te zoe­ken.” Vol­gens hen kan het gros van de toeschouwers de show én de mot ook wel sma­ken. “Tien­dui­zen­den men­sen za­gen de show in­tus­sen en de mees­te re­ac­ties zijn echt wel po­si­tief.”

In de nieu­we zaal­show van K3 is de mot een boos­doe­ner die al­le vlin­ders wil be­vrie­zen.

FO­TO VTM

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.