CHECK “Je moet bloem strooi­en op een brand­won­de”

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

FACT

Op in­ter­net cir­cu­leert het hard­nek­ki­ge ver­haal dat je brand­won­den het best kunt af­koe­len met ge­koel­de bloem of meel. Het zou zelfs een soort mi­ra­kel­op­los­sing zijn die bla­ren voor­komt…

CHECK

De­ze ho­ax of brood­je­aap­ver­haal werd voor het eerst ge­sig­na­leerd in 2011 (rond 1 april) en duikt tot van­daag zeer ge­re­geld op. Het be­gon waar­schijn­lijk bij een Ame­ri­kaan­se Viet­nam­vete­raan die ver­tel­de dat hij ge­zien had hoe een sol­daat die in lich­ter­laaie stond ‘ge­blust’ werd met een zak meel. Na­dat de bran­den­de sol­daat een zak meel over hem heen kreeg, stop­te niet al­leen het vuur, maar bleek hij ook geen brand­won­den te heb­ben.

De re­me­die zou sinds­dien tal­lo­ze ma­len met suc­ces zijn toe­ge­past. Een per­soon die haar hand ver­brand­de aan een kook­pot, stak die prompt in een zak ge­koel­de bloem, die ze ‘als eer­ste hulp bij brand­won­den’ in haar koel­kast be­waart. Re­sul­taat: geen en­ke­le blaar. Een an­der ver­haal gaat over een da­me die haar ver­bran­de tong in een pot bloem steekt…

De ad­vie­zen die de­ze ver­ha­len ge­woon­lijk ver­ge­zel­len, be­na­druk­ken dat je een brand­won­de niet on­der een stroom koud wa­ter mag hou­den, an­ders werkt de bloem niet meer. Wie luk­raak goog­elt op ‘wat te doen bij brand­won­den’, komt voor­al uit op der­ge­lij­ke ver­ha­len. Ze zijn ver­zon­nen en drui­sen re­gel­recht in te­gen de gang­ba­re we­ten­schap over eer­ste hulp bij brand­won­den. Wan­neer je je ver­brandt, geldt: eerst wa­ter, de rest komt la­ter. Koel de brand­won­de zo snel mo­ge­lijk af door ze min­stens 10 mi­nu­ten on­der een straal koel of lauw lei­ding­wa­ter te hou­den; of tot de pijn ver­dwe­nen is. Een klei­ne, eer­ste­graads­brand­won­de kan je ver­vol­gens af­dek­ken met een ste­riel com­pres. Van­af twee­de­graads­brand­won­den of bij gro­te­re brand­won­den raad­pleeg je best je arts of bel 112.

De ver­bran­de huid be­dek­ken of be­strooi­en met bloem of meel, zelfs als die uit de koel­kast komt, is een zeer slecht idee. Bloem en meel be­lem­me­ren het af­koe­len van de ver­bran­de huid en dat is ab­so­luut no­dig om ver­de­re scha­de door de hit­te te be­per­ken. Het­zelf­de geldt voor bo­ter en olie, an­de­re scha­de­lij­ke non­sens die ook de ron­de doet als re­me­die bij brand­won­den op in­ter­net. Stro­mend koel wa­ter is het eni­ge wat je kan doen om het bran­den te stop­pen.

FO­TO L.D.

Dr. Mar­leen Fi­noulst checkt met haar team wat waar en niet waar is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.