“Gra­tis pro­duc­ten ter waar­de van 15.000 eu­ro we­ten in te slaan”

Vier Limburgse vrou­wen met 507 vol­le spaar­kaar­ten naar Al­bert Heijn voor het goe­de doel

Het Belang van Limburg - - Nieuws - Li­ze CLAES

LOMMEL/PEER - Ge­wa­pend met 507 vol­le spaar­kaar­ten van Al­bert Heijn zijn Kris­ta Hoe­ij­mans uit Peer, In­ga Se­gers uit Over­pelt en No­ël­la Huy­pen en To­ni­ta Wil­lems­sen uit Neer­pelt er­in ge­slaagd om 15.000 eu­ro aan gra­tis pro­duc­ten in te slaan bij de su­per­markt­ke­ten. De ar­ti­ke­len gaan naar de goe­de doe­len vzw Akin­do in Lommel en de voed­sel­bank van Sint-Vin­cen­ti­us in Over­pelt. Om­dat Al­bert Heijn bo­ven­dien zo ge­char­meerd is door de ac­tie, ver­dub­belt de ke­ten de op­brengst nog eens.

Net zo­als vo­rig jaar or­ga­ni­seer­de Al­bert Heijn van 12 maart tot 15 april een bin­goac­tie. Per aan­koop­schijf van 10 eu­ro kreeg el­ke klant ze­gels. Een vol­le bingo­kaart geeft recht op een aan­tal pro­duc­ten met een waar­de van on­ge­veer 30 eu­ro. “Mijn vrien­din No­ël­la en ik had­den al­le­bei on­ze ei­gen kaar­ten vol. We merk­ten hoe ge­mak­ke­lijk dat ging en be­slo­ten daar­om te kij­ken hoe we an­de­ren met de bin­goac­tie kon­den hel­pen”, ver­telt Kris­ta Hoe­ij­mans (41).

Ook In­ga Se­gers (38) uit Over­pelt en To­ni­ta Wil­lem­sen (41) uit Neer­pelt hiel­pen mee. Vo­rig jaar deed In­ga al mee met de Al­bert Heijn-ac­tie. Ze ver­za­mel­de toen etens­wa­ren voor de voed­sel­bank van Sint-Vin­cen­ti­us. Dit jaar deed ze met ple­zier weer mee. “Hoe­wel ik zelf geen vrij­wil­li­ger ben bij Sint-Vin­cen­ti­us, wil ik toch zo veel mo­ge­lijk doen om an­de­ren te hel­pen”, ver­telt ze.

Op ver­schil­len­de Fa­cebook-pa­gi­na’s plaat­sten Kris­ta en In­ga ver­vol­gens op­roe­pen om ex­tra Al­bert Heijn-ze­gels te krij­gen. “Toen we ver­tel­den dat de ze­gels voor het goe­de doel ge­bruikt wor­den, stuur­den men­sen uit het he­le land hun ze­gels op. Ik was zelfs van plan om hun post­ze­gels te­rug te be­ta­len, maar dat was niet no­dig”, zegt Hoe­ij­mans, die zo aan 507 vol­le spaar­kaar­ten kwam. Daar­mee had­den de vrou­wen recht op gra­tis pro­duc­ten ter waar­de van 15.000 eu­ro bij de su­per­markt.

Wc-blok­jes

Met de spaar­kaar­ten in de aan­slag trok­ken de dames naar Al­bert Heijn in Over­pelt. Ze kwam bui­ten met kar­ren vol gra­tis ar­ti­ke­len. “On­der meer rijst, ket­chup, kro­ket­ten, wc-blok­jes en to­ma­ten­saus ”, somt Kris­ta Hoe­ij­mans op. “Om de rest van de gra­tis pro­duc­ten af te ha­len heb­ben we zelfs een bestel­wa­gen no­dig.”

Rui­len

De pro­duc­ten schen­ken de vrou­wen aan twee goe­de doe­len: vzw Akin­do uit Lommel, die va­kan­ties or­ga­ni­seert voor kin­de­ren uit maat­schap­pe­lijk kwets­ba­re ge­zin­nen, en aan de voed­sel­bank van Sint-Vin­cen­ti­us in Over­pelt. “We heb­ben al een he­le hoop pro­duc­ten ont­van­gen”, laat Jan Leroi van de voed­sel­bank van Sint-Vin­cen­ti­us we­ten. “We kij­ken ook nog met vzw Akin­do wel­ke pro­duc­ten we kun­nen rui­len. De ver­se pro­duc­ten kun­nen wij goed ge­brui­ken voor de voed­sel­bank, de pro­duc­ten die lan­ger houd­baar zijn gaan naar vzw Akin­do.”

Ver­dub­be­ling

In­ga en Kris­ta wer­den ook wel­eens scheef be­ke­ken wan­neer ze weer eens met een vol­le win­kel­kar de su­per­markt uit­re­den. “Er zijn al­tijd men­sen die den­ken dat je de kar zelf gaat hou­den”, ver­telt In­ga, die be­na­drukt dat al­le gra­tis pro­duc­ten ef­fec­tief bij de goe­de doe­len te­recht­ko­men.

Bij Al­bert Heijn is men al­vast erg en­thou­si­ast over het Limburgse ini­ti­a­tief. Com­mu­ni­ca­tie­ve­r­ant­woor­de­lij­ke Sal­ly Hery­gers: “We steu­nen de ac­tie en wil­len zelfs een ex­traatje aan­bie­den.” De su­per­markt­ke­ten be­sloot daar­om gis­te­ren het aan­tal spaar­kaar­ten te ver­dub­be­len, waar­door 9.000 ex­tra gra­tis pro­duc­ten bij Sint-Vin­cen­ti­us en vzw Akin­do te­recht­ko­men.

FO­TO DICK DEMEY

V.l.n.r.: In­ga Se­gers, No­ël­la Huy­pens, Kris­ta Hoe­ij­mans en To­ni­ta Wil­lem­sen met de in­ge­za­mel­de koop­waar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.