“Be­gon­nen met nul eu­ro in een schuur”

Tony van der Put (Kris­to­ni­an)

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

OVER­PELT - Vo­rig jaar be­dien­de Tony van der Put (30) nog de rol­brug in een groot be­drijf. Tot zijn con­tract niet werd ver­lengd. Van­daag is hij zijn toen­ma­li­ge werk­ge­ver dank­baar. “Het heeft mij in staat ge­steld om een droom te ver­we­zen­lij­ken”, al­dus de op­rich­ter van brou­wer Kris­to­ni­an.

De van ge­boor­te Ne­der­lan­der woont al in Bel­gië sinds hij le­gaal een bier­tje mag drin­ken, en het is in Bel­gië dat hij de lief­de voor bier leer­de ken­nen. Toch had hij een duw­tje no­dig om de­fi­ni­tief te kie­zen voor het be­roep van brou­wer. Dat duw­tje kreeg hij toen zijn voor­ma­li­ge werk­ge­ver zijn con­tract niet ver­leng­de en hij nood­ge­dwon­gen een an­de­re be­zig­heid moest zoe­ken.

In de­cem­ber vo­rig jaar brouw­de hij zijn eer­ste bier­tje, naar aan­lei­ding van een feest­je on­der vrien­den. “Het was zo’n suc­ces dat ik in een mum van tijd 500 li­ter kwijt was”, al­dus Tony van der Put, die let­ter­lijk met nul eu­ro be­gon. On­der im­puls van zijn vriend Kri­s­tof Gie­len evo­lu­eer­de de hob­by naar een ech­te on­der­ne­ming die Kris­ti­o­ni­an Group werd ge­doopt, naar de sa­men­voe­ging van de voor­na­men Kri­s­tof en Tony. De eer­ste li­ters Kris­to­ni­an, een pa­le ale met een al­co­hol­ge­hal­te van 5,5 pro­cent, wer­den in een schuur­tje ge­brou­wen, maar al vlug moest de nieu­we brou­wer op zoek naar een pro­fes­si­o­ne­le brou­we­rij die vol­doen­de kan pro­du­ce­ren, want in­mid­dels is het aan­bod ver­groot met een twee­de bier. Die brou­we­rij werd zo­wel in Ne­der­land als in Bel­gië ge­von­den. “We wil­len ons bier im­mers zo­wel in Ne­der­land als in Bel­gië aan de man bren­gen.” Mo­men­teel brouwt Kris­to­ni­an Group zo’n dui­zend tot twee­dui­zend li­ter bier per maand. Het bier, dat in­tus­sen ook in va­ten wordt ver­kocht, wordt ge­schon­ken in en­ke­le Noor­dLim­burg­se ca­fés en op fes­ti­vals en wordt ver­kocht via ge­spe­ci­a­li­seer­de web­win­kels. Re­cla­me wordt er slechts op be­schei­den wij­ze ge­maakt. “Al­leen op Fa­cebook en In­st­agram”, zegt Van der Put. “Een web­si­te heb­ben we nog niet. Ik vrees dat we dan de vraag he­le­maal niet meer kun­nen vol­gen.”

Fo­to HBVL

Tony van der Put.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.