“Als kind wil­de ik al di­no’s op­gra­ven”

Ni­na Troos­ters te­kent ar­che­o­lo­gi­sche vond­sten in Egyp­te

Het Belang van Limburg - - Nieuws - Joos MEES­TERS

HOE­SELT - Ar­che­o­lo­gi­sche vond­sten zo waar­heids­ge­trouw mo­ge­lijk op pa­pier zet­ten. Dat is wat de Hoe­selt­se Ni­na Troos­ters (20) de voor­bije vijf we­ken in Egyp­te deed. Niet met­een de meest voor de hand lig­gen­de keu­ze voor een gra­fisch vorm­geef­ster? “Als kind wil­de ik al di­no’s op­gra­ven.”

Ni­na en me­de­stu­den­te Do­rien Ceys­sens uit Neeroe­te­ren ver­ge­zel­den een team on­der­zoe­kers van de KU Leuven naar de ar­che­o­lo­gi­sche si­te van Dayr al-Barsha, op de oos­te­lij­ke oe­ver van de Nijl. Bel­gi­sche ar­che­o­lo­gen co­ör­di­ne­ren er ar­che­o­lo­gi­sche op­gra­vin­gen in hon­der­den rots­gra­ven uit het ou­de Egyp­te. In 2012 leg­den ze nog een gou­ver­neurs­graf bloot uit 2040 voor Chris­tus. PXL-MAD­stu­den­ten wer­ken al 15 jaar mee als ar­che­o­lo­gisch te­ke­naar.

Wat doet een gra­fisch vorm­ge­ver op een ar­che­o­lo­gi­sche si­te?

Ni­na Troos­ters: “Wij wer­ken niet echt op de si­te, maar in het op­gra­vings­huis aan de rand van het na­bij­ge­le­gen dorp. Zes da­gen op ze­ven ma­ken we er nauw­keu­ri­ge te­ke­nin­gen van de ob­jec­ten die de ar­che­o­lo­gen vin­den op de si­te.”

Dom­me vraag mis­schien, maar waar­om ge­bruik je geen fo­to-

toe­stel?

“Die vraag heb ik al vaak ge­kre­gen. (lacht) Fo­to’s wor­den ook ge­no­men. Maar soms is een te­ke­ning be­ter. Als je een fo­to neemt van een hou­ten plank met een ver­vaag­de schil­de­ring er­op, ga je nau­we­lijks het on­der­scheid zien tus­sen de na­tuur­lij­ke te­ke­ning van het hout en wat er­op ge­schil­derd is. Wij kun­nen in een te­ke­ning die schil­de­ring be­ter naar voor la­ten ko­men. En als de ar­che­o­lo­gen een pot­scherf vin­den, kun­nen wij op ba­sis van die scherf met­een ook een groot deel van de pot te­ke­nen.”

Is er nog wat te vin­den in Dayr al-Barsha?

“Ja­wel. Rond 1900 zijn daar ook al op­gra­vin­gen ge­beurd, maar toen wa­ren de ar­che­o­lo­gen voor­al op zoek naar pronk­stuk­ken die in­te­res­sant kon­den zijn voor mu­sea. Als ze een le­lijk hou­ten ding von­den dat daar­voor niet in aan- mer­king kwam, gooi­den ze het ge­woon te­rug. Daar­door is er nu nog heel veel te vin­den.”

Je hebt dus voor­al le­lij­ke hou­ten din­gen mo­gen te­ke­nen?

“Toch wel een paar, ja. (lacht) Mijn col­le­ga Do­rien heeft het me­ren­deel van de hou­ten ob­jec­ten voor haar re­ke­ning ge­no­men, ik heb voor­al voor­wer­pen in al­bast (een soort mar­mer, nvdr.) ge­te­kend. Voor het eerst had­den de ar­che­o­lo­gen een vind­plaats ont­dekt met enorm veel on­af­ge­werkt al­bas­ten vaat­werk. Het moet een soort ate­lier voor ge­bruiks­voor­wer­pen ge­weest zijn. Zo heb ik meer dan hon­derd stuk­ken ge­te­kend. Op een be­paald mo­ment heb ik wel om wat meer va­ri­a­tie ge­vraagd. Maar als je zo­als ik ge­ïn­te­res­seerd bent in ge­schie­de­nis en graag heel ge­de­tail­leerd werkt, is het fijn om te doen.”

Ar­che­o­lo­gie heeft me al­tijd ge­boeid. Nu nog word ik er blij van als ik op zo’n ar­che­o­lo­gi­sche si­te mag rond­kij­ken

Ni­na TROOS­TERS

Van­waar je lief­de voor ar­che­o­lo­gie?

“Het heeft me al­tijd ge­boeid. Als kind was het mijn droom om di­no’s op te gra­ven. Nu nog word ik er blij van als ik op zo’n ar­che­o­lo­gi­sche si­te mag rond­kij­ken. Toen ik vo­rig jaar aan het werk was op de si­te van Sa­ga­las­sos in Tur­kije heb­ben ze me pro­be­ren te over­tui­gen om na mijn gra­fi­sche op­lei­ding nog ar­che­o­lo­gie te stu­de­ren. Ik sluit niet uit dat ik dat nog ga doen. In de zo­mer trek ik trou­wens op­nieuw naar Sa­ga­las­sos. Mijn vriend, ook een gra­fisch vorm­ge­ver, gaat dan ook mee.”

Kun je van ar­che­o­lo­gi­sche te­ke­nin­gen je be­roep ma­ken?

“Naar het schijnt is er nie­mand in Bel­gië die het vol­tijds doet. Dat zou ik ook niet wil­len om­dat je in dit werk heel wei­nig cre­a­tie­ve in­breng hebt. Zelfs de pen­dik­tes lig­gen vast. Maar als de kans zich voor­doet, zou ik het wel heel graag blij­ven com­bi­ne­ren met an­der, cre­a­tie­ver il­lu­stra­tie­werk.”

Fo­to HBVL

Ni­na Troos­ters te­kent een blok al­bast na in het op­gra­vings­huis in Dayr al-Barsha. Links: col­le­ga-te­ke­naar Do­rien Ceys­sens.

FO­TO HBVL

De ar­che­o­lo­gi­sche si­te in Dayr al-Barsha.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.