Met 107 kam­pe­ren voor school

Het Belang van Limburg - - Uit Uw Gemeente - Geert VAN BAELEN

Ou­ders van liefst 107 kin­de­ren heb­ben tot maan­dag­och­tend ge­kam­peerd aan het Peer­se Ag­ne­ten­col­le­ge. De klei­ne groep die op vrij­dag be­gon, kreeg tij­dens het week­end flink wat na­vol­ging. Zelfs zon­dag­nacht, tot lut­te­le ogen­blik­ken voor de start van de in­schrij­vin­gen, drup­pel­den nog ou­ders bin­nen. Ze wil­den zich ver­ze­ke­ren van een plaats­je voor hun kind in het eer­ste mid­del­baar. Voor een der­tig­tal kin­de­ren is dat voor­lo­pig niet ge­lukt. Zij be­land­den op een wacht­lijst.

Maan­dag­och­tend om 4.45 uur wa­ren de 77 be­schik­ba­re plaat­sen vol­zet, wie zich na­dien nog liet re­gi­stre­ren wist dat hij een plaats op de wacht­lijst zou krij­gen. On­der hen Ma­rio van­der Mier­de (45) uit Hechtel-Ek­sel, die pas om 8.30 uur de rij ver­voeg­de. “Mijn doch­ter wil enorm graag naar hier ko­men: nieu­we ge­bou­wen, een gro­te­re stu­die­keu­ze... Sinds de open­deur­dag was haar keu­ze ge­maakt. Maar een heel week­end kam­pe­ren is wat te­gen mijn prin­ci­pes. Ze moe­ten een sys­teem ver­zin­nen waar­bij ie­der­een kans maakt. Om prak­ti­sche en fa­mi­li­a­le re­de­nen is het ook niet ie­der­een ge­ge­ven om hier een heel week­end te kam­pe­ren.”

Uit­brei­ding

Om 10 uur ging dan de deur open en kon­den de in­schrij­vin­gen star­ten. “Om 12.20 uur wa­ren de wach­ten­den al­le­maal aan de beurt ge­weest”, stelt Rik Sche­pers van het school­be­stuur. “Uit­ein­de­lijk heb­ben ou­ders van 107 kin­de­ren zich aan­ge­meld voor de 77 plaat­sen die we be­schik­baar had­den in de A-stroom. Der­tig kin­de­ren staan nu op de wacht­lijst. In de B-stroom zijn ook al 16 van de 24 plaat­sen in­ge­vuld, wat ook on­ge­woon is. Nor­maal is daar de gro­te toe­stroom na 30 ju­ni, dus vre­zen we nu dat ook de­ze klas­sen vlug vol­zet zul­len zijn. We gaan nu de wacht­lijst ana­ly­se­ren en bij­voor­beeld na­gaan hoe­veel ge­ïn­te­res­seer­den uit Peer zelf ko­men. Maar ik vrees dat we te­gen 1 sep­tem­ber niet veel meer kun­nen doen om de ca­pa­ci­teit te ver­ho­gen.” Het school­be­stuur be­kijkt zo­als be­kend even­tu­eel een uit­brei­ding op lan­ge­re ter­mijn.“Op ter­mijn kun­nen we mits een uit­brei­ding groei­en naar een school met 1.100 leer­lin­gen”, ver­telt Jos Schrooten, voor­zit­ter van het school­be­stuur. “Maar bij­bou­wen hangt van ver­schil­len­de fac­to­ren af, waar­on­der be­toe­la­ging. De Vlaam­se over­heid geeft we­l­is­waar sub­si­dies om knel­pun­ten in de on­der­wijs­in­fra­struc­tuur weg te wer­ken. Als we hier geen aan­spraak op kun­nen ma­ken, wordt het moei­lijk voor ons. De aan­trek­kings­kracht van de­ze nieu­we cam­pus kan de ko­men­de ja­ren ook stag­ne­ren. We moe­ten dus ook voor­zich­tig zijn dat we dan niet met een over­ca­pa­ci­teit ach­ter­blij­ven.”

FO­TO GVB

Al sinds vrij­dag­na­mid­dag ston­den ou­ders te kam­pe­ren voor het Ag­ne­ten­col­le­ge. Maan­dag­och­tend om 4.45 uur wa­ren de 77 be­schik­ba­re plaat­sen vol­zet. Wie daar­na kwam, be­land­de op een wacht­lijst.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.