Ac­tie­groep wil wer­ken aan Bi­oner­ga la­ten stop­zet­ten

Leef­baar Ter­vant vraagt schor­sing mi­li­eu­ver­gun­ning

Het Belang van Limburg - - Uit Uw Gemeente - Ro­ger VANHOUDT/Zah­ra BOUFKER

Leef­baar Ter­vant heeft een ver­zoek tot schor­sing van de mi­li­eu­ver­gun­ning van Bi­oner­ga in­ge­diend. Eer­der al had de ac­tie­groep bij de Raad van Sta­te ge­vraagd om de nie­tig­ver­kla­ring van de mi­li­eu­ver­gun­ning van de bio­stoom­cen­tra­le. Bi­oner­ga gaat in­tus­sen wel ver­der met de wer­ken om het ter­rein bouw­klaar te ma­ken.

“Een ver­zoek tot nie­tig­ver­kla­ring heeft geen schor­sen­de wer­king, zo­dat de be­stre­den be­slis­sing blijft gel­den en kan wor­den uit­ge­voerd”, legt woord­voer­der Pe­ter Houd­mey­ers van Leef­baar Ter­vant uit. “Bi­oner­ga heeft dus be­slist om toch te beginnen bou­wen. Daar­om heb­ben we ge­vraagd dat de be­slis­sing voor­lo­pig zou wor­den ge­schorst in af­wach­ting van de even­tu­e­le nie­tig­ver­kla­ring. Ons voor­naams­te spoed­ei­sen­de ar­gu­ment be­treft de grond­wa­ter­be­ma­ling. Er wer­den twee ak­tes van mel­ding ge­daan die het stads­be­stuur heeft goed­ge­keurd. Maar in de­ze moet men over een ver­gun­ning klas­se II be­schik­ken en moet er een mi­li­eu­ef­fec­ten­rap­port wor­den op­ge­steld. Mel­din­gen vol­staan dus niet in dit ge­val, bij­ge­volg is men in over­tre­ding.” Woord­voer­der Phi­lip Peeters van

On­ze ver­gun­nin­gen zijn in or­de. Ik blijf her­ha­len dat we open­staan voor com­mu­ni­ca­tie, maar dat wil Leef­baar Ter­vant blijk­baar niet

Phi­lip PEETERS

Bi­oner­ga

Bi­oner­ga ziet geen en­ke­le re­den om de hui­di­ge ac­ti­vi­tei­ten stop te zet­ten. “On­ze ver­gun­nin­gen zijn in or­de en we vin­den in de ar­gu­men­ta­tie van Leef­baar Ter­vant geen re­den om hoog­drin­gend­heid in te roe­pen. Ik blijf her­ha­len dat we open­staan voor com­mu­ni­ca­tie, maar dat wil Leef­baar Ter­vant blijk­baar niet.”

FO­TO RV

On­danks het ver­zoek tot schor­sing van de mi­li­eu­ver­gun­ning bij de Raad van Sta­te zet Bi­oner­ga de wer­ken ver­der.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.