Phi­lip­pe Cle­ment wil geen schwal­bes zien van zijn spe­lers

Phi­lip­pe Cle­ment wil niet dat zijn spe­lers fop­dui­kers wor­den

Het Belang van Limburg - - Sport - Marnik GEUKENS

Al valt met een 4 op 9 de oogst nog licht­jes te­gen, toch heeft Phi­lip­pe Cle­ment al­le re­den om te­vre­den te zijn met de pres­ta­ties van zijn ploeg in play-off 1. Op de voor­avond van match vier op AA Gent praat hij dan ook met vuur over de evo­lu­tie, die KRC Genk door­maakt. Al ver­an­dert de toon, als het hoofd­stuk ‘fop­dui­kers’ wordt aan­ge­sne­den. De ver­ma­le­dij­de zoek­tocht naar straf­schop­pen, waar­aan zijn spe­lers niet mo­gen deel­ne­men. “Ik wil mijn fi­lo­so­fie trouw blij­ven en win­nen met goed voet­bal. Al voel ik me soms net Don Qui­chot.”

Het ge­vecht te­gen de wind­mo­lens kreeg de mal­le Spaan­se rid­der niet ge­won­nen. ‘Wit­te rid­der’ Cle­ment hoopt op een gro­te­re kans op suc­ces. Hij schaart zich ach­ter de op­roep van Serge Gumienny in on­ze maan­dag­krant: trai­ners en spe­lers moe­ten be­sef­fen dat ze met hun po­gin­gen om scheids­rech­ters te mis­lei­den het Bel­gisch voet­bal geen dienst be­wij­zen. “Ik noem geen na­men. Maar jon­ge aan­val­lers moe­ten ook be­sef­fen dat ze een be­paal­de re­pu­ta­tie op­bou­wen, die hun car­ri­è­re kan scha­den. Ze­ker als ze dit ook in het bui­ten­land wil­len doen. Niet over­al

Phi­lip­pe CLE­MENT

wordt dit aan­vaard, zo­als hier in Bel­gië.”

Cle­ment richt zich ook tot de scheids­rech­ters. “Zij we­ten per- fect wie hen voort­du­rend in de lu­ren pro­beert te leg­gen.”

En tot de me­dia: “Jul­lie moe­ten dit blij­ven aankaarten.”

Goe­de voor­beeld

De Genk­se coach gaf zelf het goe­de voor­beeld na de be­ker­fi­na­le.

“Toen heb ik Buf­fel en Ndon­ga­la (die geel kre­gen voor een schwal­be, nvdr) bij me ge­roe­pen. Ik heb hen ver­teld dat wij dit niet doen. Daar­om voel ik me soms zo­als Don Qui­chot. Maar ik heb me bij de start van mijn trai­ners­car­ri­è­re voor­ge­no­men om het op de­ze ma­nier te doen Dan doet het pijn om in play-off 1 al twee straf­schop­pen te­gen te krij­gen, die het re­sul­taat be­pa­len. Voor­al die van vrij­dag op Char­le­roi valt me zwaar. De tac­kle op Ai­doo in bles­su­re­tijd was veel meer een straf­schop waard dan de val van Re­zaei. Al­leen deed Ai­doo er al­les aan om op de been te blij­ven. Ter­wijl ik steeds meer spe­lers zie, die geen pass wil­len ge­ven en niet op doel wil­len trap­pen. Het eni­ge wat hen be­zig­houdt, is het af­dwin­gen van een straf­schop.”

Sta­bie­ler

Voilà, het hart is ge­lucht. En de fo­cus kan op de spor­tie­ve pres­ta­ties van zijn ploeg. Genk speelt het bes­te voet­bal in play-off 1 klonk al uit meer­de­re mon­den. “Dat is aan an­de­ren om over te oor­de­len, die woor­den ga ik­zelf ze­ker niet ge­brui­ken”, al­dus Cle­ment. “Maar ik was ze­ker over on­ze twee­de helft op Char­le­roi erg te­vre­den. Wij kwa­men te­rug na een 2-0-ach­ter­stand en gin­gen bij 2-2 ook vol voor de over­win­ning. Zon­der de or­ga­ni­sa­tie te ver­lie­zen. Ook op dat vlak zijn we een stuk sta­bie­ler ge­wor­den, Vuk­o­vic heeft in drie wed­strij­den in play-off 1 am­per een red­ding moe­ten doen.”

Fy­siek ster­ker

Na de be­ker­fi­na­le heb ik Buf­fel en Ndon­ga­la bij me ge­roe­pen. Ik heb hen ver­teld dat wij geen schwal­bes ma­ken. Mis­schien is dit te no­bel en zelfs na­ïef.

De Genk­se coach ziet niet al­leen de au­to­ma­tis­men groei­en bij zijn ploeg, ook fy­siek blij­ven zijn spe­lers vor­de­rin­gen ma­ken. “Dat blijkt uit de ge­ge­vens: in geen en­ke­le wed­strijd wer­den een gro­ter aan­tal me­ters af­ge­legd of ‘high in­ten­si­ty runs’ ge­daan. On­ze cij­fers la­gen zelfs ho­ger dan die van Char­le­roi. Die lijn door­trek­ken in nog eens ze­ven wed­strij­den, wordt een he­le uit­da­ging. Tel­kens de­zelf­de fo­cus en scherp­te aan de dag bren­gen, dat ligt niet voor de hand. Maar ik voel dat on­ze fun­da­men­ten steeds ste­vi­ger wor­den.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.