Joel Banks is Coach van het Jaar

Maas­eik-trai­ner wil ook nog ti­tel pak­ken dit sei­zoen

Het Belang van Limburg - - Sport - Rob KWANTEN

En­ke­le da­gen voor de start van de finale van de play-offs te­gen Roe­se­la­re nam Joel Banks gis­te­ren in Genk de tro­fee voor Coach van het Jaar in ont­vangst. Hij troef­de in het re­fe­ren­dum van de jaar­lijk­se Vol­ley Proms Emi­le Rous­se­aux (Roe­se­la­re) en Rat­ko Pe­ris (Me­nen) af. No­li­ko-aan­val­ler Jo­lan Cox werd der­de in de ver­kie­zing van spe­ler van het jaar.

Banks kreeg in to­taal 281 stem­pun­ten ach­ter zijn naam, te­gen­over 164 voor Rous­se­aux en 158 voor Pe­ris. “Ik had het ab­so­luut niet ver­wacht”, re­a­geer­de hij ver­rast op zijn ver­kie­zing als bes­te coach van het sei­zoen 2017-2018. Noch­tans spre­ken de re­sul­ta­ten voor zich: eind­ze­ge in de eer­ste edi­tie van de Le­a­gue Trop­hy, bij de bes­te twaalf van de Cham­pi­ons Le­a­gue en ui­ter­aard nog steeds in de race voor de lands­ti­tel. “En­kel die ver­lo­ren be­ker­fi­na­le te­gen Roe­se­la­re knaagt”, re­a­geer­de hij net na het in ont­vangst ne­men van zijn tro­fee. “We wil­len dit sei­zoen ab­so­luut een tro­fee pak­ken. Dat is voor No­li­ko al­tijd het hoofd­doel.”

Banks ken­de bij Maas­eik een moei­lij­ke start, maar zorg­de na de thuis­ne­der­laag te­gen Wa­rem­me voor de ken­te­ring. “Ge­luk­kig heb ik goeie men­sen om me heen. We heb­ben een plan uit­ge­werkt en we zijn dat blij­ven vol­gen. De werk­wij­ze die we heb­ben ge­ïn­tro­du­ceerd heb­ben hun vruch­ten af­ge­wor­pen. Na­tuur­lijk ben ik trots op ons par­cours in Eu­ro­pa. Ook in de beker pres­teer­den we goed, maar in de finale stuit­ten we op een sterk Roe­se­la­re. Za­ter­dag beginnen we te­gen dat­zelf­de Roe­se­la­re aan de ti­tel­ra­ce. Ik be­ves­tig de woor­den van Emi­le Rous­se­aux: el­ke ploeg start van­af nul. De re­sul­ta­ten van de re­gu­lie­re com­pe­ti­tie doen niet meer ter za­ke.”

Tu­er­lin­ckx & Van Gestel

Geen Limburgse win­naars in de an­de­re ca­te­go­rie­ën. Hen­drik Tu­er­lin­ckx (Roe­se­la­re) werd voor de vier­de keer gelauwerd als Spe­ler van het Jaar. Jo­lan Cox van No­li­ko Maas­eik werd der­de, Jel­te Maan zesde. Bij de vrou­wen ging de eer naar Ce­li­ne Van Gestel (Aste­rix Avo). Jo­lien Wit­tock (Tongeren) was ze­ven­de. An­na Val­ken­borg, li­be­ro van Tongeren, be­hoor­de tot de ge­no­mi­neer­den voor Rookie van het jaar, maar moest de tro­fee aan Sil­ke Van Aver­maet (Aste­rix Avo) la­ten. Brecht Van Ker­ck­ho­ve (As) mag zich num­mer 3 van de da­mes­coa­ches noe­men, na­dat hal­ve Limburger Gert Van­de Broek voor de 17de keer de hoofd­prijs pak­te.

FO­TO DICK DEMEY

Fo­to DICK DEMEY

Joel Banks met zijn part­ner Caro­lien.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.