“Waar­om zou ik Val­ver­de niet kun­nen klop­pen?”

Een jaar na der­de plaats droomt Dy­lan Teuns van ze­ge op de Muur van Hoei

Het Belang van Limburg - - Sport - Wer­ner BOURLEZ

Uit het niets werd Dy­lan Teuns (26) vo­rig jaar der­de in de Waal­se Pijl. Het was de pre­lu­de van een fan­tas­ti­sche zo­mer, waar­in hij plots acht ze­ges be­haal­de in twin­tig da­gen tijd. De ‘Val­ver­de van Zelk’ (deel­ge­meen­te van Ha­len) was ge­bo­ren. Waar­na hij in maart be­ves­tig­de in Pa­rijs-Ni­ce. Maar Teuns wil meer. “Ik kan woens­dag de ech­te Val­ver­de klop­pen, ik ge­loof daar­in.”

Hij was zon­dag met gro­te am­bi­tie naar de Amstel Gold Race af­ge­zakt, maar het re­sul­taat viel te­gen voor Dy­lan Teuns. “Ik ben nog al­tijd zwaar ontgoocheld, er zat zo­veel meer in. Ik zat steeds voor­aan te koer­sen, maar maak­te een gro­te fout door even­tjes te ver te zit­ten op de Geul­hem­mer­berg. En ja, ik was mis­schien iets te gre­tig. Maar als Gil­bert en Kwi­at­kow­ski gaan op de Keu­ten­berg, dan moet je toch re­a­ge­ren? En daar­na ging ik twee keer, maar ble­ven ze al­le­maal in mijn wiel zit­ten. Ik had meer de kat uit de boom moe­ten kij­ken, maar vo­rig jaar werd er ook gre­tig ge­koerst en met suc­ces. Nu ge­beur­de dat niet. Maar ik leer uit mijn fou­ten. Ik ben nog maar 26, ik mis nog wat er­va­ring. Maar het moet ook wat mee­zit­ten. Maar wat po­si­tief is: ik klom mee met de bes­ten, de con­di­tie is zeer goed.”

Mor­gen in de Waal­se Pijl is het sim­pe­ler: al­les op­spa­ren voor de Muur van Hoei en knal­len naar de fi­nish.

“Ja, maar het is toch niet zo lo­gisch als het lijkt. Op tv lijkt het saai, maar er wordt ge­koerst, hoor. Je moet heel de tijd alert blij­ven en in de finale is het vech­ten voor je po­si­tie Maar in­der­daad, die Muur ligt mij. Zo’n aan­komst voor pun­chers is ide­aal. Vo­rig jaar reed ik ge­mid­deld 21 ki­lo­me­ter per uur op die Muur en als ik mijn waar­den haal van vo­ri­ge zo­mer in de Ron­de van het Waal­se Ge­west, moet het ze­ker kun­nen. Ik reed in drie mi­nu­ten ge­mid­deld 520 watt. Ja, dat is veel.”

Je zal wel voor­bij de on­klop­ba­re Ale­jan­dro Val­ver­de moe­ten.

“Waar­om zou ik hem niet kun­nen klop­pen? Ik heb op­nieuw een gro­te stap voor­waarts ge­zet. Ik heb me­zelf ver­baasd in Pa­rijs-Ni­ce. Ik werd zesde en streed mee met de top­pers, dat kon ik vo­rig jaar nog niet. Ik ga er­voor, maar na­tuur­lijk is Val­ver­de sterk. On­ge­loof­lijk hoe hij is te­rug­ge­keerd na zijn val in de Tour. Ik heb er niet aan ge­twij­feld, maar dat hij zo sterk zou zijn, is toch wat ver­ras­send.”

Toch ga jij win­nen, want Tom Boo­nen heeft het ge­zegd in ‘Ex­tra Ti­me’.

“Dat wa­ren mooie woor­den en het flat­teert mij als zo’n kam­pi­oen dat zegt, maar de koers moet nog ge­re­den wor­den, hé. En er is heel wat con­cur­ren­tie. Het zorgt wel voor ex­tra druk, ik voel dat er veel ogen op mij ge­richt zijn, ook in het pe­lo­ton. Dat zag je ook in de Amstel. Ze la­ten mij niet rij­den, hé, ze we­ten wat ik kan. Ze­ker na die op­een­vol­gen­de ze­ges vo­ri­ge zo­mer in de Ron­de van het Waal­se Ge­west, de Ron­de van Po­len en de Arc­tic Race.”

Zijn rit­ten­koer­sen niet meer je ding dan de een­dags­koer­sen?

“Als je ziet dat ik bij mijn twee­de deel­na­me zesde ein­dig in Pa­rij­sNi­ce, dan moet ik daar ooit op het po­di­um staan. Maar de klas­sie­kers blij­ven het hoofd­doel. Ik denk er zelfs aan om vol­gend jaar de Ron­de van Vlaan­de­ren te rij­den. Ik heb bij de ju­ni­o­ren en be­lof­ten be­we­zen dat ik die Vlaam­se klas­sie­kers aan­kan. En het zijn zul­ke mooie koer­sen.” “Voor­al de Ron­de is ma­gisch. Ik heb als een kind van twaalf heel de tijd naar die wed­strijd ge­ke­ken. Dat is een hoog­dag in Vlaan­de­ren, of het nu Pa­sen is of niet. Greg had mij wel kun­nen ge­brui­ken, denk ik. Dat heeft hij zon­dag ook be­seft. We had­den een pri­ma ver­stand­hou­ding in de wed­strijd, maar die was er al twee da­gen er­voor, met wei­nig woor­den. We za­ten met­een op de­zelf­de golf­leng­te, in en naast de koers. Greg en ik sa­men in de Ron­de: dat zou mooi zijn.”

“Na­tuur­lijk hou ik nog het meest van de Waal­se Pijl en Luik-Bas­te­na­ken-Luik, om­dat daar mijn mo­ge­lijk­he­den iets gro­ter zijn, meer op mijn ter­rein. Maar bij­voor­beeld de Pa­ter­berg, daar kan ik ook uit de voe­ten hoor, ook al heb ik niet het pos­tuur van een kas­sei­ren­ner. En ik kan wrin­gen als het moet. Ik heb het er met Greg al over ge­had: je moet je goed po­si­ti­o­ne­ren en je mag de gro­te schif­tin­gen niet mis­sen. Maar fi­naal blij­ven toch de bes­ten over. In het Vlaam­se voor­jaar heb je ook meer kan­sen. In de Ar­den­nen­klas­sie­kers heb je er maar vier, als je er de Bra­bant­se Pijl bij­re­kent.”

Dat is een ver­ras­sen­de car­ri­è­re­wen­ding.

“Ik zou wel niet al­les doen, hé, maar je kan er toch een paar rij­den? De Stra­de Bi­an­che bij­voor­beeld: nooit ge­re­den, maar ik kan dat wel, denk ik. Ik heb nog ge­crosst vroe­ger. En Be­noot en Gil­bert com­bi­ne­ren dit sei­zoen toch ook de Vlaam­se en Waal­se klas­sie­kers? Het is per­fect mo­ge­lijk. Na de Ron­de van Vlaan­de­ren moet je dan de Ron­de van het Bas­ken­land niet rij­den als voor­be­rei­ding, maar kan je in de week van Pa­rijs-Rou­baix trai­nen op het par­cours in de Ar­den­nen.”

Wil je dan niet schit­te­ren in de gro­te ron­des? Wij Bel­gen sme­ken om een top­per in de Tour.

“De com­bi­na­tie voor­jaar en

Ik denk er zelfs aan om vol­gend jaar de Ron­de te rij­den. De com­bi­na­tie tus­sen Vlaam­se en Waal­se klas­sie­kers is per­fect mo­ge­lijk en in het Vlaam­se voor­jaar heb je meer kan­sen

Dy­lan TEUNS

Dat Boo­nen ge­zegd heeft dat ik de Waal­se Pijl ga win­nen? Dat flat­teert mij, maar het zorgt wel voor ex­tra druk. Ik voel dat er veel ogen op mij ge­richt zijn

Dy­lan TEUNS

Tour of Vu­el­ta is toch mo­ge­lijk? Val­ver­de doet dat toch ook? Hij is top in klas­sie­kers en gro­te ron­des.”

Maar om een klas­se­ment te rij­den in een gro­te ron­de moet je toch an­ders trai­nen?

“Laat ik eerst eens pro­be­ren om een rit te win­nen, dat zal al moei­lijk ge­noeg zijn. En dat zijn ook mooie ze­ges. Ik heb er geen idee van hoe hoog ik ooit kan ein­di­gen in het klas­se­ment. Maar daar ben ik nog niet mee be­zig. Ik hoop dat ik dit jaar mag de­bu­te­ren in de Tour. Ik ben er klaar voor. Ui­ter­aard zal dat zijn om in dienst te rij­den. De Vu­el­ta is ook een mo­ge­lijk­heid, daar zal ik meer mijn ei­gen kans mo­gen gaan. Maar te­gen de Tour zeg je niet neen, ik wil die kans niet la­ten lig­gen.”

En daar­na als kop­man naar het WK in In­ns­bruck?

“Ik heb er met bonds­coach Ke­vin De Weert al over ge­praat, ik wil er mijn kans gaan. We zul­len met on­der an­de­ren Wellens en Be­noot een sterk team kun­nen op­stel­len. Mijn ploeg­maat De Mar­chi is gaan ver­ken­nen met Ni­ba­li en zei dat het echt niet nor­maal is: su­per­zwaar. Met in de slot­ron­de nog een su­per­stei­le klim, meer dan een ki­lo­me­ter lang, tot 20 pro­cent. Zo­als de Muur van Hoei, maar nog lan­ger. Ik ben be­nieuwd.”

Je bent ook ein­de con­tract en het is nog al­tijd niet ze­ker of BMC ver­der gaat.

“Ik heb er nog niet veel aan­dacht aan be­steed. Het zit in mijn ach­ter­hoofd, maar ik hoop nog al­tijd op po­si­tief nieuws van de­ze ploeg. Ik wil hier graag blij­ven. Door mijn goe­de pres­ta­ties heb ik men­taal rust ge­von­den. Ik moet niet rij­den voor mijn con­tract, ik kan al­tijd wel er­gens te­recht. Ik heb goe­de pa­pie­ren.”

FO­TO MATS PAELINCKX

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.