“Bes­te ploeg in play-off 1”

DIEUMERCI NDON­GA­LA speelt voor vijf­de keer in een maand tijd te­gen een ex-club

Het Belang van Limburg - - Sport - Ro­ger COX

Dieumerci Ndon­ga­la rijgt mo­men­teel de con­fron­ta­ties met zijn ex-clubs in een rot­vaart aan el­kaar. De uit­wed­strijd in Gent wordt num­mer 5 in goed een maand tijd. En ook daar­na houdt het niet op. Aan­ge­zien de Buf­fa­lo’s, de Rou­ches en de Ze­bra’s ver­e­nigd zijn in PO1, vol­gen er na van­daag nog drie du­els van dat ka­li­ber. De Con­go­le­se Belg haalt de schou­ders op. “Leuk, maar ook niet meer dan dat. Be­lang­rij­ker is dat we ein­de­lijk de pun­ten gaan krij­gen die we ver­die­nen. Genk is ge­woon de bes­te ploeg in play-off 1.”

Een ge­kleur­de vi­sie, ui­ter­aard. Maar Dieumerci staat met die mening lang niet al­leen. Ook ken­ners zijn vol lof over de ma­nier waar­op de Gen­kies Club Brugge en Char­le­roi in ei­gen ves­ting be­kamp­ten. “Zelfs on­ze te­gen­stan­ders zijn on­der de in­druk”, al­dus Ndon­ga­la. “Na el­ke match hoor ik hen ver­kla­ren dat ze te­gen een heel sterk team heb­ben ge­speeld. Te­recht. Maar wat schie­ten we er­mee op? We staan zesde en moe­ten blij­ven ach­ter­vol­gen. Met 4 op 9 zijn wij veel te ka­rig be­loond. We had­den ze­ker 7 op 9 ver­diend, dan had de we­reld er heel an­ders uit­ge­zien. Maar goed, ho­pe­lijk keert het tij. We heb­ben al ruim­schoots ons deel van de pech ge­had.” Ndon­ga­la doelt daar­mee op de pe­nal­ty in mi­nuut 93 in Brugge en… “op twee cru­ci­a­le fa­sen in Char­le­roi. Eerst en voor­al was er die on­te­rech­te straf­schop te­gen. Kor­te tijd la­ter speel­de de ref he­laas op­nieuw een hoofd­rol. Hij lan­ceer­de zelf een te­gen­aan­val van Char­le­roi. Om maar te zeg­gen dat wij het on­heil niet over ons­zelf heb­ben af­ge­roe­pen. Het was twee keer pech.”

Schwal­bes

Du­bi­eu­ze straf­schop­pen en de VAR, het zijn de hoofd­the­ma’s in de­ze play-offs. Net zo min als Re­zaei en Ed­mil­son is Ndon­ga­la vies van een schwal­be. Maar daar werd hij sa­men met Buf­fel na de be­ker­fi­na­le op aan­ge­spro­ken door Phi­lip­pe Cle­ment. Niet doen, was de bood­schap.

“Dat ver­ras­te mij”, be­kent Ndon­ga­la. “On­ze trai­ner is een heel eer­lijk man. Mijn vroe­ge­re coa­ches had­den er min­der pro­ble­men mee.

Genk­se be­lof­ten der­de keer op rij naar be­ker­fi­na­le

Ze von­den dat pri­ma. In al­le eer­lijk­heid, ik had ge­hoopt dat de in­breng van de vi­deo­ref een ein­de zou ma­ken aan die schwal­bes. Maar je ziet dat de bal bij de min­ste twij­fel toch nog op de stip gaat. Zo wordt het voet­bal ka­pot­ge-

Trap op de knie

Van­daag maakt Genk de trip naar Gent. De der­de ex-club van Ndon­ga­la op rij. “Leuk. Maar ik heb in Gent slechts zes maan­den ge­speeld. De band met die ploeg is min­der hecht dan die met bij­voor­beeld Char­le­roi, waar ik twee en een half jaar voet­bal­de. Vrij­dag ben ik na de match nog een aan­tal vrien­den gaan groe­ten. Het voor­deel van een du­el met een ex-club is dat je die spe­lers door en door kent. Dat je hun kwa­li­tei­ten en voor­al hun ge­bre­ken kent. Daar kan je op in­spe­len.”

Vraag is of Ndon­ga­la de af­trap haalt. He­le­maal ze­ker is dat niet. “Ik heb in Char­le­roi een trap op de knie ge­kre­gen van Nu­rio. Daar­door heb ik in het week­end rust moe­ten ne­men. Pas maan­dag heb ik weer met de groep ge­traind. Nog niet he­le­maal pijn­vrij. Maar ik ver­wacht wel dat het zal gaan dins­dag.”

Het wordt Genks der­de uitje in vier con­fron­ta­ties. “Bui­tens­huis is het al­tijd las­ti­ger om pun­ten te pak­ken. Maar ook op ver­plaat­sing heb­ben wij tot nu toe ons spel op­ge­dron­gen. Genk is in de­ze play-offs ge­woon de bes­te ploeg. Daar­na komt Club Brugge. Laat ons ho­pen dat die al hun thuis­wed­strij­den nog win­nen. Dat zou ons goed uit­ko­men.”

Fo­to JEFFREY GAENS/BEL­GA/PHN

Ndon­ga­la scoor­de vrij­dag nog te­gen Char­le­roi, ook één van zijn ex-clubs. Char­le­roi AA Gent

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.