“Ver­klein grij­ze zo­ne voor VAR”

CON­CLU­SIES NA SPEEL­DAG DRIE Re­gle­ment rond vi­deo­ref moet her­be­ke­ken wor­den Genk en STVV knok­ten voet­bal­lend te­rug na 2-0-ach­ter­stand Club Brugge cre­ëert on­danks bal­be­zit te wei­nig kan­sen

Het Belang van Limburg - - Sport -

Na­dat af­ge­lo­pen week­end weer heel wat te doen was rond de vi­deo­ref, pleit on­ze analist Jac­ky Ma­thijs­sen voor een aan­pas­sing van het VAR-re­gle­ment. “Om­dat de vi­deo­ref geen over­ru­len­de kracht heeft.” Ver­der vindt Ma­thijs­sen dat STVV al­le mid­de­len heeft om meer uit play-off 2 te ha­len en dat Club on­danks de 0 op 6 niet moet pa­ni­ke­ren. “Al is een 4 op 6 te­gen Char­le­roi en Standard wel een must.”

1 “EN­KEL STRAF­SCHOP

ALS ER GEEN TWIJ­FEL IS”

“Al voor het twee­de week­end op rij wa­ren dis­cu­ta­be­le straf­schop­pen een item. Het ge­beurt te vaak om lou­ter toe­val te zijn. Ik wil er­op wij­zen dat door de VAR veel za­ken cor­rec­ter ver­lo­pen. In een half jaar heeft het sys­teem voor­uit­gang ge­boekt. Al­leen krijg je soms te kam­pen met zo­ge­naam­de grij­ze zo­nes, zo­als bij straf­schop­pen. Daar heb ik het moei­lijk mee. En­kel als er geen twij­fel be­staat, zou het pe­nal­ty moe­ten zijn. Zo wordt de grij­ze zo­ne voor de VAR enorm ver­kleind. Dan kan je wel zeg­gen dat het re­gle­ment zo in el­kaar zit, maar dat zegt nu dat de vi­deo­ref geen over­ru­len­de kracht heeft en de eind­be­slis­sing niet mag ma­ken. Een fou­te in­steek. Het eni­ge uit­gangs­punt moet juist­heid zijn, daar­om moe­ten ze vol­gens mij het re­gle­ment her­be­kij­ken.”

2 “OVER­EEN­KOM­STEN TUS­SEN GENK EN STVV”

“Genk en STVV maak­ten bei­den een 2-0-ach­ter­stand on­ge­daan. Ra­cing liet in Char­le­roi het hoofd niet han­gen en knok­te zich op een ma­nier weer in de wed­strijd. Ze wa­ren be­ter en had­den de kan­sen om te win­nen. Genk heeft iets ‘vasts’ ge­von­den, het is zaak om daar­op voort te bor­du­ren. De ploeg is in staat om goed voet­bal te bren­gen en kan­sen te cre­ë­ren, maar de klei­ne fou­ten die lei­den tot te­gen­doel­pun­ten moe­ten er nog uit.” “Genk moet zich in eer­ste in­stan­tie rich­ten op Char­le­roi en die der- de plaats even ver­ge­ten. Die komt mis­schien la­ter weer aan bod. Als ze Char­le­roi ach­ter zich hou­den, dan heb­ben ze al ze­ker een bar­ra­ge­match voor Eu­ro­pees voet­bal beet.”

“STVV heeft zich­zelf de hoop en de kans ge­ge­ven om nog mee te doen in play-off 2. Ze heb­ben een gun­stig pro­gram­ma met een uit­match op Beer­schot - dat veel ener­gie in de Ant­werp­se der­by ge­voet­bal­len­de sto­ken heeft - en een thuis­match te­gen Eu­pen. Bij­na het ide­a­le sce­na­rio om de lei­ding te grij­pen en een rol van be­te­ke­nis te spe­len.” “Bo­ven­dien hoe­ven de Kanaries zich niet te scha­men voor het voet­bal dat ze in Oostende brach­ten. Ze voet­bal­den ge­noeg kan­sen bij me­kaar. Als ze de­ze week toe­slaan, kun­nen ze via een ach­ter­poort­je het sei­zoen nog mooi af­slui­ten. Stel je voor dat we een Limburgse der­by krij­gen die over dat laat­ste Eu­ro­pe­se tic­ket be­slist. Het kan.”

3 “CLUB SCOORT AM­PER,

WAAR ZIT VOS­SEN?”

“Ook na de 0 op 6 twij­fel ik niet aan de ti­tel­kan­sen van Club Brugge. Ze staan drie pun­ten voor - in de prak­tijk zelfs vier - maar het moet nu wel ge­beu­ren. Ze spe­len de­ze week te­gen Char­le­roi en Standard en moe­ten min­stens een van die twee mat­chen win­nen. Voor het men­ta­le as­pect liefst de eer­ste, want er mag niet te veel twij­fel in die groep ont­staan. De ka­len­der is Club wel gun­stig ge­zind, want met Char­le­roi krij­gen ze een ploeg op de suk­kel.” “Het veld­spel vind ik nog al­tijd goed, maar blauw-zwart slaagt er on­danks het bal­be­zit niet in om veel kan­sen te cre­ë­ren. Van tien kan­sen per match zijn ze naar drie à vier stuks ge­gaan. In de play-offs scoor­de de ploeg van Le­ko am­per één keer: via een dis­cu­ta­be­le straf­schop te­gen Genk dan nog. Dat moet snel ver­an­de­ren. Het is op­val­lend dat in zo’n si­tu­a­tie een ge­ken­de goal­get­ter als Jel­le Vos­sen niet of nau­we­lijks aan bod komt. Zijn rol is blijk­baar uit­ge­speeld na zijn bles­su­re of hij is nog niet fit ge­noeg.”

“Maar we mo­gen niet ver­ge­ten dat Anderlecht te­gen Club een goe­de pres­ta­tie af­le­ver­de. Ze slaag­den er de­ze keer wel in om de te­gen­stan­der slecht te la­ten voet­bal­len en speel­den zelf be­ter. Dit vraagt om be­ves­ti­ging te­gen Standard. Be­nieuwd of paars-wit bui­tens­huis de­zelf­de do­mi­nan­tie kan la­ten zien.”

FO­TO ISOSPORT

Club scoort am­per, toch komt een goal­get­ter als Jel­le Vos­sen nau­we­lijks aan spe­len toe.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.