Voor­ak­koord met At­lé­ti­co Ma­drid over Dendon­c­ker

Het Belang van Limburg - - Sport - Jür­gen GERIL

Le­an­der Dendon­c­ker (23) die een trans­fer na­jaagt: dat is geen sur­pri­se meer. Wel ver­ras­send is dat Anderlecht al maan­den­lang een on­der­te­kend voor­ak­koord heeft met At­lé­ti­co Ma­drid over de Ro­de Dui­vel. Dat geeft de Span­jaar­den van­af de­ze zo­mer de eer­ste keu­ze op Dendon­c­ker voor 20 mil­joen eu­ro. Pas als At­lé­ti­co niet toe­hapt, kun­nen an­de­re clubs hun kans wa­gen. Voor nieu­we voor­zit­ter Marc Cou­c­ke is dit een

er­fe­nis van het ou­de be­stuur.

Het sei­zoen kent mis­schien nog een hap­py end voor Le­an­der Dendon­c­ker. De ti­tel is weer in zicht en te­gen Club Brugge speel­de de West-Vla­ming zijn sterk­ste match in we­ken. Fors in de du­els, rus­hes naar vo­ren, rus­tig aan de bal... De­ze Dendon­c­ker gaat mee naar het WK en maakt de­ze zo­mer een goeie kans op een top­trans­fer.

Trans­fer­ver­bod weg

Anderlecht an­ti­ci­peer­de zelfs al op zijn ver­trek door Ye­vhe­ni Mak­aren­ko weg te pluk­ken bij Kort­rijk. Dat moest, want toen Marc Cou­c­ke RSCA over­nam, botste hij op een ver­ras­sing. Zo werd de nieu­we voor­zit­ter ge­con­fron­teerd met een over­een­komst van en­ke­le blad­zij­den on­der­te­kend door Her­man Van Hols­beeck, waar­bij een ‘voor­koop­recht’ op Le­an­der Dendon­c­ker wordt ver­leend aan At­lé­ti­co Ma­drid.

De con­sig­nes in dat voor­ak­koord zijn dui­de­lijk. At­lé­ti­co kan Dendon­c­ker in de zo­mer van 2018 over­ne­men voor 20 mil­joen eu­ro. Als een an­de­re club straks meer wil be­ta­len, moet Anderlecht At­lé­ti­co eerst de kans ge­ven om even­veel te bie­den en dan heb­ben de Ma­dri­le­nen al­tijd de eer­ste keus. Dat be­te­kent niet dat Dendon­c­ker vol­gend sei­zoen so­wie­so in het gloed­nieu­we Esta­dio Wan­da Me­tro­po­lit­a­na zal voet­bal­len. Als At­lé­ti­co oor­deelt dat de mid­den­vel­der/ver­de­di­ger dit sei­zoen niet goed ge­noeg pres­teer­de, kun­nen ze nog per­fect on­der dit voor­ak­koord uit. Op­val­lend is dat de­ze con­struc­tie al bij­na een jaar ge­le­den in el­kaar werd ge­sto­ken. In de zo­mer van 2017 werd Dendon­c­ker al gel­inkt aan At­lé­ti­co Ma­drid, maar die had­den toen een trans­fer­ver­bod van de UEFA we­gens het on­recht­ma­tig be­na­de­ren van jeugd­spe­lers. Monaco pro­beer­de Dendon­c­ker daar­na nog weg te ha­len voor 26 mil­joen, maar dat mis­luk­te in de laat­ste da­gen van de trans­fer­markt. Om de West-Vla­ming over zijn ont­goo­che­ling heen te hel­pen, deed Anderlecht toen be­lof­tes aan Dendon­c­ker. Als hij nog één sei­zoen bleef als sterk­hou­der, dan zou paars-wit van­af ju­ni 2018 mee­wer­ken aan een top­trans­fer voor een aan­vaard­ba­re prijs tus­sen 15 en 20 mil­joen. Die be­lof­tes wer­den door Her­man Van Hols­beeck blijk­baar ook op pa­pier ge­zet in de vorm van een voor­ak­koord met At­lé­ti­co, dat sinds kort ver­lost is van dat trans­fer­ver­bod en waar Dendon­c­kers ma­ke­laar, Chris­top­he Hen­ro­tay, thuis is.

At­lé­ti­co kan Dendon­c­ker in zo­mer van 2018 ha­len voor 20 mil­joen. Biedt an­de­re club meer, dan krijgt At­lé­ti­co kans om even­veel te bie­den

Af­scheids­ca­deau?

Op die ma­nier zit Marc Cou­c­ke met een af­scheids­ca­deau van het ou­de RSCA-be­stuur en van Her­man Van Hols­beeck. Ener­zijds lijkt 20 mil­joen voor Dendon­c­ker niet slecht als At­lé­ti­co straks over­stag gaat. An­der­zijds zijn Cou­c­ke en De­vroe ook in een hoek ge­dwon­gen en had­den ze de uit­gaan­de trans­fer van hun goud­haan­tje – be­grij­pe­lijk – lie­ver zelf on­der­han­deld. Mis­schien moe­ten ze dus ho­pen dat At­lé­ti­co af­stapt van zijn plan­nen en ze zo zelf de touw­tjes in han­den krij­gen. Ten­zij Dendon­c­ker nu echt een goed sei­zoens­ein­de (en WK) speelt en er zich straks een club meldt die meer dan 20 mil­joen wil bie­den. Dan kan het nieu­we Anderlecht-be­stuur At­lé­ti­co on­der druk zet­ten.

Fo­to BEL­GA

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.