Al ne­gen jaar zorg­va­kan­ties in ’t Me­chels Bos

Het Belang van Limburg - - Goed Nieuws Krant -

Zorg­va­kan­ties Gui­do is een vrien­den­groep uit Lommel die in­di­vi­du­e­le zorg­va­kan­ties or­ga­ni­seert voor vol­was­se­nen met een (ern­sti­ge) li­cha­me­lij­ke han­di­cap. Al­les is be­gon­nen bij Gui­do Van­hul­sel, een man uit Lommel die ern­stig li­cha­me­lijk ge­han­di­capt werd en nog graag op va­kan­tie ging. Ter na­ge­dach­te­nis aan hem wil­den zijn vrouw en vrien­den iets doen met de er­va­rin­gen die ze sa­men be­leef­den. “In het va­kan­tie­huis ‘t Me­chels Bos in Maasmechelen re­ser­ve­ren we een aan­tal zorg­flats die ge­huurd kun­nen wor­den door vol­was­se­nen met een mo­to­ri­sche be­per­king die al­leen of in ge­zel­schap op va­kan­tie ko­men”, ver­telt Ca­ri­ne En­ge­len. “Tij­dens het week­end van He­mel­vaart 2010 heb­ben we de­ze va­kan­tie voor de eer­ste keer ge­or­ga­ni­seerd voor drie ge­zin­nen. De voet­bal­vrien­den van Gui­do had­den in 2002 een eet­fes­tijn ge­or­ga­ni­seerd om voor hun vriend een spraak­com­pu­ter en an­de­re hulp­mid­de­len te ko­pen. Na Gui­do’s dood bleef er nog geld over waar ze iets zin­vols mee wil­den doen. Dit was het start­be­drag voor Zorg­va­kan­ties Gui­do. Sinds­dien doen we dit jaar­lijks met het week­end van He­mel­vaart en de eer­ste vol­le­di­ge week van au­gus­tus.” Ze or­ga­ni­se­ren de­ze va­kan­ties al voor het ne­gen­de jaar. “Het zijn in­di­vi­du­e­le va­kan­ties met als be­doe­ling dat ze als ge­zin of in­di­vi­du op hun ei­gen ma­nier en met een ei­gen in­vul­ling op va­kan­tie kun­nen gaan. De hulp­mid­de­len en de no­di­ge as­sis­ten­tie zijn aan­we­zig. Het is dus he­le­maal een va­kan­tie op maat.” Tij­dens het week­end van He­mel­vaart heb­ben ze vijf zorg­flats ter be­schik­king en in au­gus­tus tien.

Fo­to HBVL

Ie­der­een kan mee op fiets­tocht.

Fo­to HBVL

Een ont­span­nend spel­le­tje Vier op een rij.

Fo­to HBVL

In het Na­ti­o­naal Park Ho­ge Kem­pen kan er veel ge­wan­deld wor­den.

Fo­to HBVL

Wa­ter­rat­ten kun­nen te­recht in het aan­ge­past zwem­bad.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.