Res­tau­rant sluit in het week­end “want klan­ten ko­men niet op­da­gen”

Res­tau­rant Rosch in Has­selt sluit de deu­ren in het week­end

Het Belang van Limburg - - Voorzijde Pagina - Mark VAN LUYK

HAS­SELT - Van­af 1 ju­li zul­len Glenn Ross en Ni­co­le Schel­le­kens de deu­ren van hun res­tau­rant Rosch in de Has­selt­se Dorps­straat het he­le week­end dicht­doen. Een van de hoofd­re­de­nen: “Op za­ter­dag word je meer dan an­ders ge­con­fron­teerd met klan­ten die niet ko­men op­da­gen.” En ze zijn niet de eni­ge res­tau­ra­teurs.

De vlam tus­sen Glenn Ross (29) en Ni­co­le Schel­le­kens (31) sloeg over tus­sen de pot­ten en de pan­nen van het Hof van Cle­ve van Pe­ter Goos­sens. Hij werk­te in de keu­ken, zij deed de pa­tis­se­rie. Daar­na gin­gen ze twee jaar in Au­stra­lië aan de slag bij de Brit­se top­chef Hes­ton Blu­ment­hal in The Fat Duck. Eén jaar ge­le­den open­den ze hun ei­gen res­tau­rant in de Has­selt­se Dorps­straat en nu hangt er al een 14 op 20 van de Gault Mil­lau te­gen het raam. “We heb­ben een klein res­tau­rant met acht­tien cou­verts”, ver­telt Ni­co­le Schel­le­kens. “Dat is te wei­nig om per­so­neel te kun­nen be­ta­len. We heb­ben on­ze zaak zo ef­fi­ci­ënt in­ge­richt dat we het met z’n tweeen kun­nen bol­wer­ken. Ik kan bij­voor­beeld de des­serts com­bi­ne­ren met het op­die­nen”, zegt Ni­co­le. Maar het kop­pel werkt tot wel 90 uur per week. Daar­om houdt het res­tau­rant, dat nu al dicht is op zon­dag, van­af 1 ju­li de deu­ren het he­le week­end dicht, tot maan­dag­mid­dag. “We zijn als veer­tien­ja­ri­gen be­gon­nen in de ho­re­ca. Sinds­dien heb­ben we nooit één vrij week­end ge­had. Na lang na­den­ken heb­ben we be­slo­ten dat we de­ze stap wil­len zet­ten om on­ze ba­lans tus­sen werk en vrije tijd een beet­je be­ter in te rich­ten. We gaan niet min­der wer­ken, want we gaan nu wel open op maan­dag. Maar we wil­len meer in­zet­ten op ons so­ci­a­le le­ven en dat kan nu een­maal be­ter in het week­end.” Rosch draait mo­men­teel bij­zon­der goed. “Op za­ter­dag­avond zijn we drie maan­den op voor­hand vol­zet, maar we den­ken dat on­ze klan­ten ons ook door de week zul­len vol­gen. Ze gun­nen het ons ook”, denkt Ross, die on­langs de Ve­nu­ez Hos­pi­ta­li­ty Award voor cu­li­nair ta­lent won.

Steek in de ziel

Er is nog een op­val­len­de ex­tra re­den waar­om de twee de­ze stap zet­ten. “Het aan­tal no shows is veel gro­ter op za­ter­dag. Men­sen boe­ken een ta­fel­tje, maar ko­men dan niet op­da­gen”, zegt Ross. “Voor een res­tau­rant met acht­tien cou­verts is dat een fi­nan­ci­ë­le dom­per. Om­dat gas­ten bij ons zo­lang op voor­hand re­ser­ve­ren, wil je ook het ui­ter­ste van jezelf ge­ven om ze te ver­wen­nen. Als ze dan niet ko­men op­da­gen, voelt dat als een steek in je ziel. Als ze ver­wit­ti­gen is dat geen pro­bleem, maar vaak ne­men ze niet eens op als je ze belt. Door de week is dat toch an­ders.” “Je ziet ook dat er iets aan het ver­an­de­ren is in de ho­re­ca. Jon­ge­re men­sen zoe­ken een be­te­re ba­lans. In The Fat Duck in Au­stra­lië was er een vier­da­gen­week. Je moest dan kei­hard wer­ken, maar daar­na had je drie da­gen ver­lof.”

FO­TO SVEN DILLEN

Ni­co­le Schel­le­kens en Glenn Ross slui­ten van­af

1 ju­li in het week­end de deu­ren van Rosch.

FO­TO SVEN DILLEN

Ni­co­le Schel­le­kens en Glenn Ross kij­ken al uit naar hun vrije week­ends.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.