Da­gen van Jonas De Roeck zijn ge­teld

Zelfs Eu­ro­pees tic­ket via play-off 2 lijkt vel van coach niet te kun­nen red­den

Het Belang van Limburg - - Voorzijde Pagina - Gun­ter SCHOOFS

Bij STVV wijst al­les er­op dat Jonas De Roeck aan zijn laat­ste wed­strij­den als hoofd­coach be­zig is. De trai­ner vroeg de voor­bije we­ken aan zijn Ja­pan­se ba­zen dui­de­lijk­heid om­trent vol­gend sei­zoen, maar die kreeg hij niet. Ta­teis­hi en co la­ten de Ant­wer­pe­naar zijn ding doen in play-off 2, maar ach­ter de scher­men be­kij­ken de Ja­pan­ners wie be­ter kan doen vol­gend sei­zoen. Be­ter? Dat valt ui­ter­aard nog af te wach­ten.

Al­leen een Eu­ro­pees tic­ket ver­o­ve­ren via play-off 2, kan Jonas De Roeck nog een wa­ter­kans op­le­ve­ren om coach van STVV te blij­ven. Op Eu­ro­pees voet­bal had­den de Ja­pan­ners van DMM.com im­mers - te­gen be­ter we­ten in - dit sei­zoen al hun zin­nen ge­zet. Maar zelfs als de Kanaries daar­in sla­gen, lij­ken de da­gen van De Roeck, die nog een con­tract van een jaar heeft, ge­teld aan de Tien­se­steen­weg.

De nieu­we CEO van STVV, Ta­kayu­ki Ta­teis­hi, heeft voor vol­gend sei­zoen an­de­re plan­nen. Vo­ri­ge week liet hij zijn staf we­ten dat de si­tu­a­tie nog be­ke­ken wordt en dat er niets be­slist is, maar de goe­de ver­staan­der weet dat het over is voor De Roeck. An­ders had Ta­teis­hi al lang zijn ver­trou­wen uitgesproken in de STVV-coach, iets wat hij over­dui­de­lijk niet doet. Of ook voor de an­de­re staf­le­den het ver­haal op Stay­en ein­digt, hangt af van de ei­sen en wen­sen van een op­vol­ger.

Voor- en te­gen­stan­ders

Zo­als el­ke coach heeft De Roeck in Sint-Truiden voor- en te­gen­stan­ders. Zon­dag vocht zijn ploeg in Oostende nog knap te­rug na een 2-0-ach­ter­stand. Nie­mand kan ont­ken­nen dat STVV veel grin­ta toon­de in ‘maar’ een play­off 2-wed­strijd. An­der­zijds blij­ven de Kanaries on­der lei­ding van de Ant­wer­pe­naar bui­tens­huis op één ze­ge ste­ken. Op het veld van Anderlecht, in zijn al­ler­eer­ste uit­match als coach in eer­ste klas­se, pak­te hij de drie pun­ten. Dat luk­te na­dien niet meer. Ver­der dan acht ge­lij­ke spe­len en 11 op 48 op ver­plaat­sing kwam De Roeck niet. Voor­al het ge­brek aan ef­fi­ci­ën­tie on­danks het feit dat STVV nooit eer­der zo­veel spit­sen in de kern had - bleef on­op­ge­lost.

Er zijn ook ar­gu­men­ten die wel in het voor­deel van De Roeck plei­ten. Zo maak­te STVV een zor­ge­loos sei­zoen door, en pak­te hij in de re­gu­lie­re com­pe­ti­tie zelfs meer pun­ten dan zijn voor­gan­ger Ivan Le­ko. We­l­is­waar met een to­taal an­de­re, bra­ve­re kern. Toch lie­pen be­paal­de spe­lers soms de kant­jes er­af. Zo was er een aan­va­ring met Fa­bien An­tunes. Nog er­ger was het dis­puut met Yohan Bo­li, waar­bij de club open­lijk com­mu­ni­ceer­de dat de spits om dis­ci­pli­nai­re re­de­nen naar de B-kern ver­dween.

Con­tract tot 2019

Het siert De Roeck dat hij zich blijft in­zet­ten voor zijn ploeg. On­danks het feit dat hij de bui voelt han­gen, gooit hij de hand­doek niet. Dat zou ook niet slim zijn, om­dat hij nog een con­tract van een jaar heeft in Sint-Truiden. Al­les duidt er zo op dat de sa­men­wer­king ein­digt na play-off 2.

Ave­rij bij Be­zus en Bo­ta­ka -

Ro­man Be­zus en Jor­dan Bo­ta­ka in­cas­seer­den een ra­ke trap in Oostende, zij zijn twij­fel­ach­tig voor de match van mor­gen te­gen Beer­schot. Voor­al Be­zus werd flink ge­raakt door een tac­kle van Lom­baerts.

FO­TO DD

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.