Fran­çoi­se Chom­bar is straf­ste on­der­neem­ster ter we­reld

Me­lexis-top­vrouw wint Glo­bal Pri­ze for Wo­men En­tre­pre­neurs van BNP Pa­ri­bas

Het Belang van Limburg - - Voorzijde Pagina - Do­mi­niek CLAES

NEW YORK - Fran­çoi­se Chom­bar, me­de­op­richt­ster en CEO van de Limburgse chi­p­ont­wik­ke­laar Me­lexis, heeft af­ge­lo­pen week­end in New York de Glo­bal Pri­ze for Wo­men En­tre­pre­neurs van BNP Pa­ri­bas toe­ge­kend ge­kre­gen. Chom­bar kreeg de in­ter­na­ti­o­na­le award toe­ge­kend voor haar “uit­zon­der­lij­ke on­der­ne­mers­car­ri­è­re”. “Ui­ter­aard ben ik ver­eerd”, zegt de lau­re­a­te in een eer­ste re­ac­tie. “Maar het is toch voor­al een prijs voor het he­le team van Me­lexis.”

Het is pas de twee­de keer dat de Fran­se groot­bank BNP Pa­ri­bas, sa­men met het in­ter­na­ti­o­na­le net­werk van on­der­ne­men­de vrou­wen Fem­mes Chefs d’En­tre­pri­ses Mon­di­a­les (FCEM), de­ze in­ter­na­ti­o­na­le award toe­kent. De prijs is be­stemd voor vrou­wen die hoog sco­ren op be­drijfs­eco­no­mi­sche re­sul­ta­ten, po­si­tie­ve im­pact op de sa­men­le­ving, in­no­va­tie en pro­mo­tie van vrou­we­lijk on­der­ne­mer­schap. Vo­rig jaar ging de eer­ste Glo­bal Pri­ze for Wo­men En­tre­pre­neurs naar de Ita­li­aan­se on­der­zoek­ster Lau­ra Me­lis.

Ju­ry

De ju­ry, be­staan­de uit lei­den­de dames uit Eu­ro­pa, Azië en de VS, se­lec­teer­de daar­voor der­tig in­ter­na­ti­o­na­le kan­di­da­ten uit vier con­ti­nen­ten. Dit jaar mocht Fran­çoi­se Chom­bar de prijs in ont­vangst ne­men. “Fran­çoi­se Chom­bar heeft Me­lexis uit­ge­bouwd tot een van de vier we­reld­lei­ders op het vlak van half­ge­lei­ders en sen­so­ren voor de au­to­mo­biel­in­du­strie”, zo blijkt uit het ver­slag van de ju­ry. “El­ke nieu­we au­to be­vat ge­mid­deld tien chips van Me­lexis. Me­lexis komt on­ge­veer el­ke maand met een nieuw pro­duct en richt zich daar­bij sterk op de nieuw­ste ont­wik­ke­lin­gen zo­als slim­me ste­den, zelf­rij­den­de au­to’s en da­ta. Chom­bar is ook een van de gro­te pro­mo­to­ren van de STEMrich­tin­gen in het on­der­wijs (we­ten­schap­pen, tech­no­lo­gie, en­gi­nee­ring en wis­kun­de) en zet zich in voor vrou­wen in ma­na­ge­ment en on­der­ne­mer­schap.” Wat dat laat­ste be­treft ver­wijst de ju­ry on­der meer naar haar steun aan So­fia, het Bel­gi­sche net­werk van vrou­we­lij­ke on­der­ne­mers en ma­na­gers aan de UHas­selt.

Team

“Wij zijn zwaar on­der de in­druk van de on­der­ne­mers­car­ri­è­re van me­vrouw Chom­bar”, voegt ju­ry­voor­zit­ter So­fia Mer­lo, te­vens co-CEO van BNP Pa­ri­bas We­alth Ma­na­ge­ment, er­aan toe. “Ze heeft Me­lexis sterk doen groei­en door te in­ves­te­ren in in­no­va­tie én in de on­der­steu­ning van haar me­de­wer­kers. Ook door het pro­mo­ten van vrou­wen in de we­reld van in­ge­ni­eurs, waar wei­nig vrou­wen aan de slag zijn.”

Voor Chom­bar zelf is de prijs voor het he­le Me­lexis­team be­stemd. “Bij Me­lexis doen we de din­gen sa­men. Dat is de bron van on­ze cre­a­ti­vi­teit en van de te­vre­den­heid van on­ze klan­ten. Wij ma­ken sa­men nieu­we din­gen voor de best denk­ba­re toe­komst. Op die ma­nier dra­gen wij ons steen­tje bij aan een be­te­re sa­men­le­ving.”

Het is niet de eer­ste keer dat Chom­bar met Me­lexis in de prij­zen valt. Eer­der kreeg ze on­der meer al de Am­bi­o­rix­prijs van VKW toe­ge­kend, werd Me­lexis uit­ge­roe­pen tot ‘Bes­te werk­ge­ver’ (Rand­stad) en eind vo­rig jaar haal­de Me­lexis de finale van de ‘Limburgse on­der­ne­ming van het Jaar’ van Het Be­lang van Lim­burg en Ma­de in Lim­burg.

FO­TO MI­NE DA­LE­MANS

Fran­çoi­se Chom­bar: “Dit is voor­al een prijs voor het he­le team van Me­lexis.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.