Ha­mon­te­naar sterft tij­dens jacht in Zuid-Afri­ka

Het Belang van Limburg - - Voorzijde Pagina -

HA­MONT-ACHEL/LIMPOPO - De 56-ja­ri­ge Eric Se­vens uit Ha­mont-Achel is zon­dag om het le­ven ge­ko­men in het be­roem­de Kruger­park in Zuid-Afri­ka. De man, die er met va­kan­tie was, stierf door een ko­gel in het hoofd tij­dens de jacht op klein wild.

Om­dat niet dui­de­lijk is wat er zich pre­cies heeft af­ge­speeld, is de plaat­se­lij­ke po­li­tie een on­der­zoek ge­start naar de om­stan­dig­he­den waar­in Se­vens om het le­ven kwam. Mo­ge­lijk werd hij ge­raakt na een ver­keer­de ma­ni­pu­la­tie van zijn ei­gen jacht­ge­weer.

HA­MONT-ACHEL - De po­li­tie van Limpopo, het noor­de­lij­ke deel van het Kruger Na­ti­o­na­le Park in Zuid-Afri­ka, is een on­der­zoek ge­start naar de om­stan­dig­he­den waar­in de 56ja­ri­ge Eric Se­vens uit Ha­montAchel om het le­ven is ge­ko­men. Hij kwam zon­dag in het be­roem­de park om het le­ven door een ko­gel in het hoofd.

Ha­mon­te­naar Se­vens was in Zuid-Afri­ka met va­kan­tie. Hij zou zon­dag in ge­zel­schap van on­der an­de­re een vrien­din en een Duit­ser het Kruger Park heb­ben be­zocht. Het groep­je ging er op klein wild ja­gen. Over wat er zich pre­cies heeft af­ge­speeld, is nog niets dui­de­lijk. De Ha­mon­te­naar werd ge­trof­fen door een ko­gel, mo­ge­lijk door een ver­keer­de ma­ni­pu­la­tie van zijn ei­gen jacht­wa­pen. Het ver­de­re on­der­zoek moet dat nog uit­wij­zen. De po­li­tie in Zuid-Afri­ka, kon gis­te­ren geen com­men­taar ge­ven. Bui­ten­land­se Za­ken was gis­te­ren nog niet op de hoog­te van het over­lij­den van de Ha­mon­te­naar. “On­ze am­bas­sa­de in Pre­to­ria is op de hoog­te van het voor­val en­kel door wat er­over in de me­dia is ver­sche­nen, maar is nog niet door de lo­ka­le au­to­ri­tei­ten in­ge­licht”, al­dus een woord­voer­der. “De fa­mi­lie ver­keert nog in het on­ge­wis­se”, zegt Tom Van Over­be­ke, raads­man van de fa­mi­lie Se­vens. “Wij pro­be­ren op dit ogen­blik via al­le mo­ge­lij­ke ka­na­len meer in­for­ma­tie te ver­za­me­len over de exac­te om­stan­dig­he­den van het over­lij­den, maar ook wij tas­ten he­laas nog in het duis­ter over wat er pre­cies ge­beurd is.”

FO­TO AP

De Ha­mon­te­naar ging in het be­roem­de Kruger Park ja­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.