Vas­co ver­kocht aan Zwit­ser­se mil­jar­dair

Het Belang van Limburg - - VOORZIJDE PAGINA - Gui­do CLOOSTERMANS

DILSEN-STOKKEM - De Lim­burg­se on­der­ne­mer Jos Vaes­sen heeft zijn ra­di­a­to­ren­fa­briek Vas­co ver­kocht aan de beurs­ge­no­teer­de Zwit­ser­se groep Ar­bo­nia. De be­lang­rijk­ste aan­deel­hou­der van Ar­bo­nia is de mil­jar­dair Mi­chael Pie­per, met een ge­schat ver­mo­gen van 3,6 mil­jard dol­lar. De ver­koop­prijs is niet be­kend­ge­maakt.

Vas­co, met hoofd­ze­tel in Dilsen-Stokkem, was vo­rig jaar nog goed voor een om­zet van 90 mil­joen eu­ro. Jos Vaes­sen, nu 74, is “blij dat hij dit nog mag mee­ma­ken”.(gc,dc)

DILSEN-STOKKEM - De be­ken­de Lim­burg­se pro­du­cent van ra­di­a­to­ren Vas­co komt in Zwit­ser­se han­den. De in­du­stri­ë­le groep Vaes­sen In­du­stries van de be­ken­de on­der­ne­mer Jos Vaes­sen ver­koopt het be­drijf met vier ves­ti­gin­gen aan de beurs­ge­no­teer­de Zwit­ser­se groep Ar­bo­nia. “Ik ben blij dat ik dit nog mag mee­ma­ken”, re­a­geert Jos Vaes­sen. Een ver­koop­prijs is niet be­kend­ge­maakt.

Jos Vaes­sen, die ook be­kend­heid ge­niet als ja­ren­lan­ge voor­zit­ter en spon­sor van KRC Genk, richt­te Vaes­sen Con­vec­tors in 1975 op in de ga­ra­ge van zijn moe­der. Van­daag heeft Vas­co vier ves­ti­gin­gen. Naast het hoofd­kwar­tier in Dilsen-Stokkem is het be­drijf ac­tief in Ze­del­gem, Ne­der­land en Po­len. Vas­co was vo­rig jaar goed voor een om­zet van 90 mil­joen eu­ro. De beurs­ge­no­teer­de toe­le­ve­ran­cier aan de bouw­sec­tor Ar­bo­nia neemt niet al­leen de vier ves­ti­gin­gen over van Vas­co maar ook de meer dan zes­hon­derd werk­ne­mers, in­clu­sief ma­na­ge­ment­team. Voor hen ver­an­dert er niets. Ar­bo­nia re­a­li­seer­de vo­rig jaar een om­zet van 1,1 mil­jard eu­ro. De groep telt we­reld­wijd ruim 7.600 werk­ne­mers en is in ze­ven­tig lan­den ac­tief met pro­duc­tie­ves­ti­gin­gen in on­der meer Zwit­ser­land, Duits­land, Ts­je­chië, Po­len, Slo­vakije en Ita­lië.

Al ja­ren ver­lies

De be­lang­rijk­ste aan­deel­hou­der van Ar­bo­nia is de Zwit­ser­se mil­jar­dair Mi­chael Pie­per, die via zijn in­ves­te­rings­ven­noot­schap Ar­te­mis Group ook ei­ge­naar is van de keu­ken­groep Fran­ke. For­bes schat het ver­mo­gen van Pie­per op 3,6 mil­jard dol­lar. De man heeft trou­wens nog een link met Lim­burg: hij is lid van de raad van be­stuur van de pro­du­cent van au­toon­der­de­len Au­tone­um. Voor Ar­bo­nia be­te­kent de over­na­me van Vas­co een toe­gang tot de Be­ne­lux-markt, ter­wijl de de­sign­ra­di­a­to­ren van Vas­co een be­te­re toe­gang krij­gen tot de Duit­se, Oos­ten­rijk­se, Zwit­ser­se en Oos­tEu­ro­pe­se markt. Voor Vas­co komt de over­na­me al­licht niet on­ge­le­gen. Uit de jaar­re­ke­nin­gen die bij de Na­ti­o­na­le Bank van Bel­gië wor­den neer­ge­legd, le­ren we dat de voor­bije ja­ren tel­kens met een ver­lies wer­den af­ge­slo­ten. Met de ver­koop van Vas­co Group ver­liest de in­du­stri­ë­le be­drij­ven­groep van de fa­mi­lie Vaes­sen In­du­stries on­ge­veer een der­de van zijn om­zet. Naast Vas­co be­staat Vaes­sen In­du­stries on­der meer uit de pro­du­cent van alu­mi­ni­um pro­fie­len E-Max, de pro­du­cent van licht­ar­ma­tu­ren Kre­on en de spe­ci­a­list in plaat­be­wer­king en ge­vel­be­kle­ding Li­me­parts. Vaes­sen In­du­stries was in 2016 goed voor een om­zet van 276 mil­joen eu­ro. De groep zag zijn om­zet de voor­bije ja­ren niet al­leen stij­gen, maar boek­te tel­kens ook een mooie winst.

FOTO BOU­ME­DIE­NE BELBACHIR

De Lim­burg­se ves­ti­ging van Vas­co Group ligt in Dilsen-Stokkem.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.