Prijs van as­per­ges in­ge­stort

Aan­hou­den­de warm­te zorgt voor slecht­ste as­per­ge­sei­zoen in ja­ren

Het Belang van Limburg - - VOORZIJDE PAGINA - Koen SNOEKX

KIN­ROOI/HERK-DE-STAD - De as­per­ge­te­lers kla­gen steen en been om­dat ze het slecht­ste sei­zoen in ja­ren be­le­ven. Door de la­te start van het sei­zoen en de aan­hou­den­de warm­te is er al we­ken een over­aan­bod aan as­per­ges, met his­to­risch la­ge prij­zen tot ge­volg. “Voor AAas­per­ges krijg ik op de vei­ling nog maar 1,60 eu­ro per ki­lo, ter­wijl dat nor­maal 3 eu­ro is”, zegt as­per­ge­te­ler Maar­ten Snij­kers uit Kin­rooi. “Dit is ons slecht­ste sei­zoen in 18 jaar.”

De as­per­ge­te­lers be­le­ven som­be­re tij­den. En dat heeft al­les te ma­ken met het slech­te as­per­ge­sei­zoen. “Om­wil­le van de kou­de tem­pe­ra­tu­ren in maart is het as­per­ge­sei­zoen dit jaar een stuk la­ter be­gon­nen dan nor­maal”, zegt Maar­ten Snij­kers, as­per­ge­te­ler uit Kin­rooi. “De eer­ste we­ken van het sei­zoen wa­ren nog goed, maar toen de tem­pe­ra­tu­ren eind april rich­ting der­tig gra­den gin­gen, zijn de as­per­ges mas­saal be­gin­nen te groei­en met een gigantische pro­duc­tie tot ge­volg.” Daar­door was er plots een over­aan­bod aan as­per­ges. “Om­dat het aan­bod fors gro­ter is dan de vraag, zijn de prij­zen ge­kel­derd”, zegt Snij­kers. “Voor AA-as­per­ges krijg ik van­daag op de vei­ling nog maar 1,60 eu­ro per ki­lo, ter­wijl dat nor­maal 3 eu­ro is. Ook de prijs van A-as­per­ges is ge­hal­veerd: 2 eu­ro in plaats van zo’n 3,5 à 4 eu­ro per ki­lo. Voor de goed­ko­pe­re as­per­ges krijg ik nog am­per 0,5 tot 1 eu­ro voor een ki­lo.”

Per­so­neels­kos­ten

Snij­kers is al acht­tien jaar as­per­ge­te­ler en spreekt van “het slecht­ste sei­zoen ooit”. “In al die ja­ren heb ik nog nooit zo wei­nig voor mijn as­per­ges ge­kre­gen”, zegt Snij­kers. Het­zelf­de ver­haal is te ho­ren bij Asper­ge­hoe­ve La­vrij­sen in Herk-de-Stad. “Op dit mo­ment zijn we on­ze as­per­ges al twee à drie we­ken on­der de kost­prijs aan het pro­du­ce­ren”, klinkt het daar. “Door het over­aan­bod, als ge­volg van de aan­hou­den­de warm­te, zijn de prij­zen ge­kel­derd en kun­nen we dus niks meer ver­die­nen aan on­ze as­per­ges. Als je voor een ki­lo as­per­ges 3 eu­ro krijgt, is dat nog een beet­je com­for­ta­bel. Maar als je maar de helft krijgt, is dat pro­ble­ma­tisch. Asper­ge­teelt is een heel ar­beids­in­ten­sie­ve sec­tor. De as­per­ges wor­den im­mers nog al­le­maal met de hand ge­sto­ken, met ho­ge per­so­neels­kos­ten tot ge­volg. Daar­bij komt nog dat on­ze as­per­ge­ste­kers al meer dan een maand kei­hard aan het wer­ken zijn en dat ze ver­moeid ge­ra­ken. Het is niet al­tijd ge­mak­ke­lijk om uw per­so­neel te blij­ven mo­ti­ve­ren en te­ge­lij­ker­tijd met ver­lies te ver­ko­pen.”

Stop­zet­ten

Het as­per­ge­sei­zoen loopt tra­di­ti­o­neel tot 24 ju­ni. Dat is nog ruim een maand. Of het sei­zoen nog te red­den is? “Al­leen als de tem­pe­ra­tu­ren gaan da­len, kun­nen we het sei­zoen nog een beet­je goed­ma­ken”, zegt Snij­kers. “Al is de grond in­tus­sen zo hard op­ge­warmd, dat ook dat niet zo­veel meer zal uit­ma­ken.” Of het een op­tie is om de teelt vroeg­tij­dig te stop­pen? “Ook dat gaat niet zo­maar. Als as­per­ge­te­ler is het bij­zon­der moei­lijk om per­so­neel te vin­den om de as­per­ges te ste­ken. Ik heb mijn ste­kers dan ook werk­ze­ker­heid voor 65 da­gen be­loofd. Als ik hen nu op non-ac­tief zet, val­len ze zon­der loon en zal ik vol­gend jaar niet meer op hen hoe­ven te re­ke­nen.” Ook bij Asper­ge­hoe­ve La­vrij­sen gaan ze de teelt niet stop­zet­ten. “Al heb­ben we dat wel al over­wo­gen”, klinkt het. “Als een aan­tal as­per­ge­boe­ren zou be­slis­sen om vroeg­tij­dig te stop­pen met te­len, zou het sei­zoen voor de an­de­re te­lers wel nog een beet­je te red­den val­len, om­dat het aan­bod dan zou da­len. In prin­ci­pe zou­den we als te­lers bij een over­aan­bod moe­ten sa­men­wer­ken, maar dat is niet al­tijd een­vou­dig.”

Foto RAYMOND LEM­MENS

“Dit is ons slecht­ste sei­zoen in acht­tien jaar tijd”, zegt as­per­ge­te­ler Maar­ten Snij­kers uit Kin­rooi.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.