Top 20: slechts zes hoofd­ze­tels in Lim­burg

Het Belang van Limburg - - NIEUWS -

HASSELT - Met de ver­koop van Vas­co Group ver­dwijnt op­nieuw een be­slis­sings­cen­trum voor een be­lang­rijk Lim­burgs be­drijf naar het bui­ten­land. Niet zo lang ge­le­den ver­trok ook het hoofd­kwar­tier van bouw­groep Kum­pen al uit Lim­burg. Van de groot­ste twin­tig Lim­burg­se be­drij­ven blij­ken er am­per zes hun hoofd­ze­tel in ei­gen gouw te heb­ben. Moe­ten we ons daar zor­gen over ma­ken?

Het fe­no­meen is be­kend: de ei­gen re­gio ligt be­slis­sings­ne­mers nau­wer aan het hart als het aan­komt op in­ves­te­rin­gen of her­struc­tu­re­rin­gen. Daar­om is niet ie­der­een blij met de ver­koop van be­drij­ven aan fir­ma’s uit het bui­ten­land. De be­lang­rij­ke be­slis­sin­gen over Vas­co Group zul­len voort­aan ge­maakt wor­den in Zwit­ser­land. Re­cent kwam ook het Has­selt­se Kum­pen voor 100 pro­cent in de han­den van de Me­chel­se fa­mi­li­a­le groep Wil­le­men. Al is dat nog niet te ver van huis. Punch Po­wer­train werd dan weer ver­kocht aan de Chi­ne­se groep Yin­yi, met hoofd­ze­tel in Ning­bo. De Chi­ne­zen be­loof­den met de hand op het hart dat ze zul­len blij­ven in­ves­te­ren in Sint-Trui­den, maar het is toch een an­der paar mou­wen. Slechts zes van de groot­ste twin­tig be­drij­ven in Lim­burg – ge­me­ten naar om­zet – heb­ben hun hoofd­ze­tel in ei­gen gouw. Bij de 14 an­de­ren wor­den de gro­te be­slis­sin­gen el­ders, vaak in het ver­re bui­ten­land, ge­no­men.

Moe­ten we ons daar zor­gen over ma­ken? “Ja en nee”, zegt Koen Hendrix van het Ex­per­ti­se­cen­trum Fa­mi­lie­be­drij­ven bij VKW Lim­burg. “Ford is een goed voor­beeld van hoe men in het bui­ten­land met één pen­nen­trek een he­le fa­briek kan slui­ten. Maar het om­ge­keer­de is ge­luk­kig ook waar. H.Es­sers, Ce­ge­ka en Ac­tief In­te­rim zijn goe­de voor­beel­den van Lim­burg­se be­drij­ven die in het bui­ten­land over­na­mes doen.” “Ui­t­ein­de­lijk hangt het van de over­ne­mer af”, zegt Hendrix. “Koopt die lou­ter markt­aan­deel door een con­cur­rent over te ne­men, dan mag je het erg­ste vre­zen. Maar gaat het om een fa­mi­lie­be­drijf met een ster­ke vi­sie en waar­den, dan ligt dat an­ders. Veel hangt ook af van de lo­ka­le ma­na­gers. Als die sterk in hun schoe­nen staan, is dat vaak van le­vens­be­lang voor het be­drijf.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.