“Gro­te vraag naar ivf in Chi­na”

Baan­bre­ken­de Genk­se vrucht­baar­heids­be­han­de­ling ver­o­vert enor­me markt

Het Belang van Limburg - - NIEUWS - Tho­mas JANSEN

GENK - De baan­bre­ken­de ivf-tech­niek van de Lim­burg­se pro­fes­sor Wil­lem Ombelet (ZOL) zal van­af eind dit jaar ook Chi­na ver­o­ve­ren. Daar is een stij­gen­de vraag naar vrucht­baar­heids­be­han­de­lin­gen, on­der meer door de over­scha­ke­ling naar de tweekind­po­li­tiek in 2015. Aan­ge­zien de be­han­de­ling veel goed­ko­per is dan de klas­sie­ke, mikt de arts voor­al op het ar­me­re noor­den van het land. Eind dit jaar moe­ten de eer­ste zie­ken­hui­zen daar de tech­niek ge­brui­ken.

Met zijn Wal­king Egg-pro­ject zorg­de Ombelet vijf jaar ge­le­den voor een we­reld­pri­meur. Om­dat de he­le be­vruch­ting in de proef­buis­jes zelf ge­beurt, ko­men er geen du­re la­bo’s meer aan te pas. Dat be­perkt de kost­prijs tot min­der dan 200 eu­ro, te­gen­over 3 à 4.000 eu­ro voor de klas­sie­ke ivf­be­han­de­ling.

Dat is voor­al in­te­res­sant voor ont­wik­ke­lings­lan­den, waar vrou­wen zo de kans krij­gen op be­taal­baar moe­der­schap. Voor­heen was ivf voor min­der dan tien pro­cent van de we­reld­be­vol­king be­schik­baar en be­taal­baar. “Een vrouw die in die lan­den geen kin­de­ren heeft, leeft in pu­re mi­se­rie. Ze wordt nog slech­ter be­han­deld dan een hond”, zei Ombelet daar­over bij de lan­ce­ring van de tech­niek in 2013.

Sinds­dien gaat het snel. Op 7 au­gus­tus vo­rig jaar ziet in Gha­na Kwad­wo het le­vens­licht, de eer­ste Afri­kaan­se Wal­king Egg-ba­by. Ook in Por­tu­gal werd on­der­tus­sen met de tech­niek ge­start. En nu wacht dus Chi­na. Ombelet zal voor­al in het noor­den van het land zie­ken­hui­zen hel­pen om met de be­han­de­ling te kun­nen star­ten. “We zul­len de men­sen ginds op­lei­den en hen op weg zet­ten door de eer­ste pro­duc­ten aan te le­ve­ren”, zegt Ombelet. “Daar­na hou­den we ui­ter­aard nog een tijd­je de su­per­vi­sie, maar de be­doe­ling is wel dat zij ui­t­ein­de­lijk au­to­noom ver­der kun­nen.”

Een­kind­po­li­tiek

In Chi­na is ivf boo­m­ing bu­si­ness, sinds de een­kind­po­li­tiek in 2015 werd ver­soe­peld naar een tweekind­po­li­tiek. Naar­ge­lang de bron is er spra­ke van een groei van 20 tot 50 pro­cent sinds de aan­kon­di­ging. “In Pe­king en Shan­gai zijn er fer­ti­li­teits­cen­tra die 20.000 be­han­de­lin­gen per jaar uit­voe­ren”, zegt Ombelet. “Dat is even veel als in heel Bel­gië. Net daar­om mik­ken wij voor­al op de ar­me­re, noor­de­lij­ke pro­vin­cies.”

Qua plan­ning denkt Ombelet aan er­gens eind dit jaar. “In sep­tem­ber trek ik naar ginds voor een toe­spraak, en stie­kem ho­pen ze daar dan ook al te kun­nen star­ten. Maar dat lijkt me prak­tisch on­mo­ge­lijk. Het gaat een beet­je zo­als de pro­ces­sie van Ech­ter­nach. Chi­na is een moei­lijk land, het is niet voor niets dat er maar wei­nig Eu­ro­pe­se be­drij­ven bin­nen ge­ra­ken.”

Dat de in­te­res­se voor ivf groeit in Chi­na, merkt men on­der­tus­sen ook in het zie­ken­huis van Maas­tricht. Zij krij­gen wel­dra een de­le­ga­tie van drie­hon­derd Chi­ne­se zie­ken­huis­di­rec­teu­ren en me­di­ci over de vloer, die zich wil la­ten in­for­me­ren over ivf.

We zul­len de men­sen ginds op­lei­den en hen op weg zet­ten. De be­doe­ling is dat zij ui­t­ein­de­lijk au­to­noom ver­der kun­nen Wil­lem OMBELET,

pro­fes­sor ZOL

FOTO KH

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.