Ge­bak­ken lucht

On­ze Wet­straat­jour­na­list houdt ogen en oren voor u open in Brussel

Het Belang van Limburg - - NIEUWS POLITIEK -

Li­li­a­na Casagrande

“Dit land is geen voor­beeld­land qua lan­ge­ter­mijn­vi­sie. Er is heel veel ge­bak­ken lucht.” Dat is wat N-VA-voor­zit­ter Bart De We­ver vindt over het kli­maat­be­leid in het land waar­in zijn par­tij mee be­stuurt. Bo­ven­dien ge­looft hij niet dat de ker­nuit­stap in 2025 haal­baar is. Je zou hier­over dan een tsuna­mi aan vra­gen ver­wach­ten in de Ka­mer. Maar nee. Geen en­ke­le.

Op­po­si­tie­par­tij­en sp.a en Groen zwe­gen. Be­wust, zo was de uit­leg. Ze gaan niet meer re­a­ge­ren op el­ke val die de N-VA spant. “Want dan gaat het daar weer da­gen over”, klinkt het. Ook CD&V - die zo’n kans om N-VA te jen­nen nooit laat lig­gen - hield haar mond. Om­dat de pre­mier er toch niet was, was de uit­leg.

Ei­gen­lijk be­te­kent dit dat al­leen pre­mier Mi­chel Bart De We­ver nog van re­pliek kan die­nen. Een ant­woord van de mi­nis­ter van Ener­gie is blijk­baar niet ge­noeg. Het klopt wel dat de pre­mier al een paar keer heeft moe­ten her­ha­len dat de re­ge­ring vast­houdt aan de ker­nuit­stap van 2025. Tel­kens na­dat de N-VA hier al al­ler­lei mist over had ge­spuid. Over de ker­nuit­stap is er trou­wens al lang een wet, de N-VA is groot, maar toch niet groot ge­noeg om die te her­schrij­ven. Daar vin­den ze geen me­de­stan­ders voor, niet bij de meer­der­heid, niet bij de op­po­si­tie. Twij­fe­len aan de ker­nuit­stap heeft gigantische ge­vol­gen, want dat be­te­kent dat de druk om in te zet­ten op al­ter­na­tie­ven, smelt als sneeuw voor de zon en ui­t­ein­de­lijk die kern­cen­tra­les ge­woon zul­len blij­ven draai­en. Een per­fec­te self­ful­fil­ling pro­phe­cy.

Dus had ook ie­der­een in de Ka­mer het hier over. In al­le hoe­ken en kan­ten, be­hal­ve in het half­rond. Ook aan po­li­tie­ke reacties geen ge­brek. Wou­ter Be­ke, Gwen­do­lyn Rutten, Bart Tom­me­lein, ze wa­ren al­le­maal snel in het te­recht­wij­zen van De We­ver, maar dan liefst al­leen voor de ca­me­ra’s.

CD&V had noch­tans plan­nen om die vraag wel te stel­len in het par­le­ment, zo ho­ren we van an­de­ren die het ook niet ge­daan heb­ben. Maar op het mo­ment dat ze - vraag in de hand - ston­den aan te schui­ven voor de of­fi­ci­ë­le in­die­ning, heb­ben ze toch maar voor ‘pen­si­oe­nen’ en ‘Ga­za’ ge­ko­zen. De­zelf­de on­der­wer­pen als bij­na al­le an­de­re par­tij­en. Voor wie het ver­ge­ten is: De We­ver is ook Ka­mer­lid. Tij­dens het de­bat in de ple­nai­re zie je hem bij­na nooit. Toch niet in le­ven­den lij­ve. Be­wust, zegt hij, want hij kan zich als par­tij­voor­zit­ter moei­lijk men­gen in het de­bat. Maar ook als hij er niet is, is hij er toch. En ook als ie­der­een hem dood­zwijgt, gaat het de­bat toch over hem. Als de Ka­mer straks niet meer re­le­vant is, dan heb­ben de par­le­ments­le­den dat ook aan zich­zelf te dan­ken. En als ze geen zin heb­ben in een de­bat over zo’n be­lang­rij­ke om­slag in on­ze sa­men­le­ving, tja, dan kun­nen ze mis­schien be­ter met pen­si­oen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.