Zie­ken­hui­zen ban­nen fil­mers

Smartpho­nes en ca­me­ra’s zijn sto­rend voor art­sen en ver­pleeg­kun­di­gen

Het Belang van Limburg - - NIEUWS - Gun­ter WILLEKENS

HASSELT - Zie­ken­hui­zen leg­gen het ge­bruik van smartpho­nes als­maar va­ker aan ban­den. Art­sen en ver­pleeg­kun­di­gen sto­ren zich aan de film­pjes, ge­luids­op­na­mes en foto’s, die be­zoe­kers ma­ken tij­dens de op­na­me of be­han­de­ling om ze ver­vol­gens op so­ci­a­le media te pos­ten en het zie­ken­huis in een kwaad dag­licht te stel­len.

Sinds kort han­gen in de twee gro­te zie­ken­hui­zen van Lim­burg het ZOL in Genk en Jes­sa in Hasselt - af­fi­ches die de be­zoe­kers er at­tent op ma­ken dat het ver­bo­den is om het per­so­neel te fil­men of te fo­to­gra­fe­ren. “Aan­lei­ding voor de­ze maat­re­gel is een in­ci­dent vo­rig jaar”, zegt Lie­ven Ke­tels­le­gers van het Jes­sa Zie­ken­huis. “Een pa­ti­ënt op de spoed­af­de­ling maak­te zo da­nig veel ka­baal, dat an­de­re pa­ti­ën­ten er film­pjes van be­gon­nen te ma­ken. Daar­op was ech­ter niet al­leen de ka­baal­ma­ker te zien, maar ook ons per­so­neel. Als der­ge­lij­ke film­pjes op so­ci­a­le media wor­den ge­post, vor­men ze een in­breuk op de pri­va­cy.”

Toe­stem­ming vra­gen

Ke­tels­le­gers: “Vol­gens on­ze re­gels moet er voor al­le op­na­mes voor­af toe­stem­ming wor­den ge­vraagd. Bij foto’s of film­pjes in in­tie­me kring in de zie­ken­huis­ka­mer, bij­voor­beeld na een ge­boor­te, zal er geen be­zwaar wor­den ge­maakt. Dat wordt an­ders wan­neer er ook an­de­re men­sen in beeld ko­men.”

“Zo heb­ben we ooit de vraag ge­kre­gen van ie­mand die een web­cam wil­de in­stal­le­ren op de ka­mer van een fa­mi­lie­lid. Dat werd toe­ge­staan, maar op uit­druk­ke­lij­ke voor­waar­de dat de ca­me­ra werd uit­ge­scha­keld tij­dens de ver­zor­ging van de pa­ti­ënt, voor de be­scher­ming van diens pri­va- cy maar ok voor die van het ver­pleeg­kun­dig per­so­neel.”

Pa­pa­raz­zi-stijl

Steeds va­ker heb­ben de art­sen en ver­pleeg­kun­di­gen het ge­had met op­drin­ge­ri­ge fa­mi­lie­le­den en ken­nis­sen van pa­ti­ën­ten die hen in een wa­re pa­pa­raz­zi-stijl op de hie­len zit­ten met hun smartpho­nes, of die on­ge­vraagd ge­luids­op­na­mes ma­ken tij­dens een raad­ple­ging.

“Op vraag van on­ze art­sen staat in on­ze ont­haal­bro­chu­re dat op­na­mes ver­bo­den zijn, ten­zij men er ex­pli­ciet toe­la­ting voor heeft ge­kre­gen”, ver­dui­de­lijkt Jur­gen Rit­zen van het ZOL. “Zo’n toe­la­tin­gen zijn bij­voor­beeld mo­ge­lijk wan­neer een ge­spe­ci­a­li­seer­de arts een com­plexe uit­leg moet ge­ven, die voor de pa­ti­ënt en zijn om­ge­ving mo­ge­lijk niet met­een he­le­maal be­grij­pe­lijk is.”

Eu­ro­pe­se wet­ge­ving

Ook in de klei­ne­re Lim­burg­se zie­ken­hui­zen wor­den art­sen steeds va­ker ge­con­fron­teerd met be­zoe­kers die hun smartpho­ne te pas en te on­pas bo­ven ha­len. In Ton­ge­ren wordt het ver­bod op het ma­ken van op­na­mes op­ge­no­men in de nieu­we pro­gram­ma­bro­chu­re. “Om in te spe­len op de tendens, maar ook om ge­volg te ge­ven aan de Ge­ne­ral Da­ta Pro­tec­ti­on Re­gu­la­ti­on (GDPR) of de Al­ge­me­ne Ver­or­de­ning Ge­ge­vens­be- scher­ming (AVG). Dat is een ge­heel van re­gels om de ge­ge­vens van Eu­ro­pe­se bur­gers be­ter te be­scher­men, die van­af 25 mei van kracht wordt.” Het­zelf­de is ook het Sint-Fran­cis­cus­zie­ken­huis van Heusden van plan. “We heb­ben sinds een goe­de maand af­fi­ches op­han­gen met de mel­ding dat het ma­ken van foto’s van per­so­neel niet toe­ge­la­ten is. Er zijn rech­ten, en plich­ten”, zegt woord­voer­ster Di­a­ne Mom­bers. “Als wij foto’s ge­brui­ken voor on­ze bro­chu­res, dan zijn wij ver­plicht om toe­stem­ming te vra­gen van de pa­ti­ën­ten. Wij vra­gen van on­ze pa­ti­ën­ten dat zij even­eens eer­bied heb­ben voor de rech­ten van ons per­so­neel.”

Op vraag van on­ze art­sen staat in on­ze ont­haal­bro­chu­re dat op­na­mes ver­bo­den zijn, ten­zij men er toe­la­ting voor heeft

Jur­gen RIT­ZEN, woord­voer­der ZOL

Foto MIVA

Sinds kort han­gen in het ZOL in Genk en Jes­sa Zie­ken­huis in Hasselt af­fi­ches die de be­zoe­kers er at­tent op ma­ken dat het ver­bo­den is om te fil­men of te fo­to­gra­fe­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.