Een op de drie stu­den­ten drinkt ge­mid­deld 29 gla­zen per week

Het Belang van Limburg - - NIEUWS - Tommy HUYGHEBAERT

BRUSSEL - Stel uw beeld over de la­ve­lo­ze stu­dent die we­ke­lijks in de goot ligt, (een klein beet­je) bij: 63 pro­cent van de stu­de­ren­de jeugd drinkt ge­mid­deld niet meer dan drie gla­zen per week. Toch is er vol­gens het Vlaams ex­per­ti­se­cen­trum Al­co­hol en an­de­re Drugs (VAD) nog heel wat werk aan de win­kel. Want de 37 pro­cent stu­den­ten die de richt­lijn van tien gla­zen per week wél over­schrij­den, doet dat ex­ces­sief.

“De mees­te stu­den­ten gaan door­gaans ver­stan­dig om met al­co­hol.” Dat is de slot­con­clu­sie van het Vlaams ex­per­ti­se­cen­trum Al­co­hol en an­de­re Drugs na een on­li­ne on­der­zoek waar­aan 36.041 Vlaam­se stu­den­ten - meer dan één op de tien van al­le stu­den­ten in Vlaan­de­ren en Ne­der­lands­ta­lig Brussel - deel­na­men. Uit dat on­der­zoek blijkt dat bij­na twee der­de van de stu­den­ten niet meer dan drie gla­zen per week drinkt. Dat is ruim on­der de richt­lijn van tien gla­zen die het ex­per­ti­se­cen­trum op­stel­de. “Maar juich niet te vroeg. Het is een dub­bel re­sul­taat”, zegt di­rec­teur Ma­rijs Ger­naert. “De helft van de stu­den­ten ver­toont nog al­tijd een ver­hoogd ri­si­co op pro­bleem­ge­bruik. Door hun drink­pa­troon. Met fe­no­me­nen als bin­ge­drin­ken, in­drin­ken of drank­spel­le­tjes.” Daar­bo­ven komt ook nog eens dat wie wel meer dan tien gla­zen per week drinkt, die grens ruim­schoots over­schrijdt. Liefst 37 pro­cent van de stu­den­ten drinkt ge­mid­deld 29 gla­zen per week. Het pro­bleem bij man­nen (33,3 gla­zen) is daar­bij nog gro­ter dan bij vrou­wen (22,3 gla­zen). Uit het on­der­zoek blijkt nog dat kot­stu­den­ten (61,7%) meer ri­si­co lo­pen op pro­ble­ma­tisch al­co­hol­ge­bruik dan stu­den­ten die thuis wo­nen (44,6%). Ook le­den van een stu­den­ten­ver­e­ni­ging lo­pen meer ri­si­co op pro­ble­ma­tisch al­co­hol­ge­bruik.

Niet ál­tijd een gra­tis vat

Hoe­wel de re­sul­ta­ten de laat­ste ja­ren min of meer sta­tus quo zijn ge­ble­ven, wil het VAD de strijd niet op­ge­ven. “We zien dat veel men­sen met al­co­hol­ver­sla­ving ho­ger­op­ge­leid zijn, en dat dit slech­te pa­troon ge­start is in de stu­den­ten­tijd.” Vlaams mi­nis­ter van Volks­ge­zond­heid Jo Van­deur­zen (CD&V) vindt het daar­om cru­ci­aal om te blij­ven in­ves­te­ren in de pre­ven­tie. “We moe­ten blij­ven wer­ken aan een men­ta­li­teits­wij­zi­ging”, zegt Ma­rijs Ger­naert. “Bij de stu­den­ten zelf, maar ook door aan ta­fel te zit­ten met hun ou­ders. Je kunt met je kind een ge­sprek aan­kno­pen over al­co­hol­ge­bruik. Je hoeft het daar­om niet op stang te ja­gen of iets te ver­bie­den. Maar ge­bruik je in­vloed om te zeg­gen dat te veel al­co­hol op ver­schil­len­de vlak­ken scha­de­lijk kan zijn.” Het VAD wil ook sa­men­zit­ten met pre­si­dia van stu­den­ten­ver­e­ni­gin­gen en met stu­den­ten­ca­fé­ba­zen. “Als part­ners, we wil­len niet de mo­raal­rid­der spe­len. Maar ook zij kun­nen na­den­ken om het drink­pa­troon te door­bre­ken door nie­tal­co­ho­li­sche dran­ken te pro­mo­ten of niet aan el­ke ac­ti­vi­teit een gra­tis vat te kop­pe­len.”

FOTO HOLLANDSE HOOG­TE

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.