Ste­rie­le kik­ker als wa­pen te­gen de stier­kik­ker

Het Belang van Limburg - - NIEUWS -

BA­LEN - Hij loeit als een koe, is tien keer gro­ter dan een in­heem­se kik­ker, legt 40.000 ei­tjes per jaar en vreet al­les op wat op zijn pad komt. De Ame­ri­kaan­se stier­kik­ker heeft in­mid­dels de Kem­pen ge­ko­lo­ni­seerd, en palmt nu ook Noor­dLim­burg in. Om zijn op­mars te stui­ten, heb­ben PXL en UHas­selt een re­vo­lu­ti­o­nai­re me­tho­de ont­wik­keld.

De Ame­ri­kaan­se stier­kik­ker – ook wel eens on­te­recht de brul­kik­ker ge­noemd naar een slech­te ver­ta­ling van het En­gel­se bul­lfrog – heeft de Kem­pen ver­o­verd van­uit Mol. Daar werd het dier­tje in de ja­ren ne­gen­tig ver­kocht op de we­ke­lijk­se ‘ko­nij­nen­markt’. Toen de ei­ge- naars merk­ten dat de kik­ker ook zo groot werd als een ko­nijn, lie­ten ze hem los in de vrije na­tuur. Nu wor­den af en toe ook exem­pla­ren waar­ge­no­men in de Dom­mel­val­lei.

Waar de stier­kik­kers thuis zijn, vor­men ze een gro­te be­drei­ging voor in­heem­se am­fi­bie­ën. “Ze eten ze niet al­leen op, ze dra­gen ook vi­rus­sen en schim­mels over waar ze zelf niet ziek van wor­den, maar on­ze in­heem­se kik­kers en sa­la­man­ders wel”, ver­telt Mie­ke Hooge­wijs van de pro­vin­cie Antwerpen, sa­men met het Agent­schap Na­tuur en Bos op­dracht­ge­ver van het on­der­zoek dat in Lim­burg werd uit­ge­voerd. On­der­zoe­kers van PXL Bio-Re­search en UHas­selt ont­wik­kel­den een be­strij­dings­me­tho­de waar­bij ste­rie­le kik­ker­man­ne­tjes wor­den uit­ge­zet. “Die ver­to­nen een even groot li­bi­do als nor­ma­le kik­kers en kun­nen net zo goed in de paar­tijd do­mi­nant wor­den. Ver­mits een stier­kik­ker tot der­tien jaar oud kan wor­den, vraagt de­ze tech­niek wel eni­ge tijd om de po­pu­la­tie te druk­ken”, zegt on­der­zoe­ker Sa­rah Des­camps.

Het is de be­doe­ling vol­gend jaar de eer­ste ste­rie­le stier­kik­kers in de val­lei van de Gro­te Ne­te los te la­ten.

FOTO GVA

De Ame­ri­kaan­se stier­kik­ker kan tot twin­tig cen­ti­me­ter lang wor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.