Al vijf Lim­burg­se ge­meen­ten met ze­ven of meer kies­lijs­ten

Op­val­lend: po­li­tie­ke ver­snip­pe­ring in klei­ne­re ge­meen­ten

Het Belang van Limburg - - UIT UW GEMEENTE - Chris NELIS

Klei­ne­re ge­meen­ten waar ze­ven en zelfs meer kies­lijs­ten wor­den in­ge­diend, het is uit­zon­der­lijk in Vlaan­de­ren. Toch zijn er in on­ze pro­vin­cie al vijf waar de kie­zer zo’n breed pal­let aan keu­zes krijgt voor­ge­scho­teld op 14 ok­to­ber. Dat is al ze­ker het ge­val in Houthalen-Helchteren, Be­rin­gen, Heusden-Zol­der, Sint-Trui­den en Maas­me­che­len. Vol­gens pro­fes­sor en po­li­ti­co­loog Johan Ackaert kun­nen veel lijs­ten een in­vloed heb­ben op het re­sul­taat.

In Houthalen-Helchteren wor­den al ze­ker ze­ven lijs­ten met daar­op tien par­tij­en en een rits on­af­han­ke­lij­ken in­ge­diend. Mo­ge­lijk ko­men daar nog twee lijs­ten bij. Voor voor­ma­lig sche­pen Pe­ter Tim­mer­mans staat het im­mers nog niet vast of hij met een nieu­we lijst op­komt en bij het Vlaams Mul­ti­cul­tu­reel Col­lec­tief (VMC) van Ah­met Koç kre­gen we nog geen be­ves­ti­ging.

Ook in Heusden-Zol­der be­ves­ti­gen ze­ven ini­ti­a­tief­ne­mers dat ze een lijst zul­len in­die­nen voor de ko­men­de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen. Mo­ge­lijk wor­den er dat zelfs tien. Van Vlaams Mul­ti­cul­tu­reel Col­lec­tief, Voor­uit en be.one wordt ook nog ver­wacht dat ze daar zul­len op­ko­men. In Be­rin­gen staat al vast dat de in­wo­ner de keu­ze heeft uit acht ver­schil­len­ge­drag. de be­we­gin­gen, kar­tels of par­tij­en. Mo­ge­lijk komt ook daar nog een­tje bij. In Maas­me­che­len zul­len ook acht lijs­ten wor­den in­ge­diend en in Sint-Trui­den zul­len dat er wel­licht ne­gen zijn.

In­vloed op kies­ge­drag

“In gro­te ste­den en ge­meen­te komt de­ze hoe­veel­heid aan lijs­ten wel meer voor”, zegt pro­fes­sor en po­li­ti­co­loog Johan Ackaert. “Maar in een ge­meen­te met en­ke­le tien­dui­zen­den in­wo­ners of min­der ge­beurt dat zel­den. Wat de oor­zaak hier­van in de Lim­burg­se ge­meen­ten is, weet ik niet. Maar ik ga er wel van­uit dat ve­le lijs­ten in klei­ne ge­meen­ten een in­vloed heb­ben op het kies- We heb­ben in het ver­le­den een on­der­zoek ge­daan naar de ver­hou­ding tus­sen het aan­tal blan­co stem­men en de hoe­veel­heid in­ge­dien­de lijs­ten. Daar zag je al dat in ge­meen­ten waar veel lijs­ten wor­den in­ge­diend de kie­zer iets meer ge­neigd is om blan­co te stem­men. Als de kie­zer door de bo­men het bos niet ziet, be­staat de kans dat hij af­haakt en blan­co stemt. Het is dan ook veel moei­lij­ker om te kie­zen. Het kan na­tuur­lijk dat die klei­ne­re par­tij­en of het aan­tal blan­co stem­men een gro­te par­tij of kar­tel ver­ster­ken.”

Moei­lijk in­schat­ten

“We heb­ben vo­ri­ge le­gis­la­tuur een ge­meen­te ge­had waar één par­tij met 38 pro­cent de ab­so­lu­te meer­der­heid had”, ver­volgt Ackaert. “De rest van de stem­men wa­ren ver­deeld over de ve­le an­de­re lijs­ten. Als er ver­schil­len­de aan el­kaar ge­waag­de ster­ke­re lijs­ten zijn, dan is het veel moei­lij­ker om te voor­spel­len waar het op 14 ok­to­ber naar toe gaat. Je kan ook moei­lijk in­schat­ten wat Vlaams Mul­ti­cul­tu­reel Col­lec­tief van Ah­met Koç en wat be.one van Dy­ab Abou Jah­ja in de Lim­burg­se ge­meen­ten waar ze op­ko­men te­weeg zul­len bren­gen.”

Als de kie­zer door de bo­men het bos niet ziet, be­staat de kans dat hij af­haakt en blan­co stemt Johan ACKAERT

Po­li­ti­co­loog

FOTO SVEN DILLEN

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.