Dit staat er de laat­ste speeldag nog op het spel

Het Belang van Limburg - - SPORT - Michaël VAN DAMME

De hoofd­prijs is voor Club Brug­ge, maar toch is de laat­ste speeldag in de­ze play-offs geen maat voor niks. Een over­zicht van wat er nog op het spel staat.

DE GRUWELIJKE VIJF­DE PLAATS

De top drie is al ze­ker van Eu­ro­pees voet­bal tot Nieuw­jaar, maar de num­mer twee (Standard of An­der­lecht) krijgt een kans om zich via de voor­ron­des te plaat­sen voor de Cham­pi­ons League. AA Gent en Genk plaat­sen zich bij voor­keur via de vier­de plaats voor Eu­ro­pa. De vijf­de moet nog een bar­ra­ge­match spe­len en ko­mend sei­zoen vóór de start van de com­pe­ti­tie Eu­ro­pees aan de slag. Char­le­roi kan Gent of Genk nog naar de zes­de plaats ver­wij­zen, die niets op­le­vert.

BALLONNETJE OPLATEN VOOR DE BONDS­COACH

Voor som­mi­ge po­ten­ti­ë­le WK-gan­gers is het een laat­ste kans om zich aan hun bonds­coach te to­nen.

Dat geldt ze­ker voor de Ja­pan­ners Ku­bo (AA Gent) en Mo­rio­ka (An­der­lecht), die vo­ri­ge maand een nieu­we bonds­coach kre­gen. Obrado­vic hoopt de Ser­vi­sche bonds­coach te over­tui­gen dat hij fit is. Ook Ed­mil­son, Tros­sard, Dendon­c­ker, Fo­ket, Sels, Lim­bo­me, Me­che­le en Va­na­ken moe­ten er vol voor gaan om Mar­ti­nez pro­be­ren te char­me­ren.

BAALT CHE­VA­LIER ALS EEN STIER?

De strijd om de Gou­den Stier was in geen ja­ren zo fel be­voch­ten. Voor Ted­dy Che­va­lier (21 goals) en Is­aac The­lin (19 goals) is het de laat­ste kans om Ham­di Har­ba­oui (22 goals, foto) van de eer­ste plaats te sto­ten in de top­schut­ters­stand. Har­ba­oui krijgt on­danks de ge­schrap­te match van Zul­te Wa­re­gem te­gen Lier­se nog een kans om zijn aan­tal aan te dik­ken, want de Pro

League be­slis­te tot woe­de van Che­va­lier dat de fi­na­le van

Play-off 2 ook mee­telt. In ge­val van ge­lij­ke stand wordt naar het min­ste aan­tal speel­mi­nu­ten ge­ke­ken. Har­ba­oui is op dat vlak in het voor­deel.

UITZWAAIEN

STVV neemt in de thuis­wed­strijd te­gen Lo­ke­ren af­scheid van coach Jo­nas De Roeck. Beer­schot zwaait te­gen Eu­pen clu­bicoon Her­nan Losa­da uit. Fans die eer­der in play-off 2 een tic­ket koch­ten, mo­gen zelfs gra­tis bin­nen op Het Kiel. Voor Oli­vier De­schacht kan zijn 603de match voor An­der­lecht zijn laat­ste wor­den, al hoopt hij paars-wit te over­tui­gen zijn con­tract te ver­len­gen. Club Brug­ge zwaait Tim­my Si­mons uit.

LO­KE­REN IN SPAARSTAND

Schor­sin­gen voor ro­de kaarten tel­len voor vol­gend sei­zoen Wie op de laat­ste speeldag een ro­de kaart pakt, wordt daar­voor bij het be­gin van vol­gend sei­zoen ge­schorst. Voor de clubs die de fi­na­le van Play-off 2 of de bar­ra­ge­match voor Eu­ro­pees spe­len, blijft het uit­kij­ken voor geel ge­schor­sten. Lo­ke­ren heeft zes spe­lers (De Rid­der, Ma­re­cek, Sku­la­son, Ras­soul, Mar­zo en Mon­se­cour) die op één kaart van schor­sing staan en zal hen zo veel mo­ge­lijk spa­ren met het oog op de fi­na­le te­gen Zul­te Wa­re­gem.

BEL­GIË BO­VEN

De Pro League maakt een klas­se­ment van de clubs die het mees­te speel­mi­nu­ten ga­ven aan Bel­gen. De top vijf mag één mil­joen eu­ro aan tvgeld ver­de­len. Het loont dus de moei­te om nog eens vol­uit de kaart te trek­ken van de Bel­gi­sche spe­lers.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.