“NIET TE­VRE­DEN MET

Op be­zoek bij on­ze ‘Chi­ne­se’ Ro­de Dui­vel AXEL WIT­SEL

Het Belang van Limburg - - SPORT - Van on­ze ver­slag­ge­ver Frank BUYSE in Ti­an­jin

Maan­dag maakt de bonds­coach zijn WK-se­lec­tie be­kend, de of­fi­ci­ë­le start van Rus­land 2018. Bij de cer­ti­tu­des: Axel Wit­sel en Yan­nick Car­ras­co, die zich voor et­te­lij­ke mil­joe­nen eu­ro’s had­den be­gra­ven in de exo­ti­sche maar min­der­waar­di­ge Chi­ne­se Su­per League. Zei men. We zoch­ten hen op in Chi­na en ont­moet­ten er twee op­val­lend ge­mo­ti­veer­de sol­da­ten van Ro­ber­to Mar­ti­nez. Van­daag: Axel Wit­sel in Ti­an­jin. “Ja, de in­ten­si­teit ligt hier een stuk­je la­ger. Maar ik ben nog steeds de­zelf­de voet­bal­ler.”

Op be­zoek bij Axel Wit­sel (29), in­tus­sen al an­der­half jaar ‘Chi­nees’, in ja­nu­a­ri 2017 door Ti­an­jin Qu­an­ji­an voor 20 mil­joen over­ge­no­men van Ze­nit Sint-Pe­ters­burg. Dat de mid­den­vel­der in Chi­na 18 mil­joen eu­ro per jaar ver­dient, noemt zijn ver­trou­wens­per­soon Alain Go­blet “zeer over­dre­ven”, maar hij ver­dient er véél geld. En wie in Chi­na veel geld ver­dient, vliegt in een gou­den kooi­tje. Voor een in­ter­view is eerst we­ken­lang ge­beld, ge­faxt en ge­maild naar zijn club Ti­an­jin Qu­an­ji­an. Vruch­te­loos. Waar­na we 8.000 ki­lo­me­ter vlie­gen om dan in het on­me­te­lij­ke Ti­an­jin – 14 mil­joen in­wo­ners – op zoek te gaan naar het trai­nings­com­plex. Axel Wit­sel von­den we na uren wach­ten aan een ge­slo­ten poort, streng be­waakt door on­wil­li­ge se­cu­ri­ty, in een ge­blin­deer­de wa­gen die hem na de trai­ning weg­bracht. Wit­sel is een aar­di­ge jon­gen en vraagt ons een dag la­ter langs te ko­men in het ho­tel waar hij ver­blijft. “Al is het de dag voor de wed­strijd, dan mo­gen in­ter­views ei­gen­lijk niet.”

Wit­sel ver­blijft er in het poep­chi­que Ritz Car­lon met zijn vrouw Ra­fa­ël­la en doch­ter­tjes Maï-Li (3) en Evy (1).

Nie­mand ge­loof­de je toen je bij je trans­fer zei dat je niet al­leen voor het geld koos, maar ook om­dat Chi­na na Rus­land een ver­rij­king zou zijn voor jou en je kin­de­ren.

“Na­tuur­lijk stond het fi­nan­ci­ë­le as­pect voor­op. Maar ik vind het nog steeds een unie­ke er­va­ring, drie jaar Chi­na, een heel an­de­re cul­tuur. Evy was nog te klein in Rus­land, maar en­ke­le ja­ren op­groei­en in Chi­na zal on­ge­twij­feld een be­te­ke­nis heb­ben in haar op­voe­ding.”

Weet je wat ‘ha­o­qiu’ wil zeg­gen?

“Neen.”

Goeie bal. Het is een vre­se­lijk moei­lij­ke taal om te le­ren, niet?

“Ik be­ken schuld. Ik heb wel een Frans­ta­li­ge les­ge­ver ter be­schik­king, maar het ont­breekt mij blijk­baar toch aan de no­di­ge mo­ti­va­tie. Ik ken nog maar een paar woor­den: ‘Hal­lo’, ‘dank u’…”

Ni­co­las Lom­baerts mis­te de eer­ste we­ken te­rug in Bel­gië het le­ven in Sint-Pe­ters­burg.

“Ik zal pas over en­ke­le ja­ren kun­nen zeg­gen of ik Chi­na zal mis­sen. (lacht) Het rij­ke le­ven in Sint-Pe­ters­burg is niet ver­ge­lijk­baar met Ti­an­jin, denk ik. Of zelfs met Pe­king. Ik was wel al in Sjang­hai, waar Hulk (ex-ploeg­maat bij Ze­nit, nvdr.) speelt, dat is na­tuur­lijk wel een heel mo­der­ne en le­ven­di­ge stad.”

Jul­lie be­zoch­ten al een en an­der in Chi­na?

“De Chi­ne­se Muur, hé. En Hong­kong. Maar zo­veel tijd voor toe­ris­ti­sche uit­stap­pen heb­ben we niet hoor.”

Heb je in fe­bru­a­ri Yan­nick Car­ras­co Chi­na aan­ge­ra­den?

“Ik heb hem via een Bra­zi­li­aansChi­ne­se vriend voor­al ge­hol­pen met een aan­tal prak­ti­sche za­ken. In­tus­sen zien we el­kaar hier ge­re­geld.” (Da­li­an, waar Car­ras­co speelt, is maar een klein uur­tje vlie­gen, nvdr.)

In wel­ke ma­te heb jij als bui­ten­land­se ster im­pact op de ont­wik­ke­ling van het Chi­ne­se voet­bal?

“Het is niet zo dat we wor­den in­ge­scha­keld voor op­lei­din­gen aan jeugd­spe­lers. On­ze im­pact moet ko­men van on­ze pres­ta­ties op het veld.”

Arie Haan, die tien jaar als coach in Chi­na werk­te, be­twij­felt of het wel in de men­ta­li­teit van de Chi­ne­se voet­bal­lers zit, het ster­ren­dom over­la­ten aan de bui­ten­lan­ders. “Zij gaan zich niet de ziel uit het lijf lo­pen voor Axel Wit­sel”, zei hij.

“Ik spreek me niet uit over an­de­re teams, maar ik merk in on­ze hech­te groep toch geen af­gunst. De an­de­ren be­sef­fen dat we el­kaar no­dig heb­ben. Bo­ven­dien zijn en­ke­le Chi­ne­zen in on­ze ploeg hier be­ken­der en po­pu­lair­der dan ik. Ik heb op Wei­bo, dat is de Chi­ne­se va­ri­ant van Fa­ce­book, na an­der­half jaar 40.000 vol­gers. Som­mi­ge ploeg­maats zit­ten bo­ven het mil­joen.”

Maak nu eens na an­der­half Ti­an­jin Qu­an­ji­an de spor­tie­ve ba­lans op.

“Het eer­ste sei­zoen was su­per. Als de­bu­tant in de Su­per League haal­den we met­een een der­de plaats en een tic­ket voor de Azi­a­ti­sche Cham­pi­ons League. Niet on­ver­wacht loopt het twee­de sei­zoen in de hoog­ste klas­se moei­lij­ker.” (Qu­an­ji­an staat pas 11de, nvdr.)

Wijst men dan met­een naar de bui­ten­lan­ders, naar Wit­sel en Pa­to voor­al?

“Dat is wel een beet­je lo­gisch. Maar het blijft een team­sport na­tuur­lijk. Zet hier Mes­si of Ro­nal­do in de ploeg en ze gaan wel hun goals ma­ken, maar het team zal daar­om niet meer mat­chen win­nen. Ze ver­wacht­ten na vo­rig sei­zoen al met­een dat we kam­pi­oen kon­den spe­len en de be­ker zou­den win­nen, maar dat was niet re­a­lis­tisch. En we mis­ten ook nog on­ze start. Je merkt ook wel de ont­goo­che­ling, in de thuis­wed­strij­den zit het sta­di­on al niet meer vol.”

Is de druk te ver­ge­lij­ken met wat in Eu­ro­pe­se clubs dan ont­staat?

“In Eu­ro­pa is het toch er­ger, zijn de be­lan­gen nog gro­ter. Het Chi­ne­se voet­bal is nog in vol­le ont­wik­ke­ling, ook op dat vlak. Het was ook niet evi­dent voor de

FOTO JIA LEI IMAGINECHINA

Axel Wit­sel: “Na­tuur­lijk stond het fi­nan­ci­ë­le as­pect voor­op. Maar ik vind het nog steeds een unie­ke er­va­ring.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.