HAL­VE FI­NA­LE”

Het Belang van Limburg - - SPORT -

coach om over te ne­men van Can­na­va­ro. We voet­bal­len in elk ge­val he­le­maal an­ders. Een Ita­li­aan­se coach denkt so­wie­so tac­ti­scher en de­fen­sie­ver dan een Por­tu­ge­se, die meer houdt van bal­be­zit. Maar we zijn toch al te­rug­ge­keerd naar vier man ach­ter­in in plaats van drie.”

En jij speelt op­nieuw als con­tro­le­ren­de mid­den­vel­der.

“Nu weer wel, aan­van­ke­lijk pro­beer­de trai­ner Sou­sa mij uit op de 8, maar ik voel mij het best voor de ver­de­di­ging.”

Ie­der­een zei an­der­half jaar ge­le­den dat Wit­sel in Chi­na ni­veau zou ver­lie­zen. Maak eens een eer­lij­ke ana­ly­se.

“Het is dui­de­lijk dat je in een Eu­ro­pe­se top­club mak­ke­lij­ker pro­gres­sie maakt. Maar dat wil niet zeg­gen dat ik hier ach­ter­uit ga. Paul­in­ho is het mooi­ste voor­beeld, die draait na twee jaar in Chi­na weer ge­woon mee bij Bar­cel­o­na en de na­ti­o­na­le ploeg van Bra­zi­lië. Ik ben 29, dan ver­lies je je tech­ni­sche kwa­li­tei­ten niet. Het eni­ge ri­si­co is het fy­sie­ke as­pect, want de in­ten­si­teit van de mat­chen ligt hier een stuk­je la­ger. Maar ik com­pen­seer dat door hard te trai­nen. Ver­der weet nie­mand wat de toe­komst brengt. Ik lig hier in elk ge­val nog an­der­half jaar on­der con­tract.”

Je telt al een beet­je af?

“Je weet nooit wat kan ge­beu­ren.”

En zo ko­men we bij de Ro­de Dui­vels. Ro­ber­to Mar­ti­nez is jou hier twee we­ken ge­le­den voor het eerst ko­men be­kij­ken. Wat zei hij je ach­ter­af?

(lacht) “Dat blijft ver­trou­we­lijk.”

Zei je hem ook: “This is the mo­ment!” Kom­pa­ny en De Bruy­ne lie­ten al op­te­ke­nen dat de Ro­de Dui­vels vol­uit voor de we­reld­ti­tel moe­ten gaan.

“Je be­gint al­tijd aan een tor­nooi om het te win­nen. Als team moe­ten we in­za­ke leef­tijd en er­va­ring aan on­ze top zit­ten, toch een stap ver­der staan te­gen­over het EK 2016.”

Zeg je nu dat een mis­luk­king zo­als on­der Wilmots te­gen Wa­les on­der Mar­ti­nez niet kan voor­val­len?

“We heb­ben al­len die pa­gi­na om­ge­sla­gen. Het heeft pijn ge­daan, maar het ver­trou­wen is te­rug. Het is in elk ge­val het goe­de mo­ment, ja.”

Je ge­looft niet in het sce­na­rio: kwart­fi­na­le te­gen Duits­land of Bra­zi­lië en te­rug naar huis?

“Als je we­reld­kam­pi­oen wil wor­den, moet je toch een keer voor­bij zul­ke lan­den. Voor­al de Duit­sers staan er elk tor­nooi, maar we zijn echt wel in staat om er een keer te­gen te win­nen. We heb­ben ook veel top­spe­lers in top­com­pe­ti­ties. Een­maal in de kwart­fi­na­les is het veel­al de men­ta­le sterk­te die het ver­schil maakt. In voet­bal is ook al­les mo­ge­lijk. Kijk maar naar wat Standard de voor­bije we­ken deed.”

Ve­len vre­zen voor het 3-4-3-sys­teem van Mar­ti­nez waar­bij we te­gen ster­ke te­gen­stan­ders al­tijd een man­ne­tje gaan te­kort­ko­men op het mid­den­veld.

“We heb­ben bij uit­stek een ploeg die pro­bleem­loos kan om­scha­ke­len, daar­voor heb­ben we vol­doen­de kwa­li­teit. Do­mi­nan­tie en bal­be­zit zul­len al­tijd pri­mor­di­aal blij­ven, maar we kun­nen ons aan­pas­sen. Ik maak me geen zor­gen over het mid­den­veld en de keu­zes die de coach zal ma­ken.”

Maar eerst nog een week­je va­kan­tie.

“Dat is ze­ker. Je be­grijpt dat we geen zon in Du­bai zul­len op­zoe­ken. We blij­ven lie­ver in Bel­gië, dicht bij de fa­mi­lie. Ik zal wel tus­sen­door op mijn een­tje blij­ven door­trai­nen, ik ga geen week stil­lig­gen.”

Je hebt echt zin in dat WK, hé Dan ook nog eens in Rus­land. En mis­schien wel je laat­ste kans.

“Al zijn we weer lan­ge tijd van huis, ik kijk er­naar uit, zeer ze­ker. Ik ken er de sta­di­ons, ik heb nog veel vrien­den daar, er ko­men er veel kij­ken. Ik heb trou­wens be­gre­pen dat vrouw en kin­de­ren er ook zul­len zijn, dat scheelt. Maar het wordt niet mijn laat­ste kans. Mijn voor­laat­ste! Over vier jaar ben ik 33 jaar.”

Maar ik mag hier een kran­ten­kop bo­ven zet­ten: “Het is het mo­ment. Ik ben niet te­vre­den met een hal­ve fi­na­le”?

“Neen, ik ben daar niet te­vre­den mee.”

FOTO IN­ST­AGRAM

Axel Wit­sel, vrouw Ra­fa­ël­la en doch­ter­tjes Maï-Li en Evy.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.