“Een auto voor man­nen”

SNIJERS VS MONNENS: RA­CE IN DE RA­CE, POR­SCHE TE­GEN POR­SCHE

Het Belang van Limburg - - SPORT - Marc CORNELISSEN 5. Pa­trick Snijers 6. Gun­ther Monnens

De jaar­lijk­se Se­zoens­ral­ly wordt za­ter­dag een strijd tus­sen vier­wiel­aan­ge­dre­ven Sko­da Fa­bia’s. Maar de toeschouwers aan de maas­kie­zel in Bocholt kij­ken min­stens even hard uit naar de clash tus­sen Pa­trick Snijers (60) en Gun­ther Monnens (41), twee lo­ka­le ve­det­ten in een bru­te Por­sche. “Je kan er niet mee win­nen, maar een Por­sche blijft een my­the. Waar je ook stopt, je staat nooit al­leen.” En ver­gis je niet: zo’n Por­sche is een stuk goed­ko­per dan een Sko­da.

Mar­ke­ting re­geert de sport, ook (en voor­al) in de au­to­sport. Ooit wer­den ral­ly’s ver­re­den met sport­bo­li­des, een Por­sche of een Al­pi­ne, een Stra­tos of een Ce­li­ca. Te­gen­woor­dig gaan de we­reld­ti­tels naar stads­au­tootjes, ge­pimpt met vier­wiel­aan­drij­ving en bre­de wiel­kas­ten. Po­pu­lai­re modellen waar­in de au­to­mer­ken hun cen­ten lie­ver in­ves­te­ren. Neem Opel als voor­beeld: de Man­ta’s en As­co­na’s voor de ral­ly wer­den door de ja­ren Astra’s, Cor­sa’s en nu Adams. Maar de toeschouwers, en ze­ker de ral­ly­le­ken, die zien nog al­tijd graag po­ten­te sport­wa­gens. Dat on­der­vindt ook Gun­ther Monnens, die be­gin dit jaar over­scha­kel­de naar een 911 uit Zuf­fen­hau­sen.

Monnens: “Ik sta er­van te kij­ken wat de naam Por­sche doet. Ik maak elk jaar een boek­je voor po­ten­ti­ë­le spon­sors. Met een Por­sche op de voor­pa­gi­na spreekt het veel meer aan. Het is on­ge­loof­lijk wat die auto bij de men­sen te­weeg brengt. Hoe dat ge­luid en die pk’s tot de ver­beel­ding spre­ken. Als je er­gens stopt - in het serv­ice­park of aan een tank­sta­ti­on - sta je nooit al­leen. Er staat met­een vijf­tig man rond je.”

Snijers: “Zo’n Ya­ris WRC is fan­tas­tisch snel, Toyo­ta wint er­mee in het WK, maar ei­gen­lijk is dat toch te klein om ral­ly te rij­den? Een Fie­sta en een Fa­bia zijn dag­da­ge­lijk­se auto’s. Maar GT’s doen de men­sen weg­dro­men. Zelfs zon­der naam of lo­go weet ie­der­een dat het een Por­sche is, van 7 tot 99 jaar. Dat mo­del blijft ico­nisch. Ken­ners we­ten dat zo’n Sko­da Fa­bia R5 de auto van het mo­ment is, maar op de proe­ven blij­ven de sup­por­ters wach­ten op de Por­s­ches. Pas als die voor­bij zijn, gaan ze naar de vol­gen­de proef. Ze zijn veel spec­ta­cu­lair­der. Je kan wel pro­be­ren om pro­per te rij­den, maar door de po­wer gaat de auto toch in drift. En dan die sound... Je hoort hem bij de start ver­trek­ken en dan hoor je hem bocht na bocht dich­ter­bij ko­men. Die my­the blijft.”

Win­nen is on­mo­ge­lijk

Qua pres­ta­ties is er noch­tans geen ge­lij­ke strijd: de Fa­bia’s en Fie­sta’s zijn een stuk snel­ler.

Snijers: “Je denkt dat je kei­hard aan het rij­den bent, tot je aan de fi­nish de tij­den ziet. Zo’n R5 is veel snel­ler en als pi­loot heeft dat na­tuur­lijk ook wel iets. Maar die auto’s zijn té ef­fi­ci­ënt ge­wor­den. Wij heb­ben wel een gro­te­re top­snel­heid - 215 te­gen 198 km/u maar waar kan je die ge­brui­ken? Wij heb­ben al­leen meer po­wer: 430 te­gen 320 pk. En ook meer fun, 200 pro­cent meer fun.” Monnens: “Een Por­sche is bre­der, voor­al ach­ter­aan. Als an­de­re auto’s spo­ren trek­ken op het on­ver­har­de in Bocholt, valt de 911 daar al­tijd bui­ten. Een Por­sche zoekt al­tijd zijn weg en dan komt de stuur­mans­kunst bo­ven. Het wordt do­se­ren op de maas­kie­zel in Bocholt.”

Snijers: “Je moet er­mee le­ren le­ven dat je niet voor de al­ge­me­ne over­win­ning gaat. Maar je rijdt een wed­strijd in de wed­strijd. Ik wil de GT-klas­se win­nen, en dat du­el tus­sen Gun­ther en me­zelf.”

Monnens: “Pa­trick is na­tuur­lijk niet de eer­ste de bes­te. Hij heeft veel er­va­ring, ter­wijl ik pas dit sei­zoen met een Por­sche ben be­gon­nen en hem nog aan het ont­dek­ken ben. Maar het gaat goed en het voelt goed. Ik had nooit ge­dacht dat ik zo snel met de bes­te GT’s zou mee­kun­nen.”

Por­sche is goed­ko­per

Wat de leek niet al­tijd be­seft: in de ral­ly is een Por­sche een stuk goed­ko­per dan de Sko­da’s of de Fords die voor de over­win­ning vech­ten. Snijers: “Mijn Por­sche is een ras­ech­te sport­au­to die een beet­je ver­be­terd is voor de ral­ly­sport. Maar de R5’s zijn spe­ci­aal ge­maakt om te koer­sen. Daar­door kost een Por­sche maar de helft. Met on­ze mo­tor kun­nen we twee of drie jaar rij­den, ter­wijl die van een R5 om de vier wed­strij­den ge­re­vi­seerd wordt. Bo­ven­dien blijft hij zijn waar­de be­hou­den. Met de­ze wa­gen heb ik vijf jaar ge­le­den de East Bel­gi­an Ral­ly ge­won­nen (de laat­ste BK-ze­ge met een twee­wiel­aan­ge­dre­ven auto, nvdr.) en hij gaat nu nog al­tijd mee. Van de R5’s komt elk jaar een up­da­te uit en als je die niet aan­schaft, komt je te­kort voor de over­win­ning.” Monnens: “Een Por­sche is niet ge­mak­ke­lijk. Je moet er­va­ring heb­ben met ach­ter­wiel­aan­drij­ving, je hebt car con­trol no­dig, want het gaat niet van­zelf.”

Snijers: “Je moet wel goed we­ten waar je mee be­zig bent, want bij het klein­ste fout­je vlieg je het veld in. Maar dat is het éch­te rij­den. Een Por­sche is een auto voor man­nen. Ie­der­een kan er­mee rij­den, maar wei­ni­gen kun­nen er snel mee gaan.”

FOTO DICK DEMEY

Pa­trick Snijers (bo­ven) en Gun­ther Monnens strij­den dit week­end voor ei­gen volk in hun Por­sche.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.