In­ge­stuurd door Chre­tien Pae­sen

Toe­ter­nie­toe heeft Zo­mer­fes­ti­val klaar

Het Belang van Limburg - - DE BUURTKRANT -

Toe­ter­nie­toe ont­vangt ook de­ze zo­mer tal van ar­ties­ten en bands op de bin­nen­koer van de Blauw Non­nen in de Maas­trich­ter­straat.

Het eer­ste op­tre­den valt ge­lijk met de Vlaam­se Feest­dag op 11 ju­li. Dan gaat Toe­ter­nie­toe sa­men met het Feest­co­mi­té van de Stad Hasselt het zan­ge­ve­ne­ment Z(w)ing in Hasselt op het Mo­len­poort­plein op­vro­lij­ken met de L&M band en Toe­ter­nie­toe tij­dens de pau­ze. Van­af 18 ju­li zingt en swingt het ver­der op de ver­trouw­de lo­ca­tie met als ope­ner Play­ti­me: twee ge­dre­ven mu­zi­kan­ten die een uit­ge­breid re­per­toi­re voor jong en oud bren­gen.

Op 25 ju­li be­gin­nen ze met een voor­pro­gram­ma om 19 uur met het Sut­ton Youth Or­ches­tra, ge­volgd door ou­de be­ken­den: Knap­pe Kop­pen. Woens­dag 1 au­gus­tus komt Emi­nens. Ze blij­ven een vas­te waar­de met hun vo­cals en een uit­zon­der­lij­ke bla­zers­sec­tie. Voor 8 au­gus­tus pro­gram­meer­de Toe­ter­nie­toe Dan­ny Kerk­hofs met Dan’s Mu­ziek, nog steeds een ge­ga­ran­deer­de sfeer­ma­ker. Op 15 au­gus­tus is het de beurt aan We Two. We ver­nieu­wen de ken­nis­ma­king met de­ze twee top­mu­zi­kan­ten met Ita­li­aan­se roots. Toe­ter­nie­toe sluit de Zo­mer­con­cer­ten op woens­dag 22 au­gus­tus af met om 19 uur een voor­pro­gram­ma ver­zorgd door de Ko­nink­lij­ke Har­mo­nie 'Kunst na Ar­beid'. Daar­na maakt Festeyn de speel­plaats on­vei­lig en breit, naar ei­gen zeg­gen, een fan­tas­tisch slot aan de Zo­mer­con­cer­ten van Toe­ter­nie­toe.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.