In­ge­stuurd door Dirk Smets

Het Belang van Limburg - - LIMBURG WUIFT -

Het voet­bal­sei­zoen zit er bij­na op bij Herk Sport en naar jaar­lijk­se ge­woon­te wor­den er dan nog en­ke­le leu­ke ein­d­ac­ti­vi­tei­ten ge­or­ga­ni­seerd om ge­za­men­lijk het sei­zoen in schoon­heid af te slui­ten. Op 12 mei was het dan ein­de­lijk zo­ver. On­der een stra­len­de zon werd de Dag van Herk Sport voor de eer­ste maal ge­com­bi­neerd met de Nacht van Herk Sport.

In de na­mid­dag vond er een heus tor­nooi plaats tus­sen de (groot)ou­ders en jeugd­spe­lers waar­bij de jeugd­spe­ler­tjes hun skills kon­den to­nen aan de ma­ma’s en pa­pa’s. Wie wil er nu niet zijn pa­pa eens een “pan­na” zet­ten of een goal ma­ken met ma­ma in doel ?Na het dou­chen was het aan­schui­ven ge­bla­zen voor een over­heer­lij­ke bar­be­cue op de Herk­se gras­vel­den van het prach­ti­ge do­mein Beu­ken­hof, Van­af 20u vond de 6de Nacht van Herk Sport plaats. Een lu­die­ke te­rug­blik op het af­ge­lo­pen voet­bal­sei­zoen aan de hand van ve­le foto’s en met de uit­rei­king van ver­schil­len­de prij­zen, zo­als : Sup­por­ter van het jaar, Trai­ner van het jaar, Pump van het jaar,… De gou­den schoen voor de spe­ler van het jaar werd dit jaar uit­ge­reikt door nie­mand min­der dan de sche­pen van Sport & Mo­bi­li­teit : Ha­bib El Ou­a­ki­li. Na de uit­rei­king van al­le prij­zen werd er een se­ri­eus feest­je ge­bouwd tot in de vroe­ge uur­tjes. Er staan nog 2 gro­te ac­ti­vi­tei­ten op de plan­ning : het jaar­lijk­se jeugd­tor­nooi van Herk Sport op 26 mei en voor de gro­te ke­rels is er op za­ter­dag 9 ju­ni nog het be­faam­de Nacht­tor­nooi van Herk Sport waar­voor u nog al­tijd een ploeg­je kan in­schrij­ven via www.herk­sport.be.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.